Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2017:43) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (FFS 180/2015), nedan kallad pyrotekniklagen, ska tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar i pyrotekniklagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Myndighetsutövning

De förvaltningsuppgifter som enligt pyrotekniklagen ankommer på tillsynsmyndigheter ska i landskapet handhas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisning i rikslag

Hänvisningar i pyrotekniklagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt pyrotekniklagen ska finnas på eller i anslutning till pyrotekniska artiklar som säljs eller används i landskapet ska vara avfattade åtminstone på svenska.

5 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av pyrotekniklagen ska tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

6 §.  Straffbestämmelser

Utöver straffbestämmelserna i 46 § i pyrotekniklagen ska bestämmelserna i 44 kap. 11 § i strafflagen (FFS 39/1889) om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor tillämpas i landskapet.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

8 §.  Övergångsbestämmelser

Pyrotekniska artiklar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag träder i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:43

  • LF 13/2015-2016
  • SMU bet. 9/2015-2016
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:32
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:53