Landskapsförordning (2008:108) om utvinningsavfall

1 §.  (2013/23)  Bestämmelser om utvinningsavfall

Med de avvikelser som anges i denna förordning ska statsrådets förordning om utvinningsavfall (FFS 190/2013) tillämpas i landskapet.

2 §.  Särskilda bestämmelser

Ändringar i riksförordningen som anges i 1 § ska tillämpas i landskapet från det att de träder ikraft i riket. Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. De uppgifter som enligt bestämmelserna i riksförordningen ska handhas av riksmyndigheterna ska i landskapet handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vad avser tillstånds- och tillsynsärenden och i övrigt av landskapsregeringen.

3 §.  (2013/104)  Allmänna miljöhänsyn och bästa tillgängliga teknik

Vid all verksamhet ska utvinningsavfall hanteras utan risk för människors hälsa och utan att förfaranden eller metoder tillämpas som kan skada miljön, i synnerhet utan risk för vatten, luft, jord, fauna och flora, utan att skapa olägenhet genom buller eller lukt och utan skadlig inverkan på landskapet eller platser av särskilt intresse.

Åtgärder vid verksamhet ska bland annat grundas på bästa tillgängliga teknik, utan att någon särskild teknik eller metod föreskrivs, men med hänsyn till utvinningsavfallsanläggningens tekniska egenskaper, dess geografiska läge och de lokala miljöförhållandena.

4 §.  (2013/104)  Definitioner

I denna förordnings avses med:

a) Allmänheten en eller flera fysiska eller juridiska personer och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa.

b) Den berörda allmänheten den del av allmänheten som berörs eller kan beröras av en olycka eller som har intresse av den beslutsprocess i miljöärenden som avses i 5-8 §§; vid tillämpningen av denna definition ska icke-statliga organisationer som främjar miljövård och uppfyller eventuella krav i nationell lagstiftning anses ha intresse i denna fråga.

c) Deponi för utvinningsavfall en i 53h § 2 mom. landskapslagen (2008:124) om miljöskydd avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka. Utvinningsavfall innefattar avfall som uppkommer vid prospektering, utvinning och bearbetning av mineraltillgångar och drift av stenbrott och som hörrör direkt från dessa verksamheter.

d) Upplag en konstruerad anläggning för deponering av fast avfall på markytan.

e) Fördämning en konstruerad struktur för att hålla tillbaka eller stänga in vatten och/eller avfall i en damm.

f) Damm en naturlig eller konstruerad anläggning för deponering, tillsammans med olika mängder fritt vatten, av finkornigt avfall, normalt sett anrikningsavfall, som uppkommit vid anrikning av mineraltillgångar och vid rening och återvinning av processvatten.

5 §.  (2018/97)  Beslut om miljötillstånd för utvinningsavfallsanläggningar

Utöver de uppgifter som anges i 18, 24-26 och 53h §§ landskapslagen (2008:124) om miljöskydd (nedan miljöskyddslagen), 6 § landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag (nedan avfallslagen) samt 9 § riksförordningen ska miljötillståndet för deponi för utvinningsavfall omfatta:

a) Planen för hantering av utvinningsavfall enligt 4 § riksförordningen.

b) Lämpliga arrangemang för finansiell säkerhet eller motsvarande som krävs enligt 10 § riksförordningen.

c) Uppgifter som verksamhetsutövaren tillhandahållit i enlighet med landskapslagen (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning (nedan MKB-lagen), om en miljökonsekvensbedömning krävs enligt den lagen.

d) Uppgift om vilken kategori utvinningsavfallsanläggningen tillhör i enlighet med de kriterier som avses i 2 § 1 mom. 7 och 8 punkterna samt 2 § 2 mom. riksförordningen.

6 §.  (2013/104)  Uppgifter som ska ingå i ansökan om miljötillstånd

Följande uppgifter ska fogas till ansökan:

a) En intern räddningsplan enligt 53j § i miljöskyddslagen eller utredning för bedömning av risken för storolyckor. Genom landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor tillämpas lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005) i landskapet. Utredningen för bedömning av risken för storolyckor ska göras upp enligt den lagstiftningen.

b) Planen för hantering av utvinningsavfall enligt 4 § riksförordningen.

c) Lämpliga arrangemang för finansiell säkerhet eller motsvarande som krävs enligt 10 § riksförordningen.

d) Uppgifter som verksamhetsutövaren tillhandahållit i enlighet med 3 § MKB-lagen, om en miljökonsekvensbedömning krävs enligt den lagen.

e) Uppgifter om den föreslagna förläggningsplatsen för deponin för utvinningsavfall och om alternativa förläggningsplatser.

7 §.  (2018/97)  Beviljande av miljötillstånd

Utöver vad som följer av 17 § miljöskyddslagen ska det, för att miljötillstånd ska beviljas, på fullgott sätt visas att avfallshanteringen inte direkt strider mot eller på annat sätt stör tillämpningen av den eller de relevanta avfallshanteringsplaner som avses i avfallslagen.

8 §.  (2013/104)  Omprövning av miljötillstånd

Utöver vad som följer av 22 § miljöskyddslagen ska prövningsmyndigheten regelbundet ompröva och, om så behövs, uppdatera villkoren för miljötillståndet på grundval av de övervakningsresultat som i enlighet med 11 § riksförordningen rapporteras av verksamhetsutövaren eller de inspektioner som utförs i enlighet med 13 och 14 §§ riksförordningen.

9 §.  (2013/104)  Information till allmänhetens och dess deltagande

Utöver vad som följer av 12, 13, 14, 16 §§ och 22 § 2 mom. miljöskyddslagen samt 6, 9 och 10 kap. förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland ska allmänheten på ett tidigt stadium under miljötillståndsförfarandet, eller senast så snart som information rimligtvis kan ges, genom offentliggörande eller på annat lämpligt sätt, exempelvis elektroniska medier där sådana finns att tillgå, informeras om följande:

a) Ansökan om miljötillstånd.

b) Uppgift att miljötillståndsansökan är föremål för samråd mellan Finland och en annan medlemsstat i Europeiska unionen på grund av verksamhetens gränsöverskridande effekter.

c) Uppgift om ett offentligt hörande.

d) Uppgifter om de myndigheter som är behöriga att fatta beslut, från vilka information kan erhållas eller till vilka kommentarer eller frågor kan lämnas, samt uppgifter om tidplanen för att inkomma med kommentarer eller frågor.

e) Typ av eventuella beslut.

f) I förekommande fall uppgifter om förslag till uppdatering av miljötillstånd eller miljötillståndsvillkor.

g) Angivande av när, var eller hur relevant information kommer att göras tillgänglig.

h) Detaljerade bestämmelser om allmänhetens deltagande.

Den berörda allmänheten ska inom rimliga tidsramar få tillgång till följande:

a) de viktigaste rapporter och rekommendationer som myndigheten har fått in vid den tidpunkt då allmänheten informeras i enlighet med 1 mom.

b) I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation, all information utöver den som avses i 1 mom. och som är av vikt för beslutsfattande i enlighet med 5-8 §§; men som först blir tillgänglig efter det att den berörda allmänheten har informerats i enlighet med 1 mom.

Resultaten av de samråd som hållits i enlighet med denna paragraf ska ges vederbörlig hänsyn vid beslutsfattandet.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att allmänheten i enlighet med 1 mom. informeras om en uppdatering av villkoren för tillståndet i enlighet med 8 §.

10 §.  (2013/104)  Verksamhetsutövarens ansvar

Vid inspektion av anläggningar för kontroll att villkoren i miljötillståndet är uppfyllda enligt 13 och 14 §§ riksförordningen ska en bekräftelse på att villkoren är uppfyllda inte på något sätt minska verksamhetsutövarens ansvar enligt villkoren i miljötillståndet.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2008:108

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2013/23

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

2013/104

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG

2018/97

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, EUT nr L 312, 22.11.2008, s. 3
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG, EUT nr L102, 11.4.2006, s. 15