Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2019:69) om fastighetsmäklarverksamhet

1 §.  Tillämpningsområde

I denna landskapsförordning finns närmare bestämmelser om den högskoleutbildning med särskild inriktning på fastighetsmäklarverksamhet som motsvarar minst två års heltidsstudier och som avses i 17 § 2 mom. 2 punkten i landskapslagen (2019:68) om fastighetsmäklarverksamhet.

2 §.  Högskoleutbildningens innehåll

I högskoleutbildningen ska ingå en teoretisk del som åtminstone omfattar fastighetsförmedling, fastighetsrätt och annan civilrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering.

Landskapsregeringen får medge undantag från de krav på den teoretiska utbildningens innehåll som avses i 1 mom. om det finns särskilda skäl för det i ett enskilt fall.

3 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2019:69

Publicerad 17.9.2019 kl. 11:04
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:55