Landskapslag (2017:43) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (FFS 180/2015), nedan kallad pyrotekniklagen, ska tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar i pyrotekniklagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Myndighetsutövning

De förvaltningsuppgifter som enligt pyrotekniklagen ankommer på tillsynsmyndigheter ska i landskapet handhas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisning i rikslag

Hänvisningar i pyrotekniklagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt pyrotekniklagen ska finnas på eller i anslutning till pyrotekniska artiklar som säljs eller används i landskapet ska vara avfattade åtminstone på svenska.

5 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av pyrotekniklagen ska tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

6 §.  Straffbestämmelser

Utöver straffbestämmelserna i 46 § i pyrotekniklagen ska bestämmelserna i 44 kap. 11 § i strafflagen (FFS 39/1889) om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor tillämpas i landskapet.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

8 §.  Övergångsbestämmelser

Pyrotekniska artiklar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag träder i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:43

  • LF 13/2015-2016
  • SMU bet. 9/2015-2016