Agenda för jämställdhet 2019-2030

Ålands jämställdhetsarbete ska konkret och effektivt bidra till jämställdhet och arbetet har kommit långt med jämställdhet genom lagstiftning och politiska åtgärder. Samtidigt har Åland en lång väg kvar innan alla kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt, inflytande och möjligheter att påverka och forma sina liv och bidra till samhällets utveckling, vilket är det femte målet (SDG5) i FN:s globala hållbarhetsagenda. Jämställdhetsarbete på Åland har särskild relevans att bidra till Agenda 2030 och dess måluppfyllelse, då jämställdhet ses som en förutsättning för hållbar utveckling.

Arbetet med jämställdhet bidrar också till att uppfylla den fjärde hållbarhetsprincipen i Utvecklings- och hållbarhetsagdendan för Åland. Den fjärde hållbarhetsprincipen lyder: i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande. Det är en lång process att bygga upp ett bärkraftigt, jämställt och demokratiskt Åland, ett Åland där alla kan blomstra. För att uppnå ett jämställt samhälle krävs en aktiv jämställdhetspolitik som inte enbart förbättrar situationen för individen utan lyfter hela samhället. Det handlar i hög grad om att identifiera, synliggöra och analysera de strukturer i samhället som utgör ett hinder för flickors/kvinnors och pojkars/mäns reella möjligheter att förverkliga målet om ett Åland där alla kan blomstra. I och med den gemensamma strävan behövs en Agenda för jämställdhet för Åland. Detta dokument beskriver denna agenda som består av mål, strategisk inriktning per 2030 samt stödstrukturer för agendans förverkligande.

Dokument: