Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Eleven i grundskolan har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier. Skolan kan påverka arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete, gemensamt ansvar och omsorg. För att trygga arbetsron och ta itu med olämpligt uppförande har skolan också rätt att använda fostrande samtal och olika disciplinära åtgärder. Om förfaringssätten vid fostrande samtal och disciplinära åtgärder föreskrivs i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

Varje grundskola ska göra upp en handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder. Av planen ska framgå i vilka fall fostrande samtal används och hur samtalen genomförs i praktiken, en beskrivning på vilka lagstadgade förfaringssätt som används vid förseelser, fusk och störande beteende, ansvars- och arbetsfördelning samt metoder för samråd och dokumentering och hur man vid användningen av disciplinära åtgärder garanterar att allmänna rättsskydds principer iakttas. Planen ska även innehålla en beskrivning av hur man ser till att personalen instrueras och har den kompetens som behövs för att utöva disciplinära befogenheter samt hur olika parter informeras om planen, trivselstadgan och de lagstadgade disciplinära åtgärderna. Skolan ska även planera metoderna för hur planen följs upp och ur åtgärderna kartläggs och effekten av dem utvärderas.

 

Dokument: