Landskapsförordning (2022:19) om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för aerosoler

1 §.  Tillämpningsområde

Statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 834/2020), nedan aerosolförordningen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna förordning.

2 §.  Ändringar av aerosolförordningen

Ändringar i aerosolförordningen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna förordning.

3 §.  Språkkrav

Den i 4 § i aerosolförordningen angivna märkningen ska finnas åtminstone på svenska.

4 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:19