Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om posttjänster
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tillägg till budgeten för år 2022
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
LANDSKAPSLAG om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
LANDSKAPSLAG om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022