Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

1 §.

Med i denna lag angivna avvikelser skall i landskapet Åland tillämpas följande lagar:

1) socialvårdslagen (FFS 710/1982),

1 punkten upphävs genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021.

2) lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992),

3) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000),

4) upphävd (2012/36),

5) lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005). (2007/111)

Ändring av de i 1 mom. angivna lagarna gäller i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag.

Lagen om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom socialvården (FFS 1311/2014) och lagen om ändring av 3 § i lagen om klientens ställning och rättigheter (FFS 1313/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet. (2015/44)

3 mom. ändras genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. Därefter får det följande lydelse:

Hänvisningar i lagen till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård. (2020/20)

2 §.  (2003/79)

Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

1) (2019/37) Hänvisningarna i lagens 5 och 29a §§ till lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (FFS 733/1992) ska i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. Hänvisningarna i lagens 42b § i fråga om statsandelsprocenter till 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 1704/2009) ska i landskapet avse procentsatserna i 5 och 6 §§ i landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna.

1a) (2019/32) Bestämmelserna i lagens 2 § och 3 § 2 - 4 mom. ska inte tillämpas i landskapet.

2) Bestämmelsen i lagens 8 § om statstjänsteman skall i landskapet gälla landskapstjänsteman.

3) Bestämmelsen i lagens 10 § l mom. om skyldighet för kommun att ha en yrkesutbildad personal för verkställigheten av socialvården utgör inget hinder för att två eller flera kommuner har gemensam personal.

3a) (2015/20) Vid tillämpningen av 26 § avses med familjehem i landskapet ett privathem som tillhandahåller familjevård på basis av ett uppdragsavtal enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen eller ett tillstånd enligt landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

4) Hänvisningen i lagens 46 § 2 mom. till rikets kommunallag (FFS 365/1995) skall i landskapet avse kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

5) (2007/128) Hänvisningen i lagens 54 § till sådana organ som avses i 6 § 1 mom. folkhälsolagen (FFS 66/1972) skall i landskapet avse styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

6) (2019/32) De uppgifter som enligt lagen ska skötas av socialnämnden eller annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ ska i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, om inte uppgifterna ska samordnas och skötas av den kommunala myndighet som avses i 3 § i landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst.

7) (2011/115) Anstaltsvård som avses i 24 § benämns i landskapet institutionsvård och den vård som avses i 24 § omfattar i landskapet omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver sjukhusvård.

8) (2013/117) I landskapet ska bestämmelser om samkommuner tillämpas på kommunalförbund och bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän.

2 § upphävs genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021.

2a §.  (2003/79)

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag äga tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

1) Hänvisningen i lagens 4 § 3 punkten till 32 § 3 mom. grundskolelagen (FFS 476/1983), rörande läroplikt för barn med handikapp som inte kan få undervisning i den nioåriga grundskolan, skall i landskapet avse 21 § 3 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland.

2) (2017/123) Hänvisningen i lagens 12 § till 4 § l mom. 4 punkten lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (FFS 733/1992), rörande en kommuns köp av socialvårdstjänster, ska i landskapet avse 3 § l mom. 4 punkten landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården.

3) (2007/111) Lagens 6b § skall tillämpas på hela den lediga tid som en närståendevårdare i landskapet har rätt till med stöd av 2g § i denna lag.

4) (2011/87) Bestämmelserna i lagens 7a och 10a §§ om avgifter för barndagvård tillämpas inte. Bestämmelserna om barnomsorgsavgift finns i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland.

Nya 5 och 6 punkter fogas till 2a § genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. De har följande lydelse:

5) (2020/20) Hänvisningen till 27 b § 1 mom. i socialvårdslagen ska på Åland avse 28 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

6) (2020/20) Hänvisningen till 27 d och 27 e §§ i socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska på Åland avse 70 och 71 §§ i landskapslagen om socialvård.

2b §.  (2003/79)

De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

1) (2011/87) Begreppet socialvård omfattar sådan barnomsorg som avses i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland.

2) Begreppet handling avser en i 1 § 1 och 2 mom. landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet nämnd handling, som innehåller uppgifter om en klient eller någon annan enskild och som ansluter sig till socialvård som ordnas av myndigheter eller privata.

En ny 3 punkt fogas till 2b § genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. Den har följande lydelse:

3) (2020/20) Hänvisningar i lagen till socialnämnden eller annat motsvarande organ ska på Åland avse organ som ansvarar för den kommunala socialvården i enlighet med 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

2c §.  (2003/79)

Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

1) Lagens 8 § 3 mom. är inte tillämplig i landskapet. Om uppgifter har tillförts ett ärende genom annan än klienten får ärendet inte avgöras innan klienten har underrättats om och givits tillfälle att yttra sig över uppgifterna. Ett ärende kan dock avgöras utan att klienten har givits tillfälle att yttra sig om hörande är uppenbart onödigt, äventyrar syftet med beslutet eller om ärendets avgörande inte kan uppskjutas.

2) Hänvisningarna i lagens 11 § om rätten för en klient eller dennes företrädare att ta del av uppgifter skall i landskapet avse 13-15b §§ samt 21 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. Den begränsning av rätten att ta del av uppgifter som följer av hänvisningen i lagens 11 § 3 mom. till bestämmelser i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skall dock vara tillämplig i landskapet.

3) (2007/93) Hänvisningen i lagens 13 § 1 mom. till personuppgiftslagen (FFS 523/1999), om i vilken i personuppgiftslagen avsedd registeransvarigs personregister uppgifter kommer att registreras, skall i landskapet avse landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter samt landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

2d §.  (2003/79)

Bestämmelser om sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i 3 kap., bestämmelser om rätt att få sekretessbelagda uppgifter och handräckning i 4 kap. och särskilda bestämmelser i 6 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser: (2013/117)

l) Hänvisningen i lagens 14 § 3 mom. till 31 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) rörande upphörande av sekretess skall i landskapet avse 16-18 §§ landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

2) Avseende tystnadsplikt gäller vad därom föreskrivs i 12 och 22 §§ landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. Tystnadsplikt omfattar såväl sekretessbelagda handlingar som uppgifter som skulle ha varit sekretessbelagda om de ingick i en handling. Med undantag av vad någon på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om gäller tystnadsplikt även för enskilda personers eller familjers hemlighet som personal eller den som har ett förtroendeuppdrag har fått kännedom om på grund av sin ställning eller uppdrag inom socialvården. Tystnadsplikt upphör inte efter att en sådan anställning har upphört eller ett sådant förtroendeuppdrag har avslutats.

3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, som rör utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, skall i landskapet avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

4) Hänvisningen i lagens 19 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rörande information som omfattas av tystnadsplikt skall i landskapet avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

5) (2013/117) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också tillsynsmyndigheten enligt 25 § 1 mom. barnomsorgslagen för landskapet Åland när myndigheten utövar tillsyn över barnomsorgen.

5 punkten ändras genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. Därefter får den följande lydelse:

5) (2020/20) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet då nämnda myndigheter svarar för den allmänna styrningen respektive övervakningen av socialvården enligt 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

Ett nytt 2 mom. fogas till 2d § genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. Det har följande lydelse:

Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också tillsynsmyndigheten enligt 25 § 1 mom. i barnomsorgslagen för landskapet Åland när myndigheten utövar tillsyn över barnomsorgen. (2020/20)

2e §.  (2014/36)

Bestämmelserna om anmärkning i 23 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska inom landskapets behörighet tillämpas så att klientens rätt att anmärka även omfattar den socialvård som klienten har fått.

Bestämmelserna om socialombudsmannen i 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska inte tillämpas. Motsvarande bestämmelser finns i 5 § i landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet.

2f §.

Upphävd (2012/36).

En ny 2f § fogas till lagen genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. Den har följande lydelse:

2f §.  (2020/20)

23a § 1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelser om behandling av klagomålsärenden finns i 11 § i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

2g §.  (2007/111)

Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

1) Den lediga tid som en närståendevårdare har rätt till enligt lagens 4 § 1 mom. skall vara minst fem dygn per sådan kalendermånad under vilken närståendevårdaren oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag.

2) När vårdarvodena fastställs första gången skall kommunerna beakta de indexjusteringar som gjorts i riket enligt lagens 6 §.

En ny 3 punkt fogas till 2g § genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. Den har följande lydelse:

3) (2020/20) De undersökningar av närståendevårdarens välmående och hälsa samt sådana hälsovårdstjänster som stöder vårdarnas välmående och vårduppdrag enligt lagens 3a § ska ordnas av Ålands hälso- och sjukvård.

3 §.  (2013/117)

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna författningarna ankommer på statliga myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, såvitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, dock så att övervakningen ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid övervakningen konstaterar allvarliga brister ska myndigheten, utan hinder av sekretessbestämmelser, anmäla bristerna till landskapsregeringen.

2 mom. ändras genom (2020/20) som träder i kraft den 1 januari 2021. Därefter får det följande lydelse:

Bestämmelser om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets tillsyn över de i 1 § angivna författningarna finns i 2 kap. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland. (2020/20)

3a §.  (2015/44)  Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman vid tillämpningen av någon av de i 1 § 1 mom. 1, 2 eller 5 punkterna nämnda lagarna har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos socialnämnden eller hos annat motsvarande kollegialt organ som utsetts av kommunen för att sköta uppgifterna enligt denna lag. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

3b §.  (2019/37)

På sådan verksamhet som kommunen eller den kommunala myndighet som avses i 3 § i landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst ordnar enligt denna lag tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. Kommunen eller den kommunala myndigheten tilldelas landskapsandel enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna om inte något annat bestäms genom lag.

4 §.  (2013/117)

I beslut som har fattats med stöd av denna lag kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen för Åland, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag.

5 §.

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § 1 mom. skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1984:46) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande socialvården.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1995:101

 • Fr. 39/1994-95
 • Smu bet. 17/1994-95

2003/79

Denna lag träder i kraft den 1 december 2003.

Personer som vid denna lags ikraftträdande är anställda hos en privat socialvårdsproducent, vilken bedriver verksamhet när denna lag träder i kraft, är utan hinder av bestämmelserna i 3 § 2 mom. lagen om tillsyn över privat socialservice behöriga för sina uppgifter.

Privata socialvårdsproducenter skall ansöka om tillstånd enligt 5 § eller göra en anmälan som avses i 6 § lagen om tillsyn över privat socialservice inom sex månader efter att denna lag har trätt ikraft.

 • Fr. 8/2002-2003
 • Smu bet. 4/2002-2003

2007/93

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

 • Fr. 8/2003-2004
 • Lu bet. 10/2006-2007

2007/102

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

 • Fr. 19/2006-2007
 • Lu bet. 14/2006-2007

2007/111

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Kommunerna skall se till att de avtal som ingåtts om närståendevård med tillhörande vård- och serviceplaner, före denna lag har trätt i kraft, anpassas till bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård samt 2g § i denna lag så att de reviderade avtalen börjar gälla från denna lags ikraftträdande.

 • Fr. 25/2006-2007
 • Smu bet. 8/2006-2007

2007/128

 • Fr. 22/2006-2007
 • Smu bet. 6/2006-2007

2008/98

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

 • Fr. 11/2007-2008
 • Smu bet. Nr 5/2007-2008

2011/87

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

 • Fr. 15/2009-2010
 • Smu bet. 5/2010-2011

2011/115

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

 • Fr. 28/2010–2011
 • Smu bet. 15/2010–2011

2012:36

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

Genom denna lag upphävs 1 § 1 mom. 4 punkten och 2f § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 • LF 14/2011-2012
 • SMU bet. 5/2011-2012

2013/117

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Övervakningsärenden som har inletts före denna lag träder i kraft samt handlingar som behövs för övervakningen, överförs utan hinder av sekretessbestämmelser till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när denna lag träder i kraft.

 • LF 23/2012-2013
 • LKU bet. 11/2012-2013

2014/36

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

 • LF 26/2012-2013
 • LKU bet. 1/2013-2014

2015/20

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2015.

 • LF 2/2014-2015
 • SMU bet. 1/2014-2015

2015/44

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

 • LF 7/2014-2015
 • SMU bet. 6/2014-2015

2017/123

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2019/32

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 25/2014-2015
 • SMU bet. 14/2014-2015

2019/37

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2020/20

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 21/2018-2019
 • SMU bet. 9/2018-2019
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:25
Uppdaterad 1.9.2020 kl. 10:46