Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Republikens presidents förordning (2021:167) om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland

1 §.  Utvärdering

Nationella centret för utbildningsutvärdering handhar utvärderingen av kvalitetssystem vid Högskolan på Åland i enlighet med 5 § 2 mom. i landskapslagen om Högskolan på Åland (Ålands författningssamling 2002:81). Enligt överenskommelse mellan Ålands landskapsregering och Nationella centret för utbildningsutvärdering deltar Högskolan på Åland i annan verksamhetsutvärdering. Utvärderingen sker i enlighet med lagen om Nationella centret för utbildningsvärdering (1295/2013).

I republikens presidents förordning om utvärdering och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland (501/2018) finns bestämmelser om utvärdering av sjöfartsutbildningen vid Högskolan på Åland.

2 §.  Sjukskötarutbildning

Utbildning vid Högskolan på Åland som leder till examensbenämningen sjukskötare (YH) ska uppfylla de krav som ställs i Europeiska unionens bestämmelser.

3 §.  Likvärdig examen

Yrkeshögskoleexamen avlagd vid Högskolan på Åland medför samma behörighet i riket när det gäller nivå på examen och fortsatta studier som examen avlagd vid yrkeshögskola som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014).

4 §.  Ersättning för kostnader

Nationella centret för utbildningsutvärdering ersätts för kostnader för de utvärderingar som avses i 1 § 1 mom. på det sätt som dels Ålands landskapsregering, dels Högskolan på Åland kommer överens om med Nationella centret för utbildningsutvärdering.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:167

  • FFS 977/2021
Publicerad 20.1.2022 kl. 10:05
Uppdaterad 20.1.2022 kl. 10:05