Boken På tal om jämställdhet

På tal om jämställdhet – Åland 2021

Fickboken På tal om jämställdhet med statistik över kvinnors och mäns situation på centrala områden på Åland har utkommit.

Publikationen ges ut vart fjärde år och belyser hur jämställdheten ser ut på centrala områden som befolkning arbetsmarknad, inkomster och löner, social- och hälsovård, utbildning, fritid och brottslighet samt inflytande och makt. Statistiken ska bidra till att ge fakta för arbetet med landskapets agenda för jämställdhet och dess jämställdhetsmål.

Fortsättningsvis har Åland en förhållandevis traditionell könsfördelning mellan olika yrkesgrupper. Bygge, energi och fiske är de mest mansdominerade näringsgrenaren medan kvinnorna dominerar inom vård, omsorg och sociala tjänster. Den traditionella könsfördelningen syns också i valet av studieinriktningar. Efter grundskolan väljer fler flickor att studera allmänbildande, samhällsvetenskapliga, pedagogiska och vårdvetenskapliga ämnen medan pojkarna i högre grad väljer tekniska utbildningar.

Kvinnornas medelinkomster är också fortsatt lägre än männens. Av de totala skattepliktiga inkomsterna år 2019 tillföll 43 procent kvinnor och 57 procent män. Sett till årsinkomst uppgår kvinnornas skattepliktiga medelårsinkomst till tre fjärdedelar av männens. Proportionerna har varit ungefär desamma under 2000-talet.

När det gäller hälsa är det fler kvinnor än män som upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller ganska dåligt. Kvinnor uppsöker även hälsovården i högre utsträckning och fler kvinnor än män är mottagare av sjuk- eller invalidpension. Gällande ålders- och sjukpensioner är kvinnornas genomsnittliga pension betydligt lägre än männens. Den genomsnittliga ålderspensionen år 2020 för en kvinna var 73% av ålderspensionen för en man.

Publikationen är ett samarbete mellan ÅSUB och Ålands landskapsregering. Mera information om publikationen och länk till att ladda ner den finns på ÅSUBS webbsida:

Boken kan också beställas från ÅSUB.