Landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §.  Lagens innehåll (2020/119)

I denna lag finns bestämmelser om de villkor som gäller för beställ-tv, radio- och televisionssändningar och mottagande av sådana på Åland, om de villkor som gäller för sändningar genom ledning eller någon annan fast förbindelse som når fler än 200 bostäder, om de avgifter som ska betalas för tillstånd att utöva verksamhet som innefattar radio- och televisionssändning samt om de myndigheter som beslutar i de frågor som hör till lagens tillämpningsområde. (2019/104)

I 5 kap. finns särskilda bestämmelser om videodelningsplattformstjänster. (2020/119)

I landskapslagen (2019:103) om medieavgift finns särskilda bestämmelser om det särskilda uppdrag Ålands Radio och Tv Ab har att tillhandahålla allmännyttig radio- och televisionsverksamhet. (2019/104)

1a §.  (2020/119)  Lagens tillämpningsområde

Lagen tillämpas på radiosändningar som kan tas emot på Åland då leverantören är etablerad på Åland.

Lagen tillämpas på televisionssändningar och beställ-tv, som kan tas emot på Åland och där leverantören av den audiovisuella medietjänsten är etablerad på Åland enligt definitionen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandhållandet av audiovisuella medietjänster, nedan benämnt AV-direktivet.

Om leverantören av den audiovisuella medietjänsten inte är etablerad på Åland eller i en stat som är bunden av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) ska lagen gälla om den som sänder på Åland

1) använder sig av en satellitupplänk som är belägen på Åland,

2) inte använder sig av en satellitupplänk som är belägen på Åland men använder sig av en satellitkapacitet som tillhör landskapet eller

3) varken använder sig av en satellitupplänk som är belägen på Åland eller en satellitkapacitet som tillhör landskapet men är etablerad på Åland enligt artiklarna 49–55 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna lag ska inte tillämpas på videoklipp och rörliga bilder som är inbäddade i det redaktionella innehållet i nätupplagor av tidningar och tidskrifter.

2 §.  Definitioner

I denna lag avses med

1) beställ-tv en tjänst där en leverantör av audiovisuella medietjänster i informations-, underhållnings- och utbildningssyfte tillhandahåller allmänheten televisionsprogram med hjälp av elektroniska kommunikationsnät vid en tidpunkt som användaren väljer, på begäran av användaren, och från en katalog med program som leverantören har valt ut,

2) elektroniskt kommunikationsnät system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger överföring av signaler, via ledningar eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som överförs,

3) försäljningsprogram direkta erbjudanden som sänds till allmänheten i syfte att mot betalning tillhandahålla en vara, en tjänst eller någon annan nyttighet,

4) leverantör av audiovisuella medietjänster den som har det red-aktionella ansvaret för valet av innehållet i en televisionssändning eller beställ-tv och som avgör hur innehållet ska struktureras,

5) kommersiellt meddelande reklam, sponsring, försäljningsprogram, produktplacering eller annan marknadsföring av varor eller tjänster som tillhandhålls av en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet eller som främjar dennes anseende,

6) televisionsmottagare anordning för mottagning av televisionssändningar,

7) (2020/119) produktplacering förekomsten i beställ-tv eller ett televisionsprogram av en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta sker i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt värde och har tillhandahållits gratis,

8) program innehållet i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv,

9) radiosändning en sändning av radioprogram som består av enbart ljud, som tillhandhålls med hjälp av elektroniska kommunikationsnät och som är avsedd att tas emot samtidigt av allmänheten enligt en fastställd programtablå,

10) reklam varje form av sänt meddelande mot betalning eller liknande ersättning som är avsett att främja ett offentligt eller ett privat företags eller en fysisk persons avsättning av en vara, en tjänst eller någon annan nyttighet eller en sändning där leverantören av medietjänsten eller utövaren av radioverksamheten genom meddelandet vill främja sin egen verksamhet,

11) sponsring varje bidrag till finansiering av program, som ges i syfte att främja ett offentligt eller privat företags eller en fysisk persons namn, varumärke, anseende, verksamhet eller produkter, om företaget eller personen inte är engagerad i radio- eller televisionsverksamhet eller i produktion av audiovisuella verk,

12) sändare en anordning för radio- och televisionssändning,

13) sändningsförbud ett förbud mot radio- eller televisionssändning eller mot tillhandhållandet av beställ-tv samt

14) televisionssändning en sändning av televisionsprogram som huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud, som tillhandhålls med hjälp av elektroniska kommunikationsnät och som är avsedd att tas emot samtidigt av allmänheten enligt en fastställd programtablå.

15) (2020/119) videodelningsplattformstjänst en tjänst eller en särskiljbar del av tjänsten som har som huvudsakligt syfte att i kommersiellt syfte tillhandahålla allmänheten program eller användargenererade videor för vilka leverantören av videodelningsplattformen inte har redaktionellt ansvar,

16) (2020/119) leverantör av videodelningsplattform en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en videodelningsplattformstjänst, samt

17) (2020/119) användargenererad video en uppsättning av i huvudsak rörliga bilder med ljud som skapats av en användare och laddats upp på en videodelningsplattform av samma eller någon annan användare.

3 §.  (2020/119)  Tillståndsplikt

För att utöva en verksamhet som innefattar radio- eller televisionssändning krävs ett tillstånd av landskapsregeringen, om sändningen sker i ett markbundet elektroniskt kommunikationsnät som fungerar med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt.

3a §.  (2020/119)  Anmälningsplikt

En anmälan ska göras till programnämnden innan verksamheten inleds av

1) den som bedriver radio- eller televisionsverksamhet på annat sätt än som avses i 3 §,

2) den som tillhandahåller beställ-tv,

3) den som förfogar över ett ledningsnät där det bedrivs sändningar, på vilka denna lag är tillämplig, samt

4) den som tillhandahåller en videodelningsplattformstjänst.

3b §.  (2020/119)  Innehållet i en ansökan och anmälan

I en ansökan om tillstånd enligt 3 § och i en anmälan enligt 3a § ska anges

1) sökandes eller anmälarens namn, firma eller motsvarande,

2) hemort,

3) ställföreträdare för juridiska personer,

4) kontaktinformation,

5) det område där verksamheten kommer att utövas,

6) uppgift om den verksamhet som kommer att bedrivas samt

7) vid ansökan om tillstånd även de finansiella och tekniska förutsättningar som den sökande har att bedriva sändningsverksamhet i enlighet med ansökan.

3c §.  (2020/119)  Beviljande av tillstånd

Landskapsregeringen ska när den beviljar tillstånd eftersträva att de frekvenser som har ställts till landskapets förfogande tas i anspråk på ett sätt som främjar en vidsträckt yttrandefrihet, att programutbudet är mångsidigt och kan tillgodose olika intressen samt att flera av varandra oberoende programföretag kan verka i landskapet. Tillstånd meddelas för en viss tid. Tillstånd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden.

Landskapsregeringen kan neka tillstånd om det finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden

a) bryter mot denna lag,

b) gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen (FFS 39/1889), grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet,

c) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen, eller

d) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen.

För ett tillstånd ska till landskapet betalas en avgift enligt vad landskapsregeringen prövar vid meddelandet av tillståndet. Avgiften betalas i förskott på en tid som landskapsregeringen bestämmer. När en avgift bestäms ska landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet iakttas.

Ett tillstånd som har beviljats förfaller om en sådan regelbunden verksamhet som tillståndet avser inte har inletts senast inom sex månader från det att tillståndet har börjat gälla. Om ett tillstånd har konstaterats förfallet ska ett särskilt beslut fattas av landskapsregeringen som fastställer att tillståndet har förfallit.

4 §.  Tillstånds- och anmälningsregister

För att underlätta tillsynen av att denna lag efterlevs får landskapsregeringen och programnämnden upprätta ett register över dem som har ett sådant tillstånd som avses i 3c § eller som har anmält sig enligt 3a §. (2020/119)

Registret får innehålla sådana uppgifter som avses i 3b §, 9 § 4 och 5 mom. och andra uppgifter som behövs för kontrollen av att verksamheten bedrivs i enlighet med denna lag. (2020/119)

Om personuppgifter behandlas i registret ska dataskyddslagstiftningen iakttas. (2019/20)

4a §.  (2020/119)  Anmälan om ändrade uppgifter

Den som är anmälningsskyldig enligt 3a § ska anmäla till programnämnden om ändringar i de uppgifter som avses i 3b §.

Den som har ett tillstånd som avses i 3c § ska anmäla till landskapsregeringen om ändringar i de uppgifter som avses i 3b §.

5 §.  Information om leverantörer av audiovisuella medietjänster

Leverantörer av audiovisuella medietjänster ska se till att mottagare av deras tjänster alltid på ett enkelt och direkt sätt har tillgång till

1) namnet på leverantören av medietjänsten,

2) den geografiska adress där leverantören är etablerad,

3) uppgifter om leverantören av medietjänsten, så att denne kan kontaktas på ett snabbt och effektivt sätt samt

4) (2020/119) uppgifter om den medlemsstat som har jurisdiktion över leverantören och om den behöriga tillsynsmyndigheten.

2 kap. Innehållet i radio- och televisionssändningar samt beställ-tv

6 §.  Allmänna krav på en sändnings innehåll

Den som har erhållit tillstånd enligt 3c § eller är anmälningsskyldig enligt 3a § ska se till att program som tillhandhålls i radio- eller televisionssändningar eller i beställ-tv är opartiska och sakliga samt att ingen kränks i sin rätt. Därvid ska beaktas att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i radio- och televisionssändningarna samt beställ-tv. Programverksamheten som helhet ska präglas av det demokratiska samhällsskickets grundidéer samt principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. (2020/119)

Program i radio- eller televisionssändningar eller i beställ-tv får inte innehålla

1) hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 a § i strafflagen,

2) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen, eller

3) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen. (2020/119)

Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om en radiosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet.

7 §.  (2020/119)  Program skadliga för barn

Program med våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder som är skadliga för barns utveckling får inte sändas i television eller tillhandahållas i beställ-tv under en sådan tid eller på ett sådant sätt att det finns en risk för att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl är försvarligt.

En leverantör av medietjänster som sänder eller tillhandahåller program med våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder ska varna för att sådant innehåll förekommer.

Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av leverantörer av medietjänster för att uppfylla kraven enligt 1 och 2 mom. får inte behandlas för kommersiella ändamål.

8 §.  Genmäle och rättelse

Tillståndshavaren eller den som är anmälningsskyldig enligt 3a § ska utan dröjsmål införa genmäle eller rätta en uppgift som förekommit i ett program och som befunnits vara oriktig när den saken gäller det yrkar, om inte genmälet eller rättelsen

1) kan orsaka någon skada som inte står i proportion till den nytta som uppnås genom åtgärden,

2) kan anses strida mot lag eller

3) av annan orsak inte ger grundad anledning att rätta uppgiften. (2020/119)

En begäran om genmäle eller rättelse av uppgift ska göras inom fjorton dagar från den dag då programmet sändes. Bifalls en begäran om genmäle eller rättelse, ska genmälet eller rättelsen sändas vid en lämplig tidpunkt och på ett lämpligt sätt med hänsyn till den sändning som genmälet eller rättelsen avser.

Om en skriftlig begäran om genmäle eller rättelse avslås ska tillståndshavaren eller den som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 3a § lämna information till den berörda om förutsättningarna att hos programnämnden anmäla programföretagets beslut eller dess handläggning av ärendet. Ett beslut om avslag ska lämnas inom sju dagar efter det att en begäran togs emot och ska innehålla uppgifter om skälen för avslaget. (2020/119)

Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om radiosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet.

9 §.  Främjande av europeiska produktioner

Om inte särskilda skäl föranleder annat ska den som utövar televis-ionsverksamhet i landskapet se till att mer än hälften av den årliga televisionssändningstiden upptas av program av europeiskt ursprung och att minst tio procent av den årliga televisionssändningstiden eller minst tio procent av programbudgeten avser program av europeiskt ursprung som har framställts av självständiga producenter. Om inte särskilda skäl föranleder annat ska även den som utövar televisionsverksamhet genom ledning i landskapet reservera minst tio procent av sin årliga televisionssändningstid av sändningar av annat slag än omedelbar och oförändrad återutsändning för program av europeiskt ursprung. Som en televisionssändningstid anses den tid då program sänds med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, reklam och försäljningsprogram. I televisionssändningstid ska inte heller räknas in sändningar av endast text.

Den som tillhandahåller beställ-tv ska i sin programkatalog reservera en andel på minst 30 procent för europeiska produktioner och säkerställa sådana produktioners synlighet i programkatalogen. Förpliktelsen tillämpas inte på leverantörer av beställ-tv som har en liten omsättning eller liten publik eller om det i praktiken är omöjligt eller ogrundat att tillämpa förpliktelsen. (2020/119)

I fråga om innebörden av begreppet europeiskt ursprung kan ledning hämtas från definitionen av europeiska produktioner i artikel 1.1 punkt n i AV-direktivet.

Den som tillhandhåller beställ-tv ska vartannat år senast den 15 september överlämna en rapport till landskapsregeringen över hur förpliktelsen i 2 mom. har uppfyllts. (2020/119)

Den som tillhandhåller beställ-tv ska vart fjärde år senast den 15 september överlämna en rapport till landskapsregeringen över vad som har gjorts för att främja framställningen av och tillgången till program av europeiskt ursprung enligt 2 mom.

Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om vad rapporterna enligt 4 och 5 mom. ska innehålla.

10 §.  Förbud mot vidaresändning

Landskapsregeringen kan tillfälligt förbjuda att en leverantör av audiovisuella medietjänster sänder vidare televisionsprogram eller beställ-tv som har sitt ursprung utanför Åland från en EES-stat, om innehållet uppenbart och upprepade gånger utgör

1) hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 a § i strafflagen,

2) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen, eller

3) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen. (2020/119)

Ett föreläggande enligt 1 mom. kan förenas med vite på det sätt som bestäms i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

Innan en vidaresändning kan förbjudas enligt 1 mom. ska det förfarande som anges i artikel 3.2 och 3.3 i AV-direktivet iakttas. (2020/119)

11 §.  Ensamrätt

Har den som utövar televisionsverksamhet i landskapet erhållit ensamrätt till ett evenemang som en EES-stat bestämt att ska vara av särskild samhällelig betydelse får ensamrätten inte utnyttjas på ett sådant sätt att en väsentlig del av befolkningen i den ifrågavarande staten är förhindrad att följa evenemanget i en avgiftsfri televisionssändning i direktsändning eller, om det finns saklig grund till det, med en mindre tidsförskjutning.

Närmare bestämmelser om ensamrätten kan utfärdas i landskapsförordning.

12 §.  Korta nyhetsinslag

Ett programföretag som är etablerat i en EES-stat får i enlighet med bestämmelserna i 48 § 5 mom. i upphovsrättslagen (FFS 404/1961) i ett nyhetsinslag återge utdrag ur utsändningar från ett evenemang av särskild samhällelig betydelse som ett annat programföretag erhållit ensamrätt till.

13 §.  (2020/119)  Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Leverantörer av audiovisuella medietjänster ska sträva efter att tjänsterna utformas på ett sådant sätt att de med beaktande av leverantörens tekniska och finansiella förutsättningar blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande lämplig teknik.

Leverantörer av audiovisuella medietjänster ska rapportera till programnämnden om sina åtgärder för att säkerställa tjänsternas tillgänglighet. Leverantörer ska dessutom utarbeta handlingsplaner för tillgänglighet om hur deras tjänster fortlöpande och stegvis görs tillgängliga. Handlingsplanen ska lämnas till programnämnden.

13a §.  (2020/119)  Uppförandekoder

Leverantörer av audiovisuella medietjänster kan ta fram sådana uppförandekoder som avses i artikel 4a.1, 9.3 och 9.4 i AV-direktivet. Programnämnden kan kontrollera att uppförandekoderna stämmer överens med denna lag.

3 kap. Kommersiella meddelanden

14 §.  Identifiering av kommersiella meddelanden

Ett kommersiellt meddelande ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om ett kommersiellt meddelande.

I ett kommersiellt meddelande får det inte förekomma personer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen handlar om nyheter eller aktuella samhällsfrågor.

I ett kommersiellt meddelande får inte sådan teknik användas som kan påverka det undermedvetna. Dolda kommersiella meddelanden är förbjudna.

Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om radiosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet.

15 §.  Kommersiella meddelanden som är skadliga för hälsa, säkerhet eller miljö

Kommersiella meddelanden i televisionssändningar eller i beställ-tv får inte uppmuntra till ett beteende som är skadligt för hälsa eller säkerhet eller till ett beteende som är mycket skadligt för miljön.

16 §.  (2020/119)  Övriga begränsningar i fråga om kommersiella meddelanden

I fråga om kommersiella meddelanden för tobak, alkoholdrycker, medicinska produkter och medicinsk behandling ska iakttas vad som föreskrivs i landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter, alkohollagen (FFS 1102/2017) och läkemedelslagen (FFS 395/1987).

17 §.  Kommersiella meddelanden riktade till barn

Ett kommersiellt meddelande i en televisionssändning och beställ-tv får inte

1) utformas på ett sådant sätt att ett barns godtrogenhet eller bristande erfarenhet utnyttjas,

2) innehålla en direkt uppmaning till ett barn om att övertala sina föräldrar eller andra att köpa en produkt eller tjänst,

3) utnyttja ett barns speciella förtroende för föräldrar, lärare eller annan samt

4) innehålla bild på eller beskrivning av farliga situationer där ett barn är inblandat.

Ett försäljningsprogram får inte uppmana ett barn att ingå avtal om köp eller hyra av produkter och tjänster.

Med ett barn avses person som inte har fyllt arton år.

18 §.  Identifiering av och tidsgränser för reklam och försäljningsprogram

En radio- och televisionssändning samt beställ-tv får innehålla reklam och försäljningsprogram. Ett reklaminslag och försäljningsprograminslag ska avslutas och inledas med en särskild bild- eller ljudsignatur som tydligt skiljer inslagen från övriga program. Av varje inslag ska klart framgå vem uppdragsgivaren är. I en televisionssändning med försäljningsprogram och vid reklaminslag och försäljningsprograminslag med delad bildskärm ska bildsignaturen alltid vara löpande.

Enstaka reklaminslag och försäljningsprogramsinslag är tillåtna vid sportevenemang. Vid andra sändningar än sändningar av sportevenemang får enstaka reklaminslag och försäljningsprograminslag förekomma endast undantagsvis. (2020/119)

Vid en radio- och televisionssändning får inslagen av reklam och försäljningsprogram inte överstiga 20 procent under perioden mellan klockan 6.00 och 18.00 och under perioden mellan klockan 18.00 och 24.00, med undantag för kanaler på vilka endast försäljningsprogram sänds. (2020/119)

Tidsgränserna enligt 3 mom. ska inte tillämpas på

1) meddelanden från en utövare av radio- eller televisionsverksamhet eller från andra aktörer som tillhör samma mediegrupp och som gäller deras egna program och audiovisuella tjänster,

2) meddelanden om produkter med direkt koppling till de program som avses i 1 punkten,

3) sponsormeddelanden,

4) produktplacering, samt

5) neutrala inramningar mellan redaktionellt innehåll och reklaminslag eller försäljningsprograminslag samt mellan sådana enskilda inslag. (2020/119)

Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om en radiosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet. (2020/119)

19 §.  Placering av och avbrott för reklam och försäljningsprogram

Vid en televisionssändning ska reklaminslag samt försäljningsprograminslag som inte omfattas av 20 § sändas i block som tydligt skiljer sig från de övriga programmen utan att avbryta dessa.

Ett televisionsprogram får dock avbrytas av reklam och försäljningsprogram om avbrottet, med hänsyn till naturliga pauser i televisionsprogrammet och programmets längd och karaktär, inte påverkar televisionsprogrammets integritet och värde eller kränker rättighetsinnehavarens rättigheter. (2020/119)

Televisionssändning av biograffilmer, nyhetsprogram och filmer producerade för tv, med undantag för televisionsserier och dokumentärprogram, får under förutsättning att kraven i 2 mom. är uppfyllda avbrytas för reklam eller försäljningsprogram en gång varje tablålagd period på minst trettio minuter. (2020/119)

Barnprogram får inte avbrytas av försäljningsprogram och får avbrytas av reklam endast om programmets tablålagda längd överstiger trettio minuter. Televisionssändningar med program som innehåller gudstjänster får inte avbrytas av reklam eller programförsäljning. (2020/119)

20 §.  Sändningsblock reserverade för försäljningsprogram

Ett sändningsblock som har reserverats för försäljningsprogram i en kanal som inte uteslutande är avsedd för försäljningsprogram ska ha en sammanhängande varaktighet av minst femton minuter. Ett sändningsblock ska avslutas och inledas med en särskild bild- eller ljudsignatur som tydligt skiljer inslagen från övriga program.

Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om ra-diosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet.

21 §.  Kanaler som har reserverats för reklam, försäljningsprogram och egenreklam

Bestämmelserna om främjande av europeiska produktioner i 9 §, om identifiering av och tidsgränser för reklam och försäljningsprogram i 18 § och om placering av och avbrott för reklam och försäljningsprogram i 19 § ska inte tillämpas på televisionskanaler som uteslutande har reserverats för reklam eller försäljningsprogram eller på televisionskanaler som uteslutande har reserverats för program där en leverantör av medietjänster marknadsför sina egna produkter, tjänster, program eller kanaler.

22 §.  Sponsring

I början eller slutet av ett sponsrat program i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv ska det klart framgå vem som är programmets sponsor samt att det är fråga om ett sponsrat program. Information om sponsorn ska ges i form av sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken för sponsorn.

En sponsor för ett program i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv får inte utöva inflytande över programmets innehåll eller programläggning på ett sådant sätt att det redaktionella oberoendet äventyras för leverantören av medietjänsten eller utövaren av radioverksamheten.

I ett sponsrat program i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv får det inte göras säljfrämjande hänvisningar till sponsorns eller en tredje parts produkter eller tjänster.

Ett program i radio- eller televisionssändningar eller i beställ-tv som huvudsakligen handlar om nyheter eller aktuella samhällsfrågor får inte sponsras.

Program i radio- eller televisionssändningar eller i beställ-tv får inte sponsras av någon, vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter, inklusive elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. (2020/119)

Om någon vars verksamhet omfattar tillverkning eller försäljning av medicinska produkter och medicinsk behandling sponsrar ett program i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv får denna sponsring främja sponsorns namn eller anseende, men inte särskilda medicinska produkter eller medicinska behandlingar som endast är tillgängliga efter ordination.

Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om radiosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet.

23 §.  Produktplacering

Produktplacering i televisionssändningar eller i beställ-tv är tillåten, förutom då det är fråga om

1) nyhets- och aktualitetsprogram,

2) program om konsumentfrågor,

3) religiösa program, och

4) barnprogram. (2020/119)

Produktplacering av följande produkter är förbjuden:

1) cigaretter och andra tobaksvaror, liksom elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller andra produkter från företag vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av sådana produkter,

2) särskilda medicinska produkter eller medicinska behandlingar som endast är tillgängliga efter ordination. (2020/119)

Produktplacering i televisionssändningar eller i beställ-tv får inte

1) påverka programmets innehåll eller programläggning på ett sådant sätt att ansvaret och det redaktionella oberoendet äventyras för leverantören av medietjänsten,

2) uppmuntra till inköp eller hyra av produkter eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande hänvisningar till dessa produkter eller tjänster eller

3) framhäva en produkt eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. (2020/119)

När det förekommer produktplacering i ett program ska det tydligt informeras om detta i början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter ett avbrott för reklam. Informationen ska endast ges i form av en neutral upplysning om att produktplacering förekommer i programmet och om den produkt eller tjänst som har placerats i programmet.

4 kap. Särskilda skyldigheter och samarbete

24 §.  Skyldighet att tillhandahålla kanal och att sända meddelande

Den som förfogar över ett ledningsnät är skyldig att tillhandahålla en kanal för sändningar av annat slag än en omedelbar och oförändrad återutsändning av ett televisionsprogram från företag eller enskild som till programnämnden anmält om sin avsikt att bedriva sådana sändningar. Programnämnden bestämmer vid behov hur sändningstiden ska fördelas mellan dem som önskar nyttja kanalen. Den som förfogar över ledningsnätet behöver inte i syfte att fullgöra distributionsskyldigheten göra sådana förbättringar som ökar nätets distributionsförmåga och som kräver betydande ekonomiska investeringar.

Den som har erhållit tillstånd enligt 3c § och i den mån det är tekniskt möjligt, även den som är anmälningsskyldig enligt 3a §, är skyldig att på begäran av en myndighet sända ett meddelande till allmänheten, om därom är särskilt föreskrivet eller om det annars är av synnerligen viktigt allmänt intresse. (2020/119)

Om den särskilda skyldigheten för Ålands Radio och Tv Ab att på begäran av Ålands polismyndighet förmedla meddelanden till allmänheten finns bestämmelser i 6 § 3 mom. i landskapslagen om medieavgift. (2019/104)

25 §.  Inspelningsskyldighet

Den som bedriver radio- eller televisionsverksamhet ska ombesörja att varje utsänt program spelas in. Inspelningen ska bevaras i minst tjugoen dagar från det att programmet sändes.

Skyldigheten att bevara inspelningen fortgår också efter att den i 1 mom. föreskrivna tiden löpt ut, om ett ärende som grundar sig på innehållet i ett program är föremål för förundersökning, åtalsprövning eller rättegång. Inspelningen får i detta fall utplånas först när det har blivit klart att åtal i ärendet inte kommer att väckas eller när ett yrkande som grundar sig på innehållet i ett program har avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft.

Den som bedriver radio- eller televisionsverksamhet är skyldig att utan kostnad bereda programnämnden och sakägare möjlighet att ta del av ett inspelat program.

Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om radiosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet.

26 §.  Samarbete mellan myndigheter

Landskapsregeringen och programnämnden kan vid behov samarbeta med behörig myndighet i en EES-stat. I samarbetet kan ingå ett utbyte av information som har förvärvats med stöd av denna lag med behörig myndighet i en EES-stat.

5 kap. Videodelningsplattformstjänster (2020/119)

27 §.  (2020/119)  Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på en leverantör av videodelningsplattformar om leverantören är etablerad på Åland enligt artikel 28a.1–4 i AV-direktivet.

28 §.  (2020/119)  Användningsvillkor för videodelningsplattformar

Videodelningsplattformar ska ha användningsvillkor. Leverantörer av videodelningsplattformar ska i användningsvillkoren inkludera bestämmelser som förbjuder uppladdning på videodelningsplattformen av sådana program, användargenererade videor eller kommersiella meddelanden som innehåller

1) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen,

2) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen, eller

3) hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 a § i strafflagen.

Leverantörer av videodelningsplattformar ska i användningsvillkoren också inkludera bestämmelser enligt vilka kraven i 2 kap. 2 § i konsumentskyddslagen (FFS 38/1978), 2 kap. i landskapslagen om tobak och relaterade produkter, 7 kap. i alkohollagen och 91–94 § i läkemedelslagen ska iakttas i fråga om kommersiella meddelanden som ingår i program och i användargenererade videor.

29 §.  (2020/119)  Skyldighet att vidta lämpliga åtgärder

Leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

1) det i videodelningsplattformstjänsten används mekanismer med hjälp av vilka användarna kan ange eller rapportera sådant innehåll som avses i 28 §,

2) det i videodelningsplattformstjänsten används mekanismer med hjälp av vilka det för användarna förklaras hur de angivelser eller rapporter som avses i 1 punkten har beaktats,

3) videodelningsplattformstjänsten tillhandahåller en funktion som gör det möjligt för användare att rapportera om videorna innehåller kommersiella meddelanden, och

4) användarna av videodelningsplattformstjänsten tydligt informeras om när program eller användargenerade videor innehåller kommersiella meddelanden, om sådana meddelanden har rapporterats i enlighet med 3 punkten eller leverantören av videodelningsplattformen känner till dem.

De åtgärder som avses i 1 mom. ska stå i rätt proportion till det berörda innehållets art och till den potentiella skada som innehållet kan orsaka, med beaktande av videodelningsplattformstjänstens storlek och den tillhandahållna tjänstens art, den potentiella skada som den kan orsaka samt rättigheterna för leverantörer av videodelningsplattformar och användare som skapat eller laddat ned innehållet på videodelningsplattformen. De åtgärder som avses i denna paragraf får inte leda till förhandskontroll eller uppladdningsfiltrering av innehållet på plattformen.

Den som tillhandahåller en videodelningsplattform ska iaktta kraven i 214 § 1 mom., 2 kap. 2 § i konsumentskyddslagen (FFS 38/1978), 2 kap. i landskapslagen om tobak och relaterade produkter, 7 kap. i alkohollagen och 91, 91 a–91 c, 92 a och 93 § i läkemedelslagen i fråga om sådana kommersiella meddelanden som leverantören marknadsför, säljer eller ordnar.

30 §.  (2020/119)  Skyddet av barn

Leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från program, användargenererade videor och kommersiella meddelanden som kan vara skadliga för barns utveckling. Åtgärderna ska stå i proportion till innehållets art och den potentiella skada som det kan orsaka, med beaktande av videodelningsplattformens storlek och den tillhandahållna tjänstens art. Åtgärderna får inte leda till förhandskontroll eller uppladdningsfiltrering av innehållet på plattformen.

Leverantörer av videodelningsplattformar kan ta fram uppförandekoder för att skydda barn från skadligt innehåll och för att främja mediefostran. Programnämnden kan kontrollera att uppförandekoderna stämmer överens med denna lag.

Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av leverantörer av videodelningsplattformar för att uppfylla kraven enligt 1 och 2 mom. får inte behandlas för kommersiella ändamål.

31 §.  (2020/119)  Programnämndens tillsyn

Programnämnden ska upprätta och upprätthålla en uppdaterad förteckning över leverantörer av videodelningsplattformar som är etablerade på Åland.

Programnämnden kan granska att leverantörer av videodelningsplattformar uppfyller sina skyldigheter enligt detta kapitel. Leverantörerna ska på begäran lämna uppgifter till programnämnden som behövs för tillsynen av denna lag.

Var och en kan lämna upplysningar till programnämnden om efterlevnaden av de förpliktelser leverantörerna av videodelningsplattformar har enligt denna lag.

32 §.  (2020/119)  Uppmaning och vite

Om en leverantör av videodelningsplattformar försummar sina skyldigheter enligt 28 §, 29 § 1 och 2 mom., 30 § 1 mom. eller 31 § 2 mom. kan programnämnden uppmana leverantören att fullgöra sina skyldigheter. Programnämnden kan förena uppmaningen med vite.

6 kap. upphävt (2019/104).

33-37 §§.

Upphävda (2019/104).

7 kap. Programnämnd

38 §.  (2020/119)  Programnämndens uppgift och sammansättning

För granskning av ett program som förekommit i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv och för andra i denna lag angivna uppgifter finns programnämnden. På nämndens verksamhet ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och för nämndens medlemmar ska straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

Landskapsregeringen tillsätter programnämnden. Programnämnden ska vid utförandet av sina uppgifter vara oberoende i förhållande till landskapsregeringen.

Nämnden består av en ordförande och en viceordförande samt minst tre och högst fem övriga medlemmar. Nämndens mandattid är fyra år. Ordföranden ska ha en inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som ska tillkomma den som innehar ett uppdrag i nämnden.

Om en medlem avlider eller avsäger sig sitt uppdrag ska en ny medlem utses för den återstående mandattiden. Det samma gäller om en medlem skiljs från sitt uppdrag.

Landskapsregeringen får skilja en medlem från sitt uppdrag endast om

1) medlemmen inte längre förmår fullgöra sitt uppdrag på behörigt sätt, eller

2) medlemmen fortgående eller på ett väsentligt sätt bryter mot sin tjänsteplikt eller försummar den fortgående eller på ett väsentligt sätt.

39 §.  Programnämndens sammanträden

Programnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden på kallelse av viceordföranden.

Programnämnden är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Viceordföranden handhar ordförandens uppgifter vid jäv eller annat förfall för denna. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst.

Vid programnämndens sammanträden förs protokoll som justeras på sätt som programnämnden bestämmer.

Om beslutsfattandet i programnämnden i övrigt gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller beslutsfattandet i landskapsregeringen.

8 kap. Påföljder, straff och besvär

40 §.  Påföljder vid överträdelser av programreglerna

Finner programnämnden att ett program som har förekommit i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv strider mot lag ska den som bedriver sändningsverksamheten tilldelas en anmärkning. Ett beslut om anmärkning ska offentliggöras på åtgärd av den som har tilldelats anmärkningen. Har den som bedriver sändningsverksamhet under samma kalenderår tilldelats minst tre anmärkningar eller är en enskild överträdelse att betrakta som synnerligen grov, kan nämnden utfärda ett sändningsförbud för en viss tid. Ett beslut om sändningsförbud får fattas endast när omständigheterna klart ger vid handen att en anmärkning inte är ett tillräckligt medel för att förmå den som bedriver sändningsverksamheten att rätta sig.

41 §.

Upphävd (2019/104).

42 §.  Straffbestämmelser och tvångsmedel

Den som utövar verksamhet som innefattar en radio- eller televisionssändning utan tillstånd eller överträder ett sändningsförbud ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som innehar den sändare vilken har använts vid överträdelsen. Kan han eller hon göra sannolikt att han eller hon inte har haft möjlighet att förhindra överträdelsen, ska straff dock inte utdömas.

Den som har låtit bli att anmäla en verksamhet eller innehav av ett ledningsnät enligt bestämmelserna i 3 § ska dömas till böter.

I fråga om straff för lämnande av oriktiga personuppgifter ska iakttas vad som bestäms i 16 kap. 5 § strafflagen (FFS 39/1889).

I landskapet ska bestämmelserna i 24 kap. 8 § i strafflagen om brott mot spridande av information som kränker privatlivet tillämpas i den lydelse bestämmelsen har när denna lag träder i kraft. Ändringar av 24 kap. 8 § i strafflagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

På programnämndens framställning kan landskapsregeringen vid vite tvinga den som vägrar att fullgöra skyldighet som åvilar honom eller henne enligt 24 § att upphöra med sin tredska.

43 §.  Besvär

Ett beslut som programnämnden har fattat med stöd av denna lag får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

9 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

44 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.

Genom denna lag upphävs

1) landskapslagen (1993:117) om rundradioverksamhet,

2) landskapslagen (1993:53) om kabelsändningar till allmänheten,

3) 5 § och 6 § 2 mom. i radioansvarighetslagen (FFS 219/1971) samt 4, 5 och 6 §§ i radioansvarighetsförordningen (FFS 621/1971) i den lydelse som tidigare har varit gällande jämlikt 71 § självstyrelselagen samt

4) 27 kap. 3a § i strafflagen i den lydelse som tidigare har varit gällande jämlikt 71 § självstyrelselagen.

45 §.  Övergångsbestämmelse

Den som har ett tillstånd att utöva verksamhet som innefattar rundradiosändning med stöd av landskapslagen om rundradioverksamhet får med stöd av tillståndet fortsätta att utöva verksamhet som innefattar radio- eller televisionssändningar under tillståndets giltighetstid. På sådant tillstånd tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Den som har anmält sitt innehav av kabelnät eller sin kabelsändningsverksamhet med stöd av landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten och som fortfarande förfogar över ledningsnät där det bedrivs sändningar på vilka denna lag är tillämplig eller som önskar fortsätta med verksamhet för vilket det krävs anmälan enligt denna lag, ska anmäla sitt innehav eller sin verksamhet enligt 3 § senast sex månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

Den som innehar en televisionsmottagare när denna lag träder ikraft och som har anmält sitt innehav med stöd av landskapslagen om rundradioverksamhet anses ha gjort en anmälan enligt 27 §.

Den som har betalt avgift för innehav av televisionsmottagare med stöd av landskapslagen om rundradioverksamhet är inte skyldig att betala avgift för innehav av televisionsmottagare enligt denna lag förrän avgiftsperioden för den betalda avgiften har löpt ut. Vid bestämmandet av avgiften för den första avgiftsperioden enligt denna lag ska landskapsregeringen beakta om avgiften avser tid för vilken avgift för innehav av televisionsmottagare har betalts enligt landskapslagen om rundradioverksamhet.

Programnämnd som har tillsatts av landskapsregeringen innan denna lag har trätt i kraft fortsätter sin verksamhet tills mandattiden har löpt ut.

På förvaltningsärenden som har inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. På ärenden som har återförvisats för ny behandling tillämpas dock bestämmelserna i denna lag.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2011:95

 • Fr. 17/2010-2011
 • Ku bet. 5/2010-2011
 • Stu bet. 3/2010-2011
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU

2012/20

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Ett tillstånd att utöva en verksamhet som innefattar radio- och televisionssändning eller rundradiosändning och som är ikraft när denna lag träder i kraft ska fortsätta att gälla under återstoden av tillståndstiden.

 • LF 4/2011-2012
 • LKU bet. 2/2011-2012

2013/33

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Den som har anmält sin verksamhet före denna lags ikraftträdande och som önskar fortsätta med verksamheten behöver inte göra en ny anmälan enligt 3 § 2 mom. till programnämnden.

På förvaltningsärenden som har inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. På ärenden som har återförvisats för ny behandling tillämpas dock bestämmelserna i denna lag.

 • LF 8/2012-2013
 • LKU bet. 5/2012-2013
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU

2019/20

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

 • LF 14/2017-2018
 • LKU bet. 2/2018-2019

2019/104

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Innan lagen träder i kraft har landskapsregeringen rätt att ta ut alla televisionsavgifter som gäller tiden före ikraftträdandet, så att de förfaller till betalning senast den 31 december 2020.

Vid indrivning av sådana televisionsavgifter som inte är betalda vid ikraftträdandet av denna lag, ska fram till den 1 januari 2026 de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet. Landskapsregeringen ska inte driva in televisionsavgifter efter detta datum.

Landskapsregeringen ska betala tillbaka televisionsavgifter som har betalats för tiden efter 31 december 2020.

Personuppgifterna i televisionsinnehavarregistret ska raderas då personuppgifterna inte längre behövs för indrivning och återbetalning av televisionsavgifter.

 • LF 19/2018-2019
 • LKU bet. 18/2018-2019

2020/119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 34/2019-2020
 • LKU bet. 22/2019-2020
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808, EUT nr L 303, 28.11.2018, s. 69