Landskapsförordning (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

1 §.

Upphävd (2012/44).

2 §.  (2019/67)  Bestämmelser om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Följande riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen ska tillämpas i landskapet:

1) Förordningen om användning av väte eller annan brännbar gas som påfyllningsgas för ballonger (FFS 109/1973).

2) Förordningen om tändvätskor för grillkol (FFS 947/1973).

3) Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (FFS 344/1983).

4) 5 och 6 kapitlen i handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (FFS 313/1985).

5) Handels- och industriministeriets beslut om oljeeldningsaggregat (FFS 314/1985).

6) upphävd (2022:19).

7) Statsrådets förordning om förebyggande av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare (FFS 576/2003).

8) Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (FFS 551/2009).

9) Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (FFS 856/2012).

10) Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (FFS 858/2012).

11) Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (FFS 685/2015).

12) Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (FFS 819/2015).

13) Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (FFS 1101/2015).

14) Statsrådets förordning om utrustning i anslutning till gasanordningar och gasanordningarnas drifttryck (FFS 852/2018).

3 §.  (2019/67)  Bestämmelser som rör både kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Följande riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier ska tillämpas i landskapet:

1) Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (FFS 415/1998).

2) 8 kapitlet i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (FFS 59/1999).

3) Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av bensin (FFS 181/2000).

4 §.  Undantag från bestämmelser i de riksförfattningar som anges i 1, 2 och 3 §§

Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (FFS 344/1983), nedan kallat besiktningsbeslutet, ska även tillämpas på cisterner ovan jord vilkas volym överstiger 2 m3 dock så att sådana cisterner ska besiktas första gången innan 25 år förflutit från den tidpunkt cisternen tagits i bruk första gången. Cisterner ovan jord som vid besiktning konstaterats vara oskadade ska besiktas på nytt senast 10 år efter besiktningstillfället.

Om en metallisk cistern inte kan besiktas inifrån såsom anges i besiktningsbeslutet ska den utsättas för ett sådant tryckprov som avses i beslutets 7 § och besiktas visuellt på det sätt som är möjligt. Om läckage inte konstateras vid tryckprovet och betydande skador i övrigt inte kan konstateras på cisternen ska den besiktas på nytt senast 5 år efter besiktningstillfället. Beslutet ska inte tillämpas på dubbelmantlade oljecisterner och med dem jämförbara oljecisterner med läckagevarningssystem.

3 mom. upphävt (2016/7).

Förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (FFS 1384/1994) ska tillämpas så att av vederbörande riksmyndighet utfört godkännande av explosiv vara och verifiering av explosiva varors överensstämmelse med uppställda krav ska vara gällande också i landskapet.

5 mom. upphävt (2017:50).

6 mom. upphävt (2012/45).

Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (FFS 415/1998) ska i landskapet tillämpas även på distributionsenheter i enskilt bruk där cisternernas totala volym är 3 m3 eller mer.

5 §.  Särskilda bestämmelser

Ändringar av de riksförfattningar som anges i 1 - 3 §§ ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i ovannämnda författningar ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

6 §.  Ikraftträdelsebestämmelser

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (2004:14) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om explosionsfarliga ämnen och kemikalier.

7 §.  Övergångsbestämmelser

Cisterner, belägna ovan jord, som har tagits i bruk före den 1 januari 1986 ska besiktas före den 1 januari 2011. Detsamma gäller för cisterner, belägna ovan jord, för vilka det inte kan fastställas när de tagits i bruk men det med fog kan antas att de tagits i bruk före den 1 januari 1986.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2010/55

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

2012/44

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

Genom denna förordning upphävs 1 § landskapsförordningen (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.

2012/45

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

Genom denna förordning upphävs 4 § 6 mom. landskapsförordningen (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.

2013/108

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

2016/7

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

2017:50

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

2019/67

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.