Republikens presidents förordning (2021:152) om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband

1 §.

De uppgifter som avses i 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 och 3 mom. i lagen om stöd för byggande av bredband (1262/2020) sköts i landskapet Åland av Ålands landskapsregering.

Bestämmelser om överklagande av landskapsregeringens beslut i ärenden som avses i 1 mom. finns i 25 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:152

  • FFS 115/2021