Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Med de avvikelser som anges i denna lag ska rikets elsäkerhetslag (FFS 1135/2016) tillämpas i landskapet.

Ändringar av rikets elsäkerhetslag ska tillämpas i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Myndighetsutövning

Om inte annat särskilt stadgas i annan landskapslag ska de förvaltningsuppgifter som enligt rikets elsäkerhetslag ankommer på statens myndigheter, i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

Landskapsregeringen ska ålägga den som bryter mot de skyldigheter som föreskrivs i eller med stöd av denna lag, att avhjälpa felet eller försummelsen. Beslutet kan förenas med vite enligt bestämmelserna i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

3 §.  Avvikelser från rikslagen

En hänvisning i rikets elsäkerhetslag till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelse som finns i landskapslagstiftningen.

En EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisningar och annan information som avses i denna lag ska vara på svenska språket. Landskapsregeringen kan i enskilda fall medge att en EU-försäkran om överensstämmelse som avses i rikets elsäkerhetslag, ges på ett annat språk än svenska.

Landskapsregeringen kan biträdas av en sådan delegation för el- och hissäkerhet som avses i 120 § rikets elsäkerhetslag.

Med avvikelse från 43 § 2 mom. rikets elsäkerhetslag ska den som bygger en elanläggning utöver till anläggningsinnehavaren, till distributionsnätsinnehavaren och berörd kommunalt ansvarig lämna kopior av ibruktagningsbesiktningsprotokollet med ingående mätresultat.

Med avvikelse från 44 § rikets elsäkerhetslag omfattar kravet på certifieringsbesiktning av elanläggningar i klass 1 också elanläggningar i en- och tvåfamiljshus och fritidshus, om en elanläggning som skyddsanordning har ett överströmsskydd med märkström på 20 ampere eller mer och elanläggningen inte hör till klass 2 eller klass 3. Denna avvikelse från rikets elsäkerhetslag omfattar inte kravet i rikets elsäkerhetslag på vilka elanläggningar som ska genomgå periodisk besiktning..

Om den som har byggt en elanläggning försummar att se till att den genomgår en certifieringsbesiktning, ska elanläggningens innehavare se till att en sådan besiktning genomförs i enlighet med 45 § rikslagen om elsäkerhet. Utöver vad som föreskrivs i 45 § rikets elsäkerhetslag ska den distributionsnätsinnehavare till vars distributionsnät en elanläggning ska anslutas, på begäran av elanläggningens innehavare se till att en certifieringsbesiktning genomförs för elanläggningen. Den som genomför en certifieringsbesiktning eller en periodisk besiktning ska på ett opartiskt och tillförlitligt sätt bedöma om en elanläggning uppfyller gällande krav.

4 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikets elsäkerhetslag ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

5 §.  Sökande av ändring

I enlighet med vad som föreskrivs i 25 § självstyrelselagen får ändring sökas i beslut som fattats med stöd av denna lag.

6 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:38

  • LF 4/2016-2017
  • LKU bet. 5/2016-2017
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU, EUT nr L 96, 29.3 2014, s. 79
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU, EUT nr L 96, 29.3 2014, s. 357