Landskapslag (2010:29) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2021:5, som gäller från och med den 1 mars 2021.

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom ramen för landskapets behörighet ska för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002) tillämpas i landskapet Åland.

Lagen om privata säkerhetstjänster ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltningsmyndighet

De förvaltningsuppgifter som enligt den i 1 § 1 mom. angivna lagen ankommer på inrikesministeriet ska i landskapet handhas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. På motsvarande sätt ska de förvaltningsuppgifter som enligt nämnda lag ankommer på polismyndigheten i hemkommunen, i landskapet ankomma på Ålands polismyndighet.

3 §.  Hänvisningar

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 3 § 1 mom. samt 46 § 1 mom. 3 punkten lagen om privata säkerhetstjänster avse landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 9 § 2 mom. och 44 § lagen om privata säkerhetstjänster avse landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter.

Hänvisning i lagen om privata säkerhetstjänster till bestämmelser inom landskapets behörighet till annan rikslagstiftning vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftning ska i landskapet avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  Landskapsförordning

Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om privata säkerhetstjänster ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

5 §.  Sökande av ändring

Förvaltningsbeslut som Ålands polismyndighet fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, ska ett beslut trots besvär iakttas omedelbart.

6 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den1 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2010:29

  • Fr. 17/2008-2009
  • Lu bet. 19/2008-2009