Läroplan för barnomsorgen på Åland

Landskapsregeringen beslöt 7.6 2022 anta den nya läroplanen för barnomsorgen på Åland. Läroplanen träder i kraft 1.8.2022.

 Åland har en egen läroplan för barnomsorgen. Den grundar sig på landskapslagen och förordningen om barnomsorg och grundskola. Landskapslagen 2020/32 trädde i kraft i januari 2021 och parallellt med utarbetandet av den nya lagen har nya läroplaner för både grundskola och barnomsorg tagits fram. Syftet med lagen och läroplanerna är att se barnets och elevens utveckling som en helhet och stärka samsynen i barnomsorgen och grundskolan vad gäller omsorg, fostran och utbildning.  Alla barn oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättningar ska få tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning, och verksamheterna ska främja livslångt lärande för alla.

Läroplanen för barnomsorgen beskriver mål, innehåll och riktlinjer för verksamheten. Målet med läroplanen är att skapa förutsättningar för en likvärdig barnomsorg för alla barn på Åland. Läroplanen är ett arbetsverktyg för barnomsorgens personal i utformningen av den pedagogiska verksamheten. Läroplanen ska komplettera och konkretisera barnomsorgens målsättningar enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Läroplanen ska främja arbetet med den pedagogiska verksamheten och stödja utveckling och lärande.

Läroplanen har utarbetats utifrån barnomsorgens målsättning som är att verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med hemmet, utgå från barnets ålder och individuella behov och främja en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling. Läroplanen har utarbetats utifrån en pedagogisk grundsyn där barnet har en aktiv roll. I barnomsorgen ska finnas lärmiljöer där barnet ges möjlighet att själv göra aktiva val och där barnets egna idéer kan tas tillvara. Personalen ska använda sig av varierande metoder och arbetssätt för att stödja barnets personliga växande, utveckling och lärande. Leken främjar barnets utveckling, lärande och välbefinnande och har en stor vikt i verksamheten. Verksamheten fokuserar på att stärka det positiva, ta tillvara barnens styrkor och skapa meningsfullhet genom glädje i lärandet. Verksamheten ska också planeras så att den möjliggör tid för såväl aktivitet och lek som återhämtning och vila för de barn som behöver det.

Läroplanen är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet.  Läroplanen innehåller kapitel som är gemensamma för alla verksamhetsformer och på ett övergripande plan beskriver uppdrag, värdegrund och pedagogisk grundsyn.  I andra kapitel beskrivs det som är specifikt för verksamhetsformerna, såsom lärområden inom barnomsorgen och förundervisningen, stöd för lärande och utveckling, fritidshemmets verksamhet och arbetsområden samt lekverksamheten.