Landskapslag (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad gäller tillhandahållandet av all den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg (samordnad socialtjänst).

2 §.  Samordningens syfte

Syftet med en samordnad socialtjänst enligt denna lag är att främja en likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och en ökad specialisering inom personalen, en större integritet, en stärkt anonymitet och ett gott rättsskydd.

3 §.  Samarbetsform

För organiseringen av det samarbete som avses i denna lag utgör landskapet Åland ett socialvårdsområde. (2019/30)

2 mom. upphävt (2019/30).

De kommuner som hör till ett socialvårdsområde ska ingå ett avtal om organiseringen av samarbetet enligt denna lag senast den 1 april 2019. Avtalet ska träda i kraft senast den 1 januari 2020. Kommunerna ska senast fjorton dagar efter det att ett avtal har slutits mellan kommunerna underrätta landskapsregeringen om avtalets innehåll och omfattning. På avtalet tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om samarbete mellan kommuner i 12 kap. i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. (2017/74)

Om kommunerna inte inom den i 3 mom. föreskrivna tiden kan komma överens om hur samarbetet ska organiseras ska samarbetet förvaltas av ett kommunalförbund med samtliga kommuner som medlemmar. (2019/30)

4 §.  Socialvårdstjänster i landskapet

De socialvårdstjänster som den kommunala myndigheten som avses i 3 § ska tillhandhålla ska ordnas på lika villkor. Myndigheten ska säkerställa att de socialvårdstjänster som var och en har rätt till finns att tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet, inom de gränser som står till socialvårdens förfogande vid respektive tidpunkt.

5 §.  (2019/30)  Förvaltning

På förvaltningen av det samarbete som avses i denna lag ska även iakttas vad som föreskrivs i 12 kap. i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland, om inte annat föreskrivs genom lag.

6 §.  (2019/30)  Röstetal och beslutsfattande

I kommunalförbundets högsta beslutande organ har varje kommun en röst per påbörjat femhundratal invånare i respektive kommun på årets första dag.

Kommunalförbundets högsta beslutande organ är beslutfört när minst två tredjedelar av medlemskommunerna är representerade vid mötet och invånarantalet i de kommuner som är representerade vid mötet är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i kommunalförbundets medlemskommuner.

Om kommunerna inte har avtalat om någonting annat, krävs det för att kommunalförbundets budget ska kunna godkännas i kommunalförbundets högsta beslutande organ att förslaget understöds av en majoritet av rösterna och dessutom av minst en tredjedel av medlemskommunerna och mer än hälften av dessa medlemskommuners representanter om medlemskommunerna har fler än en representant per kommun. Övriga ärenden avgörs i kommunalförbundets högsta beslutande organ med enkel majoritet.

6a §.  (2019/30)  Personal

I fråga om den omorganisation som sker enligt denna lag och som leder till att personalen byter arbetsgivare i form av överlåtelse av rörelse finns särskilda bestämmelser.

Den omorganisation som avses i denna lag genomförs i samarbete med representanter för berörd myndighets personal i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet.

6b §.  (2019/30)  Överföring av handlingar

När det kommunalförbund som avses i 3 § inleder sin verksamhet ska handlingar som berörs av den samordnade socialtjänsten och som har upprättats och förvaras vid kommunerna eller kommunalförbundet för det åländska specialomsorgsdistriktet utan hinder av sekretessbestämmelserna överföras till det kommunalförbund som avses i 3 § för att användas och förvaras av det.

6c §.  (2019/30)  Landskapsregeringens delaktighet i processen

Landskapsregeringen ska bistå kommunerna vid planeringen och förverkligandet av samarbetet enligt denna lag.

Landskapsregeringen utövar tillsyn över kommunernas tillämpning av denna lag.

6d §.  (2019/36)  Finansiering

Kommunalförbundets medlemmar svarar för finansieringen av den samordnade socialtjänsten i enlighet med vad som avtalas i grundavtalet för kommunalförbundet.

På den verksamhet som omfattas av den samordnade socialtjänsten tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården. Kommunen tilldelas landskapsandel enligt landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. Enligt 8 § i den nämnda lagen är kommunalförbundet mottagare av landskapsandelen.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2016:2

  • LF 25/2014-2015,
  • SMU bet. 14/2014-2015

2017/74

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

  • LF 22/2016-2017
  • SMU bet. 14/2016-2017

2017/122

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

  • LF 28/2016-2017
  • FNU bet. 25/2016-2017

2019/30

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Medlemskommunerna ska senast den 1 oktober samma år som denna lag träder i kraft ingå ett avtal om organiseringen av samarbetet i form av ett kommunalförbund. Avtalet ska träda i kraft den 1 januari året efter det år som denna lag har trätt i kraft. Kommunerna ska senast fjorton dagar efter det att ett avtal har slutits mellan kommunerna underrätta landskapsregeringen om avtalets innehåll och omfattning.

3 mom. upphävt (2019/36).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

  • LF 25/2014-2015
  • SMU bet. 14/2014-2015

2019/36

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

  • LF 28/2016-2017
  • FNU bet. 25/2016-2017