Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1947:6) om apoteksavgift i landskapet Åland

1 §.

För apoteksrörelse i landskapet Åland skall innehavare årligen erlägga avgift, som fastställes i enlighet med apotekets omsättning.

2 §.

Apoteksavgift erläggs enligt apotekets omsättning, sedan mervärdesskatten avdragits från denna, på följande sätt (2002/44):

Apotekets omsättning Apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns Avgiftsprocent för omsättning som överstiger den nedre gränsen
871 393 – 1 016 139 0 6,10 %
1 016 139 – 1 306 607 8 830 7,15 %
1 306 607 – 1 596 749 29 598 8,15 %
1 596 749 – 2 033 572 53 245 9,20 %
2 033 572 – 2 613 212 93 432 9,70 %
2 613 212 – 3 194 464 149 657 10,20 %
3 194 464 – 3 775 394 208 945 10,45 %
3 775 394 – 4 792 503 269 652 10,70 %
4 792 503 – 6 243 857 378 483 10,95 %
6 243 857 − 537 406 11,20 %

Från omsättningen för filialapotek avdras omsättningen i sin helhet, om den utgör högst 50.500 euro, eller en tredjedel av omsättningen, dock lägst 50.500 euro, om den överstiger 50.500 euro innan filialapotekets omsättning sammanläggs med apotekets omsättning för fastställande av apoteksavgiften. (2002/44)

Apoteksavgift fastställs i hela euro. (2002/44)

Apoteksavgift som understiger 5 euro uppbärs inte. (2002/44)

Beloppen i tabellen i 1 mom. för apotekets omsättning samt för apoteksavgiftens nedre gräns kan årligen justeras av [landskapsstyrelsen] i enlighet med i riket föreskrivna grunder.

Beloppen enligt ÅLRB (2017:71)

3 §.

För fastställande av apoteksrörelsens omsättning skall apoteksinnehavare till [Ålands landskapsnämnd] inlämna anmälan över rörelsens inkomster och utgifter under varje kalenderår senast den 1 april därpå följande år. [Landskapsnämnden] kan likväl på särskilda skäl bevilja apoteksinnehavare rätt att även senare inlämna sagda anmälan. Anmälan skall uppgöras enligt utfärdade anvisningar och på blankett, som fastställts av [landskapsnämnden].

4 §.

På grundvalen av den anmälan apoteksinnehavare inlämnat fastställer [landskapsnämnden] den apoteksavgift, som skall erläggas för apoteksrörelsen.

Försummar apoteksinnehavare att inom stadgad tid tillställa [landskapsnämnden] i 3 § nämnd anmälan och inlämnar icke heller sådan efter uppmaning eller är det uppenbart, att en mindre omsättning än den verkliga uppgivits, äger [landskapsnämnden] befogenhet att fastställa apoteksavgift enligt en av densamma uppskattningsvis bestämd omsättning.

[Landskapsnämndens] beslut angående apoteksavgift skall delgivas vederbörande sålunda, att dem i tjänsteväg tillställas utdrag därur, försett med behörig besvärsundervisning och anteckning om delgivning.

5 §.

Har apotek under det år, för vilket avgiften skall erläggas, övergått till annan innehavare, skall den för kalenderåret beräknade avgiften fördelas mellan innehavarna i förhållande till storleken av envars omsättning.

6 §.  (1952/28)

[Landskapsstyrelsen] äger årligen besluta, huruvida inbetalning av apoteksavgift skall erläggas i en eller flera rater, samt bestämma de tider, då apoteksavgift skall inbetalas till [landskapsstyrelsens kamreraravdelning].

7 §.  (1966/39)

Apoteksavgift, som icke blivit erlagd på utsatt tid, må utmätas utan dom eller utslag såsom därom är stadgat.

8 §.

Befriade från att erlägga apoteksavgift äro apotek, vilka inrättats vid sjukhus och sanatorier.

Där särskilda skäl föreligga, kan [landskapsnämnden] befria apoteksinnehavare från erläggande av apoteksavgift antingen i dess helhet eller till en del.

9 §.

Apoteksinnehavare har att vid bokföringen iakttaga, vad därom är i riket bestämt.

10 §.

Apoteksinnehavare åligger att åt person, som därtill av [landskapsnämnden] förordnats, muntligen eller skriftligen giva de kompletterande uppgifter och utredningar, vilka för apoteksavgiftens fastställande äro av nöden, samt förete sina affärsböcker och därtill hörande inventarie- och förrådsförteckningar, kontrakt och skuldsedlar, räkningar, kvittenser och korrespondens samt övriga handlingar ävensom förevisa sitt förråd.

11 §.

Envar är skyldig att hemlighålla, vad han i tjänsten eller i offentlig befattning erfarit angående apoteksrörelses ekonomiska ställning eller affärsförhållanden.

12 §.

I beslut, som i stöd av denna landskapslag fattats av [landskapsnämnden], kan ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen medelst skriftliga besvär, som med vidfogande av det överklagade beslutet senast klockan 12 på den trettionde dagen, räknat från beslutets delfående, skall inlämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, men går beslutet dock oberoende av besvären omedelbart i verkställighet.

13 §.  (1966/39)

Har högsta förvaltningsdomstolen avlyftat apoteksavgift eller nedsatt densamma, skall [landskapsstyrelsens kamreraravdelning] återbetala det för mycket erlagda beloppet jämte sex procents årlig ränta därpå från betalningsdagen till dagen för återbetalningen.

Har apoteksavgift eljest erlagts utöver det fastställda beloppet, skall det för mycket erlagda beloppet jämte ränta, beräknad såsom i 1 mom. nämnes, på ansökan återbäras till vederbörande av [landskapsstyrelsens kamreraravdelning].

Har apoteksavgift till följd av att omsättningen uppgivits oriktigt fastställts för låg, bör avgiftens belopp rättas och apoteksinnehavaren åläggas att inbetala tillägget, dock senast under det femte kalenderåret efter utgången av det år, då den avgift, som skall rättas, debiterats eller hade bort debiteras.

14 §.  (1966/39)

Försummas erläggandet av apoteksavgift inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet i avgiftstillägg erläggas tolv procents årliga ränta, räknat från den dag, då avgiften senast hade bort erläggas, till betalningsdagen.

15 §.

Var, som bryter mot stadgandena i denna landskapslag eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, straffas, där ej för gärningen eller försummelsen annorstädes i lag strängare straff är stadgat, med böter.

16 §.

Denna landskapslag skall första gången tillämpas vid fastställandet av den apoteksavgift, som grundar sig på apoteksrörelsens omsättning under år 1946.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1947:6

 • Fr. 12/1946
 • Feu bet. 12/1946
 • Stu bet. 6/1946

1952/28

Utfärdad: 15.7.1952

 • Fr. 6/1952
 • Leu bet. 1/1952
 • Stu bet. 2/1952

1966/39

Denna lag tillämpas första gången på den apoteksavgift, som fastställdes på grund av apoteksrörelses omsättning under år 1966.

 • Fr. 3/1966
 • Leu bet. 5/1066
 • Stu bet. 2/1966

1978/5

Denna lag tillämpas första gången på apoteksavgift, som fastställdes för apoteksrörelse på basen av 1977 års omsättning.

 • Fr. 1/1977-78
 • Leu bet. 1/1977-78
 • Stu bet. 2/1977-78

1982/21

Denna lag tillämpas första gången på apoteksavgift som fastställs för apoteksrörelse på basen av 1981 års omsättning.

 • Fr. 14/1981-82
 • Leu bet. 8/1981-82,
 • Stu bet. 13/1981-82

1984/24

Denna lag tillämpas första gången på apoteksavgift som fastställs på basen av 1983 års omsättning.

Denna lags 8a § upphör att gälla den 30 juni 1988.

 • Fr. 9/1983-84
 • Leu bet. 2/1983-84
 • Stu bet. 5/1983-84

2002/44

Denna lag träder omdelbart i kraft och tillämpas första gången vid fastställande av den apoteksavgift som uppbärs år 2002.

(utgiven från tryckeriet 17.7.2002)

 • Fr. 11/2001-2002
 • Nu bet 13/2001-2002
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:21
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:47