Landskapslag (2017:45) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (FFS 1139/2016), nedan kallad ATEX-lagen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar i ATEX-lagen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i ATEX-lagen

På Åland gäller följande avvikelser från bestämmelserna i ATEX-lagen:

1) Den information som enligt 14 § 3 mom. och 15 § 2 mom. i ATEX-lagen ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket, ska på Åland lämnas till landskapsregeringen, till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

2) Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i enskilda fall meddela föreskrifter i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § 2 mom. i ATEX-lagen.

3) Bestämmelsen i 25 § i ATEX-lagen ska inte tillämpas på Åland till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

3 §.  Hänvisning i rikslag

Hänvisningar i ATEX-lagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet på Åland avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  Språkkrav

EU-försäkran om överensstämmelse eller försäkran om överensstämmelse ska på Åland vara avfattad åtminstone på svenska.

Märkningarna, säkerhetsinformationen och bruksanvisningarna ska på Åland finnas åtminstone på svenska. Importörens skyldighet som följer av 14 § 2 mom. 6 punkten i ATEX-lagen respektive distributörens skyldighet som följer av 15 § 1 mom. 3 punkten i ATEX-lagen, innebär på Åland en skyldighet att säkerställa respektive kontrollera att den dokumentation som enligt nämnda paragrafer ska åtfölja produkten, är avfattad åtminstone på svenska.

Den information och dokumentation som enligt 20 § i ATEX-lagen ska lämnas till tillsynsmyndigheterna, ska på Åland vara avfattad åtminstone på svenska.

5 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av ATEX-lagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

6 §.  Straffbestämmelse

Vid tillämpning av straffbestämmelsen i 24 § 1 mom. 9 och 11 punkten i ATEX-lagen ska skyldigheten att underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om fara, gälla gentemot landskapsregeringen, till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

För det fall att informationsskyldigheten enligt 1 mom. överförs till en riksmyndighet genom en överenskommelseförordning, ska informationsskyldigheten gälla gentemot den riksmyndighet som enligt överenskommelseförordningen utövar tillsynen.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

8 §.  Övergångsbestämmelser

Produkter som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:45

  • LF nr 21/2015-2016
  • LKU bet. nr 2/2016-2017