Främmande arter

Främmande arter är djur och växter som inte naturligt hör till den åländska naturen, men som oavsiktligt eller avsiktligt har införts eller själva tagit sig hit. Invasiva arter hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster och vissa kan även ha negativa effekter på ekonomisk verksamhet och människans hälsa. På Åland påträffas flertalet arter som klassificeras som invasiva.

Ekonomiska kostnader för att hantera invasiva arter kan bli stora och de är ofta besvärliga att bekämpa. Vissa arter är redan så pass spridda i den åländska naturen att det är nära omöjligt att utrota dem. Det är därför viktigt att invasiva arter motarbetas i ett tidigt skede innan de har bildat bestående bestånd.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna samordningen av frågor kring främmande arter på Åland. Sedan 2016 har arter som bedömts vara av särskild unionsbetydelse reglerats i unionsförteckning. Förteckningen har sedan kompletterats med ytterligare arter 2017, 2019 och 2022. Den 1 januari 2021 trädde landskapslagen (2020:113) om invasiva främmande arter i kraft som förbjuder innehav, handel och spridning av arter i landskapet. De arter som begränsas tas upp i Landskapsförordningen (2020:114) om invasiva främmande arter.

Du kan läsa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter på följande länk:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

Du kan också läsa en förteckning över invasiva arter av unionsbetydelse på följande länk:

Förteckning över invasiva arter av unionsbetydelse (pdf)

Du kan läsa landskapslagen och förordningen på följande länkar:

Landskapslagen (2020:113) om invasiva främmande arter (pdf)

Landskapsförordningen (2020:114) om invasiva främmande arter

Andra nyttiga länkar:

Invasive Alien Species in the EU (på engelska)

Vieraslajit.fi - Portalen för främmande arter i Finland (delvis på svenska)

Invasiva främmande arter - Naturvårdsverket (Sverige)

Främmande arter – Havs- och vattenmyndigheten (Sverige)

Frågor och svar om hantering av signalkräfta – Havs- och vattenmyndigheten (Sverige)

Invasiva arter (Danmark) 

Faktablad om invasiva främmande arter – NOBANIS, European Network on Invasive Alien Species (på engelska)

Internationella naturvårdsunionens Invasive Species Specialist Group (på engelska)

Great Britain Non-native Species Secretariat (på engelska)