Landskapslag (2021:5) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom lagtingets behörighet och med i denna lag angivna avvikelser ska lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 1085/2015) säkerhetstjänstlagen, tillämpas på Åland.

Ändringar i den i 1 mom. angivna lagen som hör till lagtingets behörighet ska tillämpas på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i Finland, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som i Finland i enlighet med säkerhetstjänstlagen ankommer på Polisstyrelsen ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på lagtingets lagstiftningsbehörighet på området. De förvaltningsuppgifter som i Finland i enlighet med samma lag ankommer på en lokal polisinrättning ska på Åland skötas av Ålands polismyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på lagtingets lagstiftningsbehörighet på området.

Ifråga om sådana formulär som avses i 111 § 2 mom. i säkerhetstjänstlagen ska de i Finland fastställda formulären användas om inte landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärdar bestämmelser om sådana formulär.

Ifråga om sådana i Finland meddelade godkännanden och utfärdade kort enligt riksförfattningar utfärdade med stöd av säkerhetstjänstlagen, till den del godkännandena och korten avser sådana uppgifter som är att hänföra till området för privata säkerhetstjänster, kan Ålands polismyndighet, under förutsättning att den person vilken godkännandet och kortet avser skriftligen kan styrka att denne uppfyller de i 3 § angivna språkkraven, enligt prövning fatta beslut om att nämnda godkännanden och kort får användas som behörighetsintyg för fullgörande av uppdrag på Åland, dock högst under den i Finland fastställda giltighetstiden för godkännandena och korten ifråga.

För i 3 mom. angivet beslut om godkännande av behörighet med hänsyn till språkkravet enligt 3 § debiteras en avgift i enlighet med vad som föreskrivs särskilt i med stöd av säkerhetstjänstlagen utfärdad riksförfattning.

3 §.  Språkkrav

Den som enligt denna lag beviljats de tillstånd och erhållit de godkännanden som krävs för att på Åland vara verksam inom området för privata säkerhetstjänster och i övrigt uppfyller de krav som följer av tillämpningen av denna lag, ska kunna intyga att denne besitter sådana kunskaper i svenska som erfordras för att uppfylla de språkkrav som följer av bestämmelserna i 36 § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

4 §.  Hänvisningar

Hänvisningar i säkerhetstjänstlagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska, inom lagtingets behörighet, avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen om sådana finns.

5 §.  Bestämmelser som inte ska tillämpas

Bestämmelserna om delegationen för säkerhetsbranschen i 8 kap. i säkerhetstjänstlagen ska inte tillämpas på Åland.

6 §.  Anmälningsskyldighet

Skyldigheterna enligt säkerhetstjänstlagen att göra anmälningar till Polisstyrelsen ska på Åland avse anmälningar till landskapsregeringen.

Skyldigheterna enligt säkerhetstjänstlagen att göra anmälningar till polisinrättning ska på Åland avse anmälningar till Ålands polismyndighet.

7 §.  Straffbestämmelser

Utöver straffbestämmelserna i 9 kap. i säkerhetstjänstlagen tillämpas på Åland och inom lagtingets behörighet även bestämmelserna i

1) 38 kap. 1 och 2 §§ i strafflagen (FFS 39/1889) vid brott mot tystnadsplikten enligt 9, 34 och 67 §§ i säkerhetstjänstlagen,

2) 17 kap. 6 § i strafflagen vid motstånd mot person som upprätthåller ordningen samt

3) 17 kap. 6 a § i strafflagen vid olovligt utövande av näringsverksamhet inom säkerhetsbranschen.

8 §.  Besvär

Besvär över förvaltningsbeslut som Ålands polismyndighet fattat med stöd av denna lag anförs hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag anförs hos högsta förvaltningsdomstolen.

Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, ska ett beslut trots besvär iakttas omedelbart.

9 §.  Landskapsförordning

Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom lagtingets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av säkerhetstjänstlagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

Landskapsregeringen kan inom lagtingets behörighet även genom landskapsförordning besluta att sådana i 111 § 2 mom. avsedda föreskrifter ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

10 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

Genom denna lag upphävs även landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter.

11 §.  Övergångsbestämmelser

Den som när denna lag träder i kraft innehar en sådan auktorisation av bevakningsföretag i enlighet med vad som följer av den i 9 § 2 mom. angivna landskapslagen kan genom en anmälan till landskapsregeringen, som ska göras inom sex månader från denna lags ikraftträdande, meddela att den fortsätter sin verksamhet som innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Landskapsregeringen beviljar då innehavaren av auktorisation av bevakningsföretag näringstillstånd för säkerhetsbranschen avgiftsfritt.

En person som har blivit godkänd som ansvarig föreståndare för ett bevakningsföretag som avses i 1 mom. före ikraftträdandet av denna lag kan i de fall som avses i 1 mom. utan separat anmälan fortsätta som ansvarig föreståndare hos innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Den ansvariga föreståndaren behöver i så fall inte genomgå den utbildning som avses i 77 § 1 mom. 2 punkten i säkerhetstjänstlagen för att fortsätta i uppgiften.

Under den övergångsperiod som avses i 1 mom. tillämpas på innehavare av auktorisation av bevakningsföretag de bestämmelser i denna lag som gäller innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. De händelserapporter som avfattats före lagens ikraftträdande och som avses i 17 § i den tidigare lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002) ska bevaras i fem år från den dag de avfattades, varefter de ska förstöras.

På ett ärende som gäller auktorisation av bevakningsföretag eller godkännande som ansvarig föreståndare och som har anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. I stället för auktorisation av bevakningsföretag beviljas sökanden ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag får utöva ordningsvaktsverksamhet som kräver tillstånd enligt 24 § i säkerhetstjänstlagen eller säkerhetsskyddande verksamhet som kräver tillstånd enligt 60 § i säkerhetstjänstlagen, ska för att få fortsätta med sin verksamhet ansöka om näringstillstånd för säkerhetsbranschen inom två år från lagens ikraftträdande. Utövaren får då fortsätta sin verksamhet tills tillståndsärendet har avgjorts.

Innan ett tillstånd enligt 5 mom. har beviljats får en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet för utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande inte anlita andra anställda hos utövaren än de som har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. På straffansvaret för utövare av säkerhetsskyddande verksamhet tillämpas då 105 § 1 mom. 5 punkten i säkerhetstjänstlagen.

Om en auktorisation av bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare har återkallats tillfälligt enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, är återkallandet i kraft enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

Ett godkännande som väktare, ordningsvakt, utbildare av ordningsvakter, utbildare i användningen av maktmedel eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som meddelats före denna lags ikraftträdande gäller den tid som godkännandet är i kraft jämte villkor och begränsningar. En person som tidigare har blivit godkänd som utbildare i användningen av maktmedel inom den del av specialutbildningen i användningen av maktmedel som gäller skjutvapen och som verkställare av skjutprov kan i enlighet med ett beslut om godkännande som utfärdats före lagens ikraftträdande arbeta som skytteinstruktör enligt denna lag.

På ett ärende som gäller godkännande som väktare, ordningsvakt, utbildare av ordningsvakter, utbildare i användningen av maktmedel eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter och som har anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Tillstånd att utse ordningsvakter som beviljats före denna lags ikraftträdande med stöd av 22 § i ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland gäller jämte villkor och begräsningar under den tid tillståndet är i kraft. På ett ärende som gäller tillstånd att utse ordningsvakter och som har gjorts anhängigt före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Väktare och ordningsvakter får medföra en hund som uppfyller kraven enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande i två år från det att en lydnadskontroll i enlighet med de tidigare bestämmelserna genomgåtts.

Om ett godkännande som väktare, ordningsvakt, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, utbildare i användning av maktmedel eller utbildare av ordningsvakter har återkallats tillfälligt enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, är återkallandet i kraft enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2021:5

  • LF 29/2019-2020
  • LKU bet. 15/2019-2020