Viktigt att följa reglerna vid resa med sällskapsdjur mellan EU-länder

Det är semestertider, många är på resande fot med sina husdjur och det är viktigt att tänka på att djuren har de vaccinationer, behandlingar och dokument som krävs när man för dem mellan länder.

De senaste gränsövervakningarna och rapporterna har dock visat på många fall där reglerna inte har följts vid resor mellan EU-länder. Det här kan få allvarliga konsekvenser för djuren, djurägarna och hela samhället.

Genom detta pressmeddelande vill landskapsregeringen uppmana djurägare att följa reglerna vid införsel av sällskapsdjur (hundar, katter och illrar) mellan EU-medlemsstater för att undvika spridning av sjukdomar mellan länderna och andra dramatiska följder.

Att tänka på vid resa med sällskapsdjur mellan EU-medlemsstater

De senaste gränsövervakningarna och rapporterna visar på tydliga brister, där reglerna för införsel av sällskapsdjur till Finland/Åland inte har följts.

Många tar med sina sällskapsdjur när de reser mellan EU-länder. Det är viktigt att komma ihåg att en hund som ska föras in till Åland från andra EU-medlemsstater inklusive Sverige ska vara identifierbar med ett mikrochip, ha ett pass, giltig rabiesvaccination och läkemedelsbehandling mot dvärgbandmask. (Detaljerad information om dessa krav finns under rubriken införselkrav för sällskapsdjur som förs till Finland från EU-medlemsstader längre ner i pressmeddelandet.)

Det är den person som inför sällskapsdjuret som är skyldig att se till att djuret uppfyller införselkraven. Om kraven ovan inte uppfylls räknas det som illegal införsel, vilket kan få allvarliga följder.

Enligt lag kan ett av följande tre alternativ beslutas av ansvariga myndigheter vid illegal införsel:

  1. Återsändning: Djuret skickas tillbaka till avgångslandet under förutsättning att avgångslandets myndigheter godkänner återsändandet.
  2. Karantän: Djuret placeras i en övervakad karantän, som godkänts av Regionförvaltningsverket, för vidare åtgärder. Karantäntiden och vidare åtgärder varierar beroende på konstaterade brister i införselförutsättningarna och sjukdomssituationen i avgångslandet. Djurägaren ska stå för alla kostnaderna, som ofta kan bli mycket höga.
  3. Avlivning: Tyvärr kan i många fall illegal införsel leda till att djuret avlivas, eftersom kostnaderna för karantän blir höga för djurägaren och avgångslandet ofta inte godkänner återsändandet.

Landskapsregering uppmanar allmänheten att ta hänsyn till införselkraven för sällskapsdjur för att undvika spridning av eventuella sjukdomar och andra dramatiska följder, som illegal införsel kan medföra. Följande krav ska uppfyllas:

Införselkrav för sällskapsdjur (hundar, katter och illrar) som förs till Finland från EU-medlemsstater:

1. Identitetsmärkning:

Djuret måste vara identifierbart med en ISO-standard 11784 mikrochip som bör fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik, så att mikrochipet kan avläsas med ISO-standard 11785 läsare. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, ska den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Datum för identitetsmärkningen och ID-numret ska alltid framgå i djurets resedokument eller pass. Djur som är identitetsmärkta genom en tydlig och läsbar tatuering, som enligt ett skriftligt bevis är gjord före den 3 juli 2011, undantas från kravet och behöver inte märkas om med mikrochip.

2. Vaccination mot rabies:

Djuret måste ha en giltig vaccination med ett godkänt vaccin mot rabies, vilket antecknas i passet. Djuret ska vara identifierbart med mikrochip och minst 12 veckor gammalt för att få en så kallad grundvaccination mot rabies. Efter vaccinationen ska man vänta i 21 dygn innan man kan resa med djuret. När det gäller omvaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen har slutat gälla. Giltighetstiden kan variera mellan olika vaccin och olika länder; veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i sällskapsdjurets pass.

Ovaccinerade hundvalpar, kattungar och illervalpar som är yngre än 12 veckor får föras in till Finland med följande villkor:

  1. Djuret är yngre än 12 veckor vid tidpunkten för införseln.
  2. Djuret är identifierbart med ett mikrochip.
  3. Djuret har ett pass för sällskapsdjur.
  4. Djuret åtföljs av ett av ägaren undertecknat intyg om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Länk till blankett för intyget
  5. Hundvalpar ska behandlas mot dvärgbandmask (se punkt 3 Avmaskning nedan).

Om valparna är med sin moder, som de fortfarande är beroende av, bör det pass som åtföljer modern visa att modern fått rabiesvaccination innan valparna fötts.

Vaccinerade djur som är 12-16 veckor gamla och uppfyller ovannämnda krav (2 till 5) får föras in till Finland utan att väntetiden på 21 dagar efter vaccinationen uppfylls.

Observera att en stark rekommendation är att enbart vaccinerade och över 16 veckor gamla unga djur förflyttas från ett land till ett annat. Rekommendationen gäller speciellt de länder där man har konstaterat rabiesfall inom de två senaste åren. Inom EU har rabiesfall under de senaste åren förekommit mest i Rumänien, Polen, Ungern, Grekland och Kroatien.

3. Avmaskning:

Behandling mot dvärgbandmask (echinococcos) krävs endast av hundar; katter och illrar behöver inte behandlas. Hundar som reser till Finland/Åland, Irland, Storbritannien och Malta ska behandlas mot dvärgbandmask. Någon behandling mot dvärgbandmask krävs inte om hunden reser direkt mellan ovanstående länder.

Alla hundar som reser till Finland/Åland bland annat hundar som kommer från Sverige eller hundar som har rest och ska tillbaka hem till Finland ska behandlas 1-5 dygn före införseln. Behandlingen ska göras av en veterinär som antecknar behandlingen i hundens EU-pass.

Alternativt kan 28 dygnsregeln tillämpas för hundar.  Den innebär att hunden före avresan ska behandlas minst två gånger inom ett 28 dygns intervall och därefter upprepas behandlingen regelbundet med högst 28 dygns intervall. Den tredje och sista medicineringen ska göras i Finland när resan har tagit slut och djuret blir kvar i Finland. Om man tillämpar 28 dygnsregel antecknas det av veterinären i hunden pass.

4. Pass för sällskapsdjur:

Djuret ska ha ett EU-pass där det framgår uppgifter om djurets identifiering samt veterinärens anteckningar om vaccinationer och utförda behandlingar. EU-pass för sällskapsdjur utfärdas hos veterinären.

Reglerna kan variera mellan länder

Observera att införselreglerna ibland kan skilja sig åt mellan länderna. Det är viktigt att djurägaren kontrollerar reglerna genom att kontakta ambassaderna till de länder som man ska resa till.

Före avresan bör djurägaren även kontrollera djurets försäkring och konsultera djurets veterinär angående eventuella djursjukdomar såsom parasiter m.m. på resemålet, rekommendationer om hur djuret ska transporteras på bästa sätt och liknande frågor.

Att resa med djur kräver planering och det är viktigt att reglerna alltid följs för att undvika spridning av sjukdomar som kan äventyra djur och mäniskors hälsa samt andra allvarliga konsekvenser som en illegal införsel kan leda till.

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats