Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1971:42) om Ålands landskapsregering (2008/11)

1 kap. Allmänt

1 §.

För att handha landskapets allmänna styrelse och förvaltning tillsätter lagtinget, på sätt därom är stadgat i lagtingsordningen, en landskapsregering bestående av lantrådet och högst sju ledamöter. En av ledamöterna skall utses till vice lantråd, som fullgör lantrådets åligganden då lantrådet har förfall. (2003/53)

En ledamot i landskapsregeringen benämns minister och ansvarar för de avdelningar och enheter inom landskapsregeringens allmänna förvaltning såsom de anges i det av lagtinget senast antagna handlingsprogrammet. (2010/9)

3 mom. upphävt (1998/69).

2 §.

På landskapsregeringen ankommer att bevaka landskapets rätt och bästa samt att till verkställighet befordra lagtingets beslut och övriga förfoganden. Angående landskapsregeringens uppgifter i övrigt stadgas särskilt.

Landskapsregeringen kan för fullgörandet av förvaltningsuppgifterna tillsätta särskilda organ för ärendenas beredning. (1995/76)

2a §.  (1998/69)

Landskapsregeringen biträds i sitt arbete av olika förvaltningsorgan. Om de förvaltningsorgan som skall finnas stadgas genom landskapslag.

Varje del av landskapsregeringens förvaltning skall vara underställd lantrådets eller viss ledamots ansvar.

3 §.

Upphävd (1998/69).

2 kap. Lantråd och ledamöter

4 §.

Upphävd (1988/4).

5 §.  (1988/4)

Medlemmarna i landskapsregeringen kvarstår i sina uppdrag så länge de åtnjuter lagtingets förtroende. Sedan nyval till lagtinget ägt rum skall ny landskapsregering tillsättas.

Har lagtinget förklarat att landskapsregeringens medlemmar eller någon av dem inte åtnjuter lagtingets förtroende, skall ny landskapsregering utses. Detsamma gäller om lantrådet avlidit, på egen begäran befriats från uppdraget eller blivit varaktigt förhindrad att handha uppdraget.

Ledamot av landskapsregeringen befrias från uppdraget på egen begäran eller på förslag av lantrådet. Har ledamot befriats från uppdraget skall fyllnadsval förrättas. Fyllnadsval förrättas även när ledamot har avlidit.

Landskapsregeringens medlemmar skall handha sina uppdrag till dess nya medlemmar utsetts.

6 §.  (2003/53)

Meddelar lantrådet skriftligen, antingen i samband med att ett ärende anhängiggörs eller under dess behandling i lagtinget, att ärendets avgörande på visst sätt innebär att lantrådet anser sig sakna lagtingets förtroende, skall, om sådant avgörande faller, landskapsregeringen avgå.

7 §.

Valbar till lantråd och ledamot i landskapsregeringen är envar, som enligt lagtingsordningen är röstberättigad i lagtingsval.

Väljs landshövdingen till lantråd eller till ledamot av landskapsrege-ringen får han eller hon inte tillträda uppdraget förrän han eller hon beviljats avsked från tjänsten. Genom landskapslag kan inskränkningar göras i rätten för den som står i offentligrättsligt anställningsförhållande till landskapet eller en kommun att inneha uppdrag som medlem av landskapsregeringen. (2003/53)

Av kandidat för val av lantråd, vicelantråd eller ledamot i landskapsregeringen erfordras att han givit sitt skriftliga samtycke till att emottaga uppdraget.

8 §.

Lantrådet och ledamöterna i landskapsregeringen ansvarar för sina tjänsteåtgärder enligt allmän lag.

9 §.  (2015/40)

Innan lantrådet och ministrarna tillträder sina uppdrag, ska de i landskapsregeringen, i närvaro av lagtingets talman och landshövdingen eller företrädare för dem, avge denna försäkran: "Jag N.N. försäkrar att jag i utövningen av mitt uppdrag i Ålands landskapsregering efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning."

10 §.  (1988/4)

Angående arvode och övriga ersättningar, som lantrådet och ledamot av landskapsregeringen åtnjuter för sitt uppdrag, stadgas särskilt.

3 kap. Ärendenas handläggning

10a §.  (1995/76)

De ärenden som ankommer på landskapsregeringen avgörs av medlemmarna vid sammanträde, av enskild medlem eller av tjänsteman.

Ärende som avgörs av medlemmarna vid sammanträde avgörs efter föredragning av ledamot och i närvaro av en tjänsteman. Den föredragande ledamoten har rätt att låta sig biträdas av tjänstemän.

Ärende som avgörs av enskild medlem avgörs efter föredragning av tjänsteman (enskild föredragning). Ärende som avgörs av tjänsteman avgörs efter föredragning av annan tjänsteman (tjänstemannaföredragning) eller självständigt utan föredragning.

10b §.  (1995/76)

Medlemmarna avgör vid sammanträde

1) ärende som skall tillställas lagtinget samt ärende som Republikens president, lagtinget eller lagtingets organ eller talmannen tillställt landskapsregeringen,

2) ärende som rör antagande av landskapsförordning eller överenskommelseförordning,

3) ärende som rör landskapets förhållande till staten, annan stat eller mellanstatlig eller internationell organisation,

4) upphävd (2008/11),

5) ärende av allmän eller principiell natur enligt de grunder landskapsregeringen beslutar samt

6) ärende som enskild medlem av landskapsregeringen har befogenhet att avgöra och som han eller hon beslutat att skall avgöras av medlemmarna vid sammanträde.

Ärende av annat än i 1 mom. nämnt slag avgörs av enskild medlem, såvida inte beslut fattats om att ifrågavarande slag av ärenden skall avgöras av tjänsteman. Om den beslutande tjänstemannen vid tjänstemannaföredragning inte godkänner föredragandens förslag till beslut i visst ärende, skall ärendet föredras inför vederbörande medlem av landskapsregeringen.

3 mom. upphävt (2008/11).

4 mom. upphävt (2003/53).

11 §.

Upphävd (2003/53).

12 §.

Önskar lantrådet i viss angelägenhet inhämta landskapsregeringens yttrande, må landskapsregeringen icke undandra sig att avge sådant.

13 §.

Lantrådet eller den ledamot han förordnar i sitt ställe har rätt att närvara vid landskapsregeringen underordnade förvaltningsorgans sammanträden.

14 §.

Landskapsregeringen sammanträder så ofta ärendenas behandling det påkallar, dock minst en gång i veckan, såframt icke landskapsregeringen annorlunda besluter.

2 - 3 mom. upphävda (1975/59).

15 §.

Ordförande vid landskapsregeringens sammanträden är lantrådet och vid förfall för honom eller henne vice lantrådet. Vid förfall för båda dessa förs ordet av den till åren äldsta ledamoten. (2003/53)

Landskapsregeringen är beslutför när minst hälften av medlemmarna är närvarande. (2003/53)

3 mom. upphävt (2003/53).

Vid meningsskiljaktighet verkställes omröstning såsom därom är särskilt stadgat. (1975/59)

16 §.

Upphävd (2008/11).

17 §.  (1995/76)

Önskar medlem av landskapsregeringen väcka initiativ i viss fråga vid landskapsregeringens sammanträde, kan han eller hon meddela därom vid sammanträdet. Godkänner landskapsregeringen initiativet, skall detta antecknas som ärende i protokollet. Initiativ som medlem av landskapsregeringen väcker vid enskild föredragning skall antecknas som ärende i protokollet.

Initiativ vilket antecknats som ärende i protokollet skall beredas på det sätt som gäller för ärenden vilka anhängiggjorts vid landskapsregeringen.

18 §.  (1975/59)

Landskapsregeringens sammanträden är icke offentliga.

19 §.

Upphävd (1993/114).

20 §.

Närmare bestämmelser angående ärendenas handläggning i landskapsregeringen meddelas i landskapslag.

4 kap. Upphävt (1998/69).

21 - 23 §§.

Upphävda (1998/69).

5 kap. Ändringssökande

24 §.

Angående besvär över landskapsregeringens beslut gäller vad därom är särskilt stadgat.

6 kap. Särskilda bestämmelser

25 §.  (2012/68)

Landskapsregeringen ska årligen överlämna en årsredovisning till lagtinget. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av landskapets verksamhet och ekonomiska ställning. Av den ska även framgå åtgärder som under året vidtagits med anledning av lagtingets beslut.

26 §.  (1973/26)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973, dock så, att stadgandena i 4 kap. angående det centrala ämbetsverket träder i kraft den 1 juni 1973. Har i annan landskapslag eller författning använts i denna lag upptagen benämning på avdelning skall motsvarande benämning enligt tidigare gällande lag jämväl i dessa fall användas fram till den 1 juni 1973. Genom denna lag upphäves de stadganden i landskapslagen (1952:22) den 16 april 1952 angående landskapsförvaltningen i landskapet Åland som står i strid med stadgandena i denna lag.

Denna lag kan inte ändras eller upphävas, inte heller får avvikelser från den göras på annat sätt än [i 55 § lagtingsordningen för landskapet Åland] stadgas. (2003/53)

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1971:42

 • Fr. 27/1971
 • Lu bet. 39/1970-71
 • Stu bet. 44 och 44a/1970-71

1972/57

Utfärdad 25.10.1972, utgiven från tryckeriet 1.11.1972

 • Fr. 34/1972
 • Lu bet. 25/1971-72
 • Stu bet. 39/1971-72

1973/26

Utfärdad 10.5.1973, utgiven från tryckeriet 28.5.1973

 • Fr. 47/1972
 • Lu bet. 9/1972-73
 • Stu bet. 11/1972-73

1974/38

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1974.

 • Fr. 15/1973-74
 • Lu bet. 8/1973-74
 • Stu bet. 14/1973-74

1975/59

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

 • Fr. 44/1974-75
 • Lu bet. 25/1974-75
 • Stu bet. 38 och 38a/1974-75

1978/12

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

 • Fr. 13/1977-78
 • Lu bet. 9/1977-78
 • Stu bet. 9/1977-78

1987/42

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Bestämmelserna i 25 § skall dock tillämpas redan vid avgivande av landskapsstyrelsens berättelse för år 1986.

 • Fr. 14/1986-87
 • Lu bet. 10/1986-87
 • Stu bet. 23/1986-87

1987/63

Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Bestämmelserna i 4 § 1 mom. denna lag angående lantrådets rätt till pension samt rätten till familjepension efter lantrådet tillämpas beträffande den som efter den 31 december 1969 varit innehavare av lantrådsämbetet, dock så att pension eller höjning av tidigare fastställt pensionsbelopp betalas tidigast från och med lagens ikraftträdande med stöd av denna lag.

 • Fr. 12/1986-87
 • Lu bet. 13/1986-87
 • Stu bet. 34/1986-87

1987/68

 • Fr. 30/1985-86
 • Lu bet. 24/1985-86
 • Stu bet. 17 och 17a/1986-87

1987/78

Denna lag tillämpas första gången efter det första val av lantråd eller ledamöter av landskapsstyrelsen som förrättas sedan lagen trätt i kraft.

 • Fr. 40/1986-87
 • Lu bet. 19/1986-87
 • Stu bet. 41/1986-87

1988/4

Denna lag träder i kraft den 1 april 1988. Landskapsstyrelse skall härefter utan dröjsmål tillsättas enligt bestämmelserna i denna lag och landskapslagen om ändring av landstingsordningen för landskapet Åland (3/88). Uppdraget för de ledamöter av landskapsstyrelsen, vars mandatperiod inletts den 1 januari 1988, upphör då ny landskapsstyrelse tillsatts.

Ämbetet som lantråd enligt tidigare lagstiftning indras i och med att ny landskapsstyrelse första gången tillsätts enligt denna lag. Den som vid lagens ikraftträdande innehar lantrådsämbetet skall från samma tidpunkt åtnjuta den rätt som tillkommer innehavare av tjänst eller fast befattning vars tjänst indras, om han inte enligt bestämmelserna i landskaplagen om ändring av landstingsordningen för landskapet Åland (3/88) tillträder uppdraget som lantråd i den första landskapsstyrelse som tillsätts efter denna lags ikraftträdande.

 • Fr. 49/1986-87
 • Lu bet. 31/1986-87
 • Stu bet. 57/1986-87

1993/114

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

 • Fr. 36/1992-93
 • Lu bet. 16/1992-93

1995/76

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995 och tillämpas första gången på arbetet i den landskapsstyrelse som tillsätts av det lagting som tillträder den 1 november 1995.

 • Fr. 37/1994-95
 • Lu bet. 17/1994-95

1996/10

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

 • Fr. 17/1994-95
 • Fu bet. 9/1994-95
 • Stu bet. 7/1994-95

1998/69

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

 • Fr. 19/1996-97
 • Lu bet. 15/1996-97

2003/53

Denna lag träder i kraft den 1 november 2003 och tillämpas första gången när landskapsstyrelse utses av det lagting som tillträder den 1 november 2003.

 • Fr. 11/2002-2003
 • Lu bet. 10/2002-2003

2008/11

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

 • Fr. 8/2006-2007
 • Lu bet. 13/2006-2007

2010/9

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

 • LM 3/2007-2008
 • Lu bet. 12/2008-2009

2012/68

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

 • Fr. 21/2009-2010
 • Lu bet. 8/2010-2011
 • Stu bet. 1 och 1a/2010-2011

2015/40

Denna lag träder i kraft den 1 november 2015.

 • LF 11/2014-2015
 • LKU bet. 11/2014-2015
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:22
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:47