Kulturmiljöinventering inför stadsplanering

Landskapsregeringens kulturbyrå genomför i maj-juni en inventering av stadsmiljö och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inför stadsplanering i kvarteren Främmanberg 3-4 och Kvarnberg 3-6 i Mariehamn. Områdets utbredning framgår av nedanstående karta.

Karta områdesavgränsning

Inventeringen sker på Mariehamns stads uppdrag i syfte att komplettera tidigare underlag. Mer information finns på Mariehamns stads webbplats.

I inventeringen dokumenteras kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och stadsmiljö. Under fältarbetet kan kulturbyråns personal tillfälligt röra sig på privata gårdstomter. Själva planarbetet med planbeteckningar och -bestämmelser utförs av stadsarkitektkansliet. Mer information om detaljplanläggning finns i Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland, 24-29 §§.

Kontaktuppgifter

Vid frågor angående inventeringen: Antikvarie Pia Sjöberg, tel. 0457-5300 844 (pia.sjoberg@regeringen.ax).

Vid frågor angången detaljplanen: Stadsarkitekt Dominicus Björkstam, tel. 018-531 460 (dominicus.bjorkstam@mariehamn.ax)