Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid

Syftet med det här programmet är att beskriva landskapsregeringens politik på idrotts-, motions- och hälsoområdet, samt de åtgärder som landskapsregeringen planerar att vidta under perioden 2018-2022 för att långsiktigt främja idrotts- och motionsaktiviteterna i landskapet. Programmet beskriver ett antal målsättningar och åtgärder som ska öka välmående, förbättrad hälsa och meningsfull fritid bland allmänheten. De föreslagna åtgärderna ska följas upp med hjälp av ett antal indikatorer som beskrivs i programmet.

Dokument: