Landskapsförordning (1995:64) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet (2012/48)

1 §.  (2016/28)  Författningar om konsumentsäkerhet

Inom landskapets behörighet ska följande riksförfattningar, med de avvikelser som anges i denna förordning, tillämpas på Åland:

1) förordningen om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler (FFS 743/1990),

2) förordningen om brandsäkerhetskrav för madrasser (FFS 57/1991),

3) förordningen om farliga livsmedelsimitationer (FFS 359/1991),

4) statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (FFS 613/2004),

5) statsrådets förordning om säkerställande av barnsäkerheten hos tändare som släpps ut på marknaden och om förbud att på marknaden släppa ut leksaksliknande tändare (FFS 780/2006),

6) statsrådets förordning om maskiners säkerhet (FFS 400/2008),

7) upphävd (2022:17),

8) statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster (FFS 1110/2011),

9) statsrådets förordning om leksakers säkerhet (FFS 1218/2011),

10) arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker (FFS 1352/2011),

11) statsrådets förordning om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter (FFS 233/2012) samt

12) statsrådets förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av vissa skärverktyg (FFS 683/2013).

2 §.  Undantag från tillämpning av bestämmelser i de riksförfattningar som avses i 1 §

Denna förordning tillämpas inte då det i annan landskapslagstiftning särskilt är stadgat om förebyggande av risker i 1 § 1 mom. nämnt avseende. (2006/22)

Denna förordning tillämpas inte i fråga om sådan näringsutövning som enligt 27 och 29 §§ självstyrelselagen regleras genom rikslagstiftning. (2006/22)

3 mom. upphävt (2012/48).

3 §.  Ändring i riksförfattning

Ändringar av de författningar som avses i 1 § skall tillämpas i land-skapet från det att de träder i kraft i riket.

4 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt de författningar som avses i 1 § skall finnas på förpackning skall i landskapet vara skrivna åtminstone på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.

5 §.  Förvaltningsmyndigheter

De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter med undantag för regionförvaltningsverket ska på Åland skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området och inte annat följer av bestämmelser i denna förordning. (2012/48)

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna författningarna ankommer på regionförvaltningsverket, kommunerna och kommunala myndigheter ska på Åland handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, såvitt fråga är om uppgifter som faller inom landskapets behörighetsområde. (2012/48)

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de författningar som avses i 1 § skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

6 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2006/22

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2006.

Den som tillverkar en konsumtionsvara som avses i statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster, nedan kallad riksförordningen, får överlåta konsumtionsvaran till handeln fram till den 30 september 2006 även om de uppgifter som lämnats om varan vid överlåtelsen inte uppfyller de krav som följer av riksförordningen under förutsättning att uppgifterna då lämnas i enlighet med de bestämmelser som gäller innan denna förordning träder ikraft. Detsamma gäller även för den för vilken konsumtionsvaran tillverkats och den som för in konsumtionsvaran till landskapet.

Även andra än de i 2 mom. nämnda näringsidkarna får sälja en konsumtionsvara som levererats till dem före den 1 oktober 2006, även om de uppgifter som lämnats om varan vid försäljningen inte uppfyller de krav som följer av riksförordningen under förutsättning att uppgifterna då lämnas i enlighet med de bestämmelser som gäller innan denna förordning träder i kraft.

De uppgifter som lämnas om konsumenttjänster skall överensstämma med kraven i riksförordningen senast den 1 oktober 2006.

2012/48

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

2016/28

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.