Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2022:19) om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för aerosoler

1 §.  Tillämpningsområde

Statsrådets förordning om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 834/2020), nedan aerosolförordningen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna förordning.

2 §.  Ändringar av aerosolförordningen

Ändringar i aerosolförordningen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna förordning.

3 §.  Språkkrav

Den i 4 § i aerosolförordningen angivna märkningen ska finnas åtminstone på svenska.

4 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:19

Publicerad 29.6.2022 kl. 13:34
Uppdaterad 29.6.2022 kl. 13:34