Republikens presidents förordning (2010:72) om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2021:152, som gäller från och med den 1 februari 2021.

1 §.

De uppgifter som avses i 4 § 4 mom. och 6a § 4 mom. i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) sköts i landskapet Åland av Ålands landskapsregering.

Bestämmelser om överklagande av landskapsregeringens beslut i ärenden som avses i 1 mom. finns i 25 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av de förvaltningsuppgifter som gäller stöd för byggande av bredband (49/2010).

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2010:72

  • FFS 810/2010