Landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

1 §.  (2022/81)  Lagens tillämpningsområde

Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska på Åland tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022, med de avvikelser som anges i denna lag.

2 §.  (2016/75)  Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

1) (2017/51) Bestämmelserna i 4 § 1 och 3 mom., 4 § 2 mom. tredje meningen, 5-5 b och 9-9 a §§, 10 § 2 mom. andra och tredje meningen, 10 a §, 14 § 1 mom. andra meningen, 14 a § 1 mom., 14 d §, 14 f § 3 mom., 14g och 14 h §§, 18 § 2 mom., 18 a – 18 f §§, 23 § 3 mom. samt 25 § ska inte tillämpas på Åland.

2) upphävd (2022/81).

3) (2020/56) Vid tillämpning av 7b § 1 mom. 5 punkten ska med barndagvård avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidshemsverksamhet enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

4) Vid tillämpning av 11 § ska barnbidrag som följer av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen beaktas som inkomst enligt följande. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp respektive 100 procent av ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst.

5) Med avvikelse från vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. första meningen och 2 mom. ska ansökan om utkomststöd göras hos det kommunala organ som utifrån ansökan ska fatta beslut om utkomststöd.

6) Vad som föreskrivs i 14 a § 2 mom. om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska i landskapet även gälla grundläggande utkomststöd.

7) Bestämmelsen i 14 e § om en utkomststödsklients rätt till personligt samtal ska i landskapet endast omfatta rätten till personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare i kommunen. Skyldigheten att meddela utkomststödsklienten om rätten till personligt samtal och vid behov ge klienten handledning i hur rätten utövas ankommer i landskapet enbart på kommunen.

8) Vid tillämpning av 14 f § 1 och 2 mom. ska med Institutet för hälsa och välfärd avses Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Med avvikelse från 14 f § 1 mom. ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet en gång per år begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 14 b, 14 c och 14 e §§ iakttas. Bestämmelsen i 14 f § 1 mom. om Folkpensionsanstalten ska inte äga tillämpning i landskapet.

9) Vid tillämpning av 17 § ska skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 mom. respektive anmälningsskyldigheten enligt 2 mom. endast gälla gentemot det kommunala organet.

10) (2020/22) Hänvisningar i lagen till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapet lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård.

11) Hänvisningar till lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) ska i landskapet gälla landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

12) Hänvisningar till lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (FFS 916/2012) ska i landskapet gälla landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

13) Hänvisningar till lagen om moderskapsunderstöd (FFS 477/1993) ska i landskapet gälla landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd.

14) Hänvisningar till lagen om främjande av integration (FFS 1386/2010) ska i landskapet gälla landskapslagen (2012:74) om främjande av integration.

15) Hänvisningar till lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (FFS 189/2001) ska inte tillämpas i landskapet.

16) Hänvisningar till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) ska i landskapet gälla landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

17) Hänvisningar till lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) ska i landskapet gälla landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag.

18) Begreppet samkommuner i lagen om utkomststöd ska i landskapet avse kommunalförbund.

19) (2017/51) Hänvisningar till barnskyddslagen (FFS 417/2007) ska på Åland gälla landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

3 §.  Tillämpning av hänvisningar i lagen om utkomststöd

Hänvisas i lagen om utkomststöd till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  (2012/73)  Grunddelens belopp

Utkomstödets grunddel per månad är

1) 483,64 euro för ensamboende och ensamförsörjare, varvid som ensamboende betraktas även en förälder som bor tillsammans med sitt barn som fyllt 18 år, om föräldern inte är gift eller lever under äktenskapsliknande förhållanden,

2) 411,09 euro för andra personer som fyllt 17 år,

3) 353,06 euro för en person som fyllt 17 år och som bor hos föräldrarna eller hos någon av dem,

4) 338,55 euro för barn i åldern 10-16 år och

5) 319,20 euro för barn under 10 år.

5 §.  (2011/110)  Indexjustering av grunddelen

Grunddelens belopp fastställs årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex för Åland som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, vilken motsvarar de varor och tjänster som täcks med grunddelen. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med februari månad och fastställs av landskapsregeringen före utgången av januari månad.

6 §.  (2019/38)  Finansiering

På sådan verksamhet som kommunen eller den kommunala myndighet som avses i 3 § i landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst ordnar enligt denna lag tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. Kommunen eller den kommunala myndigheten tilldelas landskapsandel enligt landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna om inte något annat bestäms genom lag.

6a §.  (2015/45)  Rättelseyrkande och ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman enligt denna lag har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos socialnämnden eller hos annat motsvarande kollegialt organ som utsetts av kommunen för att sköta uppgifterna enligt denna lag. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

I socialnämndens eller det andra motsvarande kollegiala organets beslut får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen föreskrivits. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ändring söks i beslutet.

Vid ändringssökande i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller också till övriga delar vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

7 §.  (2020/70)  Myndighetsutövning

De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 14 f § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 §, har på Åland en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1998:66

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Träder lagen i kraft efter den 1 mars 1998 skall den tillämpas retroaktivt på de ansökningar om utkomststöd som inkommit den 1 mars 1998 eller senare.

Utkomststöd som en kommun har beviljat på basis av en ansökan om utkomststöd som inkommit den 1 mars eller senare men före denna lags ikraftträdande har kommunen rätt att kvitta mot utkomststöd som skall beviljas retroaktivt enligt denna lag.

 • Fr. 12/1997-98
 • Smu bet. 4/1997-98
 • Stu bet. 4/1997-98

1999/47

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.

 • Fr. 16/1998-99
 • Smu bet. 6/1998-99

2002/8

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

 • Fr. 1/2001-2002
 • Smu bet. 1/2001-2002

2002/80

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

 • Fr. 26/2001-2002
 • Smu bet. 11/2001-2002

2008/72

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapsförordningen (1998:67) om utkomststöd.

 • Fr. 3/2007-2008
 • Smu bet. 2/2007-2008

2011/110

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • Fr. 31/2010-2011
 • Fu bet. 8/2010-2011

2012/73

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. När landskapsregeringen gör den indexjustering som ska göras före utgången av januari månad 2013 ska de belopp av grunddelen vilka införs genom denna lag betraktas som föregående års belopp.

 • LF 20/2011-2012
 • SMU bet. 8/2011-2012

2012/77

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

 • LF 11/2011-2012
 • LKU bet. 6/2011-2012

2015/45

Denna lag träder i kraft 1 juli 2015.

 • LF 7/2014-2015
 • SMU bet. 6/2014-2015

2015/64

Denna lag träder i kraft 1 januari 2016.

 • LF 18/2014-2015
 • FNU bet. 17/2014-2015

2016/75

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

 • LF 14/2015-2016
 • SMU bet. 9/2015-2016

2017/51

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

 • LF 15/2016-2017
 • SMU bet. 9/2016-2017

2017/124

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2019/33

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 25/2014-2015
 • SMU bet. 14/2014-2015

2019/38

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2020/22

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 21/2018-2019
 • SMU bet. 9/2018-2019

2020/56

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 11/2019-2020
 • LKU bet. 7/2019-2020

2020/70

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

 • LF 7/2019-2020
 • SMU bet. 4/2019-2020

2022/81

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 • LF 21/2021-2022
 • SMU bet. 5/2021-2022