Landskapslag (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

1 §.  Lagens syfte och tillämpningsområde

Underhållet för en i landskapet stadigvarande bosatt person under 18 år tryggas genom underhållsstöd på så sätt att lagen om underhållsstöd (FFS 580/2008), inom landskapets behörighet och med de avvikelser som anges i denna lag, ska tillämpas i landskapet Åland.

En person under 18 år som inte är stadigvarande bosatt i landskapet har rätt till underhållsstöd i enlighet med denna lag om han eller hon, på grundval av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, är berättigad till sociala trygghetsförmåner med stöd av landskapslagstiftningen.

Lagen om underhållsstöd ska tillämpas i landskapet sådan den lyder då denna lag träder i kraft. Ändras därefter lagen om underhållsstöd, ska ändringarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt lagen om underhållsstöd, har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området. (2020/68)

Landskapsregeringen kan med stöd av 32 § självstyrelselagen samtycka till att de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom. i enlighet med en överenskommelseförordning överförs genom avtal till Folkpensionsanstalten.

De blanketter som avses i 3 § lagen om underhållsstöd ska användas i landskapet om inte landskapsregeringen bestämmer att särskilda blanketter om underhållsstöd som landskapsregeringen fastställer ska användas.

3 §.  Avvikelser

De i 44 § lagen om underhållsstöd angivna ersättningarna fördelas och utbetalas genom landskapsandelssystemet till kommunerna i förhållande till deras invånarantal.

Hänvisningen i 11 § till ett välfärdsområde ska avse en kommun. (2023/23)

Innan Folkpensionsanstalten avgör ett ärende enligt 12 § ska den begära utlåtande av det organ i barnets hemkommun som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården. (2023/23)

4 §.  Hänvisningar

Hänvisningen i 21 § 3 mom. 4 punkten lagen om underhållsstöd till lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska inom landskapets behörighet avse landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd.

Hänvisningarna i 36 och 37 §§ lagen om underhållsstöd till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska inom landskapets behörighet avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland. (2021/123)

5 §.  Finansiering

Underhållsstöd för en i landskapet stadigvarande bosatt person under 18 år betalas av landskapets medel.

6 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2009:7

  • Fr. 5/2008-2009
  • Smu bet. 1/2008-2009

2020/68

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

  • LF 7/2019-2020
  • SMU bet. 4/2019-2020

2021/123

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021

2023/23

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

  • LF 12/2022-2023
  • SMU bet. 4/2022-2023