Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

LANDSKAPSFÖRORDNING om avfall
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Ålands polismyndighet
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för aerosoler
LANDKSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om sotningsavgifter
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling