Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

1 §.

Med de avvikelser som anges i denna förordning och som följer av landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland ska följande författningar tillämpas i landskapet Åland: (2011/91)

1) upphävd (2020/41)

2) förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992),

3) upphävd (2020:24)

4) (2014/26) 1 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice (FFS 1053/2011).

Ändring av de i 1 mom. angivna förordningarna skall tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna förordning.

Statsrådets förordning om ändring av vissa bestämmelser i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 417/2021) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet. (2021/69)

2 §.  (2014/26)

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården:

1) förordningen ska tillämpas i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården,

2) (2020/41) Med service i hemmet i 3 § avses på Åland hemservice enligt 19 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård.

3) upphävd (2017/84)

4) upphävd (2020/41)

2 mom. upphävt (2020:24).

2a §.  (2017/84)

I enlighet med 33 a § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården justeras beloppen i de enligt denna landskapsförordning tillämpliga bestämmelserna i riksförordningen till de av social- och hälsovårdsministeriet offentliggjorda indexjusterade beloppen.

3 §.  (2014/26)

De förvaltningsuppgifter som rikets myndigheter har enligt de författningar som anges i 1 § ska i landskapet skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. Övervakningen ska dock skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i ovannämnda författningar ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

1995:103

1997/43

Denna förordning trädeer i kraft den 1 juni 1997.

2001/57

Denna förordning träder i kraft omedelbart. (utgiven från tryckeriet 7.12.2001)

2011/91

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2014/26

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2017/84

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

2020/41

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2021/69

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:25
Uppdaterad 30.8.2021 kl. 11:39