Landskapslag (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  (2017/144)

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977) ska med i denna lag angivna avvikelser tillämpas i landskapet Åland.

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022. (2022/88)

2 §.  (2013/118)

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna författningarna ankommer på statliga myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen, såvitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, dock så att övervakningen ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid övervakningen konstaterar allvarliga brister ska myndigheten, utan hinder av sekretessbestämmelser, anmäla bristerna till landskapsregeringen.

3 §.  (2019/31)

Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § 1 mom. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska ordnandet av specialomsorger i landskapet Åland skötas av den kommunala myndighet som avses i 3 § i landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst.

3a §.  (2021/37)

Bestämmelser om behörighetskrav för personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda kan utfärdas i landskapsförordning.

4 §.

Upphävd (2022/88).

5 §.  (2017/128)

På verksamhet som ordnas i enlighet med denna lag tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. Kommunen tilldelas landskapsandel enligt landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna om inte annat är särskilt föreskrivet.

6 §.  (2019/31)

Bestämmelserna i 2 kap. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda om förbundsfullmäktige ska inte tillämpas i landskapet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 23 § 3 mom. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska i fråga om handläggningen av ärendena i den ledargrupp som ska finnas vid den kommunala myndighet som avses i 3 § i tillämpliga delar iakttas vad som i 4 kap. i kommunallagen för landskapet Åland är föreskrivet om kommunstyrelsen.

7 §.  (2013/118)

Bestämmelserna i 3 § 2 - 5 mom. lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska inte tillämpas.

8 §.  (2017/144)

När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

1) (2020/19) socialvårdslagen (FFS 710/1982) och socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avser landskapslagen (2020:12) om socialvård.

2) lagen angående klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) avser samma lag sådan den är tillämplig enligt blankettlagen om socialvård,

3) (2022/95) lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avser landskapslagen (2022:91) om klientavgifter inom socialvården,

4) (2021/37) yrkesutbildade personer inom socialvården avser yrkesutbildade personer inom socialvården enligt landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården,

5) kommunallagen (FFS 410/2015) avser kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland,

6) förvaltningslagen (FFS 434/2003) avser förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland samt, vid tillämpningen av 81 a §, att rättelseyrkande i stället för begäran om omprövning, får framställas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet,

7) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) avser samma lag sådan den är tillämplig enligt landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp,

8) lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) avser samma lag sådan den är tillämplig enligt landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

9) (2020/27) lagen om klienthandlingar inom socialvården (FFS 254/2015) avser landskapslagen (2020:26) om klienthandlingar inom socialvården.

De uppgifter som enligt lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska skötas av socialnämnden eller något annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ ska i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges beslut.

3 mom. upphävt (2020/27).

8a §.  (2013/118)

I beslut som har fattats med stöd av denna lag kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen för Åland, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag.

2 kap. Övergångsbestämmelser

9 §.

Specialomsorgsdistriktets reglemente och verksamhetsplan för specialomsorgerna för åren 1979 - 1983 skall underställas [landskapsstyrelsen] för fastställelse före den 1 april 1979. Intill dess planen fastställts skall kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet och annan kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger ordna sådana omsorger åtminstone i den omfattning som skett innan denna lag trätt i kraft.

Kommunalförbundet skall även eljest skrida till nödiga förberedande åtgärder för inledande av den i denna lag avsedda verksamheten den 1 januari 1979.

Innan reglemente och verksamhetsplan fastställes kan [landskapsstyrelsen] på ansökan på förhand avgöra, vilka driftskostnader för personalen vid kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet centralförvaltning som kommer att godkännas såsom berättigande till landskapsandel. Beslutet skall med bindande verkan iakttagas då frågan om erläggande av landskapsandel senare behandlas.

10 §.

Upphävd (1983/69).

11 §.

I landskapslagen om psykiskt utvecklingsstörda avsedd anstalt för psykiskt utvecklingsstörda, vilken önskar fortsätta sin verksamhet såsom i 16 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avsedd verksamhetsenhet för specialomsorger, skall underställa sitt reglemente [landskapsstyrelsen] för fastställelse före den 1 januari 1979.

12 §.

Vid bestämmandet av landskapsandel och medlemskommunernas betalningsandelar i kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet utgifter för år 1979 beaktas även kostnader som föranletts av kommunalförbundets för specialomsorgsdistriktet verksamhet före år 1979.

13 §.

Vad i landskapslagen om landskapsstöd till kommuner är stadgat iakttages i tillämpliga delar även i fråga om i 11 § avsedd anstalt, som icke fortsätter sin verksamhet såsom i 16 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avsedd privat verksamhetsenhet.

14 §.

Angående ordnandet av personalens ställning vid anstalter eller verksamhetsenhet, som övergått till kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet, stadgas särskilt.

15 §.

Stadgandena i 28 och 29 §§ lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda tillämpas på barn som redan fullgör sin i landskapslagen (1958:23) om folkskolväsendet i landskapet Åland stadgade läroplikt samt på sådana barn, vilkas läroplikt börjar år 1979 eller därefter. För den som med stöd av landskapslagen om folkskolväsendet före ikraftträdandet av denna lag befriats från läroplikt och som icke uppnått för läropliktens fullgörande erforderlig kunskaps- och färdighetsgrad skall, såframt han själv eller hans förmyndare eller annan vårdnadshavare det önskar, ordnas i 28 och 29 §§ avsedd undervisning oberoende av om vederbörande ännu är i läropliktsåldern.

16 §.  (2017/144)

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser i överensstämmelse med de i rikslagen föreskrivna bemyndigandena med beaktande av i denna lag föreskrivna avvikelser.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1978:48

17 §. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979 och genom densamma upphäves landskapslagen den 25 juli 1967 om psykiskt utvecklingsstörda (37/67) jämte däri senare gjorda ändringar samt med stöd därav utfärdade stadganden och bestämmelser.

I fråga om grunderna för landskapsandelar och -understöd skall denna lag tillämpas från den 1 januari 1978.

Före ikraftträdandet av denna lag kan även andra än i denna lag nämnda, för lagens verkställighet erforderliga åtgärder vidtagas.

 • Fr. 44/1977-78
 • Lu bet. 29/1977-78
 • Stu bet. 34/1977-78

1979/51

Utfärdad 5.7.1979, utgiven från tryckeriet 14.8.1979

 • Fr. 51/1978-79
 • Lu bet. 36/1978-79
 • Stu bet. 35/1978-79

1983/69

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

 • Fr. 35/1982-83
 • Lu bet. 27/1982-83
 • Stu bet. 40/1982-83

1992/79

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

 • Fr. 42/1991-92
 • Lu bet. 36/1991-92
 • Stu bet. 47/1991-92

1993/69

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 • Fr. 30/1992-93
 • Smu bet. 10/1992-93

1995/102

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

 • Fr. 39/1994-95
 • Smu bet. 17/1994-95

2007/104

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

 • Fr. 19/2006-2007
 • Lu bet. 14/2006-2007

2008/100

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

 • Fr. 11/2007-2008
 • Smu bet. 5/2007-2008

2013/118

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Övervakningsärenden som har inletts före denna lag träder i kraft samt handlingar som behövs för övervakningen, överförs utan hinder av sekretessbestämmelser till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när denna lag träder i kraft.

 • LF 23/2012-2013
 • LKU bet. 11/2012-2013

2017/128

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2017/144

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

 • LF 30/2016-2017
 • SMU bet. 16/2016-2017

2019/31

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 25/2014-2015
 • SMU bet. 14/2014-2015

2020/19

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 21/2018-2019
 • SMU bet. 9/2018-2019

2020/27

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 20/2018-2019
 • SMU bet. 11/2018-2019

2021/37

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

 • LF 4/2020-2021
 • SMU bet. 2/2020-2021

2022/88

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 • LF 4/2022-2023
 • SMU bet. 1/2022-2023

2022/95

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 • LF 28/2021-2022
 • SMU bet. 8/2021-2022