Framtida nordiskt utbildningssamarbete på agendan

Framtida utbildningssamarbete och toppforskning var temat när de nordiska utbildningsministrarna möttes i Köpenhamn i går.

Nordiska ministerrådet tillsatte på initiativ av det norska ordförandeskapet 2017 en s.k. högnivågrupp för att få ett kritiskt perspektiv på det framtida nordiska samarbetet inom utbildning och forskning. Till arbetsgruppen valdes tidigare gymnasie- och kunskapslyftsministern i Sverige Aida Hadzialic, kansler Thomas Wilhelmsson vid Helsingfors universitet och departementsråd Petter Skarheim från kunskapsdepartementet i Norge.

Gruppen presenterade sin rapport under måndagens ministerrådsmöte i Köpenhamn. I huvudsak lyfter gruppen sex punkter för fortsatt diskussion. De är tydligare processer för samarbetet och ministerrådsmöten, en gemensam utbildnings- och arbetsmarknad i Norden, behovet av ett gemensamt kunskapsunderlag, gemensamma nordiska plattformar för utbildning, universitetssamarbete och till sist den nordiska identiteten och bildningen.

Tony Asumaa konstaterade i sitt inlägg att arbetsgruppens förslag är konkreta och inte alls svåra att ta till sig. Åland ligger mitt emellan Finland och Sverige och känner av behovet av utökat samarbete kring en gemensam ar utbildnings- och arbetsmarknad. Behörighetsbestämmelserna i de enskilda länderna kan utgöra allvarliga gränshinder som försvårar ett flöde av kunskap och kompetens över nationsgränserna. Därför skulle det vara viktigt att exempelvis lärarutbildningen skulle vara uppbyggd så att den i större utsträckning än hittills skulle medföra generell behörighet att söka tjänst i ett annat nordiskt land. Den nordiska dimensionen är viktig för mångfalden.

Tony Asumaa lyfte också behovet av gemensamma nordiska plattformer som med enkla medel kunde översättas till ett annat nordiskt språk. Det skulle gagna samarbetet mellan utbildningsinstitutionerna och förenkla möjligheterna för studerande i norden att komplettera och framför allt bredda sina behörighetsgivande utbildningar.

Mötet avslutades med en diskussion om toppforskningssamarbetet i Norden.

Ministrarna träffas nästa gång i Stockholm i april 2018.

Kontaktpersoner:
Tony Asumaa, telefon +358 40 518 3214, epost tony.asumaa@regeringen.ax  
Rainer Juslin, telefon +358 18 25 230, epost rainer.juslin@regeringen.ax   

Bildtext: Utbildningsminister Tony Asumaa flankerad av sina kollegor i öst och väst, minister Sanni Grahn-Laasonen (Finland) och minister Helene Hellmark Knutsson (Sverige).

Publicerad 7.11.2017
Uppdaterad 14.11.2017