Initiativ till gränsjustering mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun

Genom beslut nr 766 Rk1a ÅLR 2018/9344 har Ålands landskapsregering den 7 november 2018 beslutat att initiera ett ärende avseende ändring i kommunindelning mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun (se bilagorna).

De berörda kommunernas invånare och andra som anser att ärendet berör dem bereds tillfälle att senast den 7 december 2018 kl. 16.15 till landskapsregeringen ge sina synpunkter i ärendet.

Synpunkter ombeds sändas till adressen registrator@regeringen.ax eller i skriftlig form per post.

I handlingen bör ärendets diarienummer (ÅLR 2018/9344) uppges.

Kontaktperson:
Raine Katajamäki
Rättssakkunnig
raine.katajamaki@regeringen.ax
+358 18 25459

Publicerad 8.11.2018
Uppdaterad 8.11.2018