Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands innehåll i planen klart gällande EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens ger medlemsstaterna möjligheten att lägga fram en nationell plan för sin återhämtning.[LvK1]  Den ursprungliga tidtabellen från Europeiska kommissionen var att planerna inlämnas senast den 30 april 2021. Åland har innehållet i planen klart och landskapsregeringen har koncentrerat sig på tre områden. Planen kommer att lämnas in till Europeiska kommissionen i maj. Återhämtningsmedlen för Ålands del kommer att användas till projekt som stöder en långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med Utvecklings-och hållbarhetsagendan för Åland.

Ålands andel är 0,54 procent, vilket utgör Ålands befolkningsandel av Finlands totala befolkning. Utgående från aktuella uppgifter beräknas ungefär 10,2 miljoner euro tillfalla Åland.

De tre reform- och investeringsprojekt som Ålands landskapsregering rangordnat och meddelat att ska ingå i Finlands nationella plan är:

  1. Personcentrerat digitalt vårdinformationssystem på Åland beräknas till 4,8 miljoner euro.                          
  2. Förstärkning av Högskolan på Ålands attraktionskraft genom förädlat utbildningserbjudande och moderniserad digital pedagogik beräknat till 2,7 miljoner euro.                                                                              
  3. Havsbaserad storskalig vindkraft och fossilfri energiproduktion beräknas till 2,7 miljoner euro.

– Med vindkraften som bas vill vi göra Åland till ett naturligt centrum för förnybar energi i Norden, där utbildning, innovation och entreprenörskap går hand i hand. På det sättet skapar vi ett nytt ekonomiskt ben att stå på för framtiden samtidigt som vi tar ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Ålands utvecklingsminister Alfons Röblom.

Att Åland satsar stort på vindkraft kommer att vara en positiv sak för Finland och hela Norden. Högskolan på Åland kommer att kunna tillmötesgå de behov av utbildningsinriktningar som omställningen till ett hållbart samhälle förutsätter. Den ökade tillgången till digitala data inom hälso- och sjukvård ökar möjligheterna för såväl yrkesutbildade som patienter att fatta evidensbaserade beslut samt underlättar samverkan mellan olika vårdgivare både på Åland och med samarbetsparter utanför Åland. Genom arbetet med utvecklings- och hållbarhetsagendan där hela samhället är involverat är Åland framstående i sitt arbete med hållbarhet såväl miljömässigt som socialt. Återhämtningsmedlen kommer att användas till att understöda denna utveckling på Åland och i hela Finland genom bland annat en omfattande utbyggnad av grön förnyelsebar energi.

Publicerad 3.5.2021 kl. 13:00
Uppdaterad 3.5.2021 kl. 13:00