Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Varning för farliga nollfel -Var noggrann med kopplandet

Elsäkerhetsmyndigheten på Åland som utgörs av landskapsregeringen vill varna allmänheten och elanläggningsinnehavarna.
Nu när lågspänningsnätet successivt påkopplas finns det risk för fel i nolledaren.
Vid misstanke om fel i elanläggningen eller ditt elsystem vidta inga åtgärder själv utan tillkalla behörig entreprenör eller kontakta elbolaget vid behov. Onormalt starkt lysande ljuskälla eller blinkningar kan bero på fel i nolledaren och kan orsaka att normalt inte spänningsförande delar blir spänningssatta.

Se detaljer i TUKES meddelande:

Farliga nollfel – var noggrann med kopplandet

I skadade elnät kan det förekomma så kallade nollfel, som kan leda till att metallhöljena på elapparater i fastigheten blir spänningsförande. För att elentreprenören inte själv ska orsaka ett nollfel bör han vara särskilt noggrann med kopplandet av PEN-ledare och gamla nolledare.

Stormarna i julas fällde enorma mängder träd över luftledningarna i stora områden och orsakade elavbrott som i värsta fall varade många dagar. Luftledningarna skadades svårt, både stolpar och ledare brast. Fallande träd kapade på vissa håll PEN-ledarna som fungerar som bärlina för AMKA-kablarna i lågspänningsnätet. Detta gav upphov till farliga nollfel, om fasledarna fortfarande var kopplade och spänningsförande. Nollfel har också förekommit när montören försummat att koppla fasledaren eller dra åt kopplingen.

Vid nollfel blir spänningen onormal på de olika faserna. Det kan vara betydande överspänning på en eller två faser och underspänning på de andra. Överspänning förstör särskilt elapparater som innehåller elektronik. Underspänning gör att t.ex. kylar och frysar inte kan starta. Då kan de gå sönder och i värsta fall orsaka brand.

Nollfel i distributionsnät kan också medföra allvarlig risk för elstöt. Om över- och underspänning av ovan beskrivet slag förekommer, håller inte heller nollpunkten i fastighetens elnät samma potential som jord. I allmänhet är alla skyddsledare i fastigheten kopplade till denna punkt. Därför förekommer nollpunktens spänning i alla skyddsjordade delar, t.ex. i metallhöljet på elcentralen eller på elapparater som är anslutna till skyddsjordade uttag. Beroende på förhållandena kan detta orsaka farlig beröringsspänning.

I extrema fall kan den farliga spänningen vara ungefär lika stor som fasspänningen. Nollpunktens spänning påverkas av hur stor belastning som är kopplad till de olika faserna i förhållande till varandra. Situationen kan också förändras utan förvarning om en termostat slår av eller på belastning med stor effekt.

Om nollfelet finns på distributionsnätssidan blir den farliga beröringsspänningen i huset mindre om husets elanslutning har ett bra jordtag. Jordtaget jämnar ut potentialskillnaderna mellan skyddsjordade delar och övriga byggnadsdelar, även om potentialen skulle ha stigit i förhållande till ’avlägsen jord’ till följd av ett nollfel. Ett jordtag som läggs i ring runt byggnaden i kombination med huvudpotentialutjämning är det bästa sättet att försäkra sig att alla delar av byggnaden har samma potential. Om jordtaget dessutom har lågt ohmvärde är det till fördel i en situation där ’avlägsen jord’ är berörbar via metallrör, teleledningar eller liknande som kommer på avstånd från en plats utanför byggnaden.

Vid nollfel i en byggnad där installationen är gammal och innehåller nollningar, är situationen mycket farlig med tanke på beröringsspänning. Situationen uppstår redan vid nollfel i enstaka enfasiga gruppledare inne i byggnaden. Metallhöljena på nollade apparater får full fasspänning i förhållande till övriga ledande delar i byggnaden (från fasledaren via apparatens inre impedans till nollningspunkten och därifrån vidare till skyddsledaren och apparathöljet). Detta gäller även elapparater av skyddsjordad konstruktion som är anslutna till nollade uttag.

Om nollfelet i en fastighet är internt kan elen också söka sig ovanliga vägar längs ledande konstruktioner, eftersom det inte finns någon nollförbindelse som fungerar som returledare. Detta kan utgöra ett stort hot mot egendom, eftersom risken för brand är uppenbar.

Ett nollfel är alltid en mycket farlig situation som det är viktigt att känna igen. Ett tydligt tecken på nollfel är att en del lampor i fastigheten lyser ovanligt starkt och andra mycket svagt. Då måste man omedelbart bryta strömmen via fastighetens huvudströmbrytare redan innan felsökningen börjar. Det är bra att för säkerhets skull undvika att röra vid centralens hölje. För att elentreprenören inte själv ska orsaka ett nollfel bör han vara särskilt noggrann med kopplandet av PEN-ledare och nolledare och kontrollera situationen innan spänningen slås på. Apparatskador som orsakas av överspänning uppstår nämligen omedelbart. Det gamla talesättet att ”granska kopplingarna när röken har skingrat sig” är knappast särskilt lustigt i det läget.

 

Publicerad 7.1.2019 kl. 16:09
Uppdaterad 7.1.2019 kl. 16:11