Landskapsförordning (2022:22) om avfall

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Definitioner

I denna förordning avses med

1) spillolja smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ändamål som de ursprungligen var avsedda för,

2) oljeavfall spillolja eller annat avfall som innehåller olja,

3) kommunalt avloppsslam slam som i reningsverk bildas av kommunalt avloppsvatten eller av annat avloppsvatten som till sin beskaffenhet kan jämföras med kommunalt avloppsvatten, dock inte slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Om inte annat särskilt förskrivs så har i denna förordning använda begrepp samma betydelse som föreskrivs enligt landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, nedan kallad avfallslagen.

2 §.  Återvinning och bortskaffande av avfall

I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som utgör återvinning av avfall och i bilaga 2 en förteckning över förfaranden som utgör bortskaffande av avfall.

3 §.  Farliga egenskaper hos avfall

Bestämmelser om de egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall finns i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan kallat avfallsdirektivet, sådan den lyder i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv och i rådets förordning (EU) 2017/997 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt.

4 §.  Förteckning över avfall och farligt avfall

Bilaga 3 till statsrådets förordning om avfall (FFS 978/2021) med en avfallsförteckning och bestämmelser om vilka avfall i avfallsförteckningen som klassificeras som farligt avfall är tillämplig på Åland.

Den möjlighet till undantag som ges i bilagans 2.2 avsnitt 1 mom. ska tillämpas så att landskapsregeringen i enskilda fall, i enlighet med bestämmelserna i avfallslagen, kan beslutat något annat.

2 kap. Allmänna krav på ordnandet av avfallshantering

5 §.  Förpackning och märkning av avfall samt information som ska ges om avfall

Avfall ska enligt behov förpackas och märkas och information om avfallet lämnas så att förvaring och transport av avfallet inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön och så att avfallshantering kan ordnas enligt avfallets beskaffenhet.

6 §.  Förpackning av farligt avfall

Farligt avfall ska förpackas i en tät förpackning, som ska kunna tillslutas tätt på nytt och som ska tåla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och lagringsförhållandena. Materialet i förpackningen och förslutaren får inte reagera med det farliga avfallet så att detta kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön.

Förpackningen för farligt avfall uppfyller kraven enligt 1 mom., om den uppfyller de krav på förpackningar för farliga ämnen och blandningar som ställs i artikel 35.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan kallad CLP-förordningen.

7 §.  Märkning av farligt avfall

En förpackning som innehåller farligt avfall ska märkas med avfallsinnehavarens namn, avfallets namn samt de upplysningar och varningar som behövs för säkerheten och för ordnandet av avfallshanteringen.

Om det farliga avfallet har någon av de farliga egenskaperna HP 1–8, 10, 11 eller 14 enligt Europeiska unionens rättsakter som avses i 3 §, ska förpackningen även märkas med uppgift om de ämnen som orsakar avfallets viktigaste farliga egenskaper samt förses med varningsmärkningar enligt CLP-förordningen. Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet bevaras i ämnets ursprungliga förpackning, kan även de motsvarande påskrifter som sedan tidigare finns på förpackningen användas, om de kompletteras med de uppgifter som anges i 1 mom.

Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas, ska förpackningen förses med påskriften "Farligt avfall, sammansättningen obekant" samt faropiktogrammen GHS02 och GHS06, signalordet "Fara", faroangivelserna H225 eller H228 samt H301, H311 och H331 och skyddsangivelserna P233, P235, P280, P403 och P405 enligt CLP-förordningen på svenska.

De påskrifter som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådan förpackning till farligt avfall som endast används för transport av avfallet, om förpackningen har försetts med påskrifter enligt de bestämmelser som utfärdats om transport av farliga ämnen, och inte heller på förpackningen till farligt avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt mottagningsplats.

8 §.  Insamling av avfall

Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distributörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall se till att

1) man obehindrat kan nå mottagningsplatsen för avfallet och att avfallet tryggt kan lastas för bortforsling,

2) det på mottagningsplatsen finns tillräckligt många lockförsedda avfallskärl som lämpar sig för de typer av avfall som samlas in,

3) det inte finns någon risk för att den som använder eller tömmer avfallskärlen skadar sig och inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön,

4) det på avfallskärlets lock eller främre vägg fästs en tydlig märkning med uppgifter om vilken typ av avfall som får sättas i avfallskärlet och kontaktuppgifter till det företag eller den sammanslutning som ansvarar för insamlingen, och det på avfallskärlen eller i dess omedelbara närhet placeras klart synligt sorteringsanvisningar gällande typen av avfall,

5) avfallskärlet töms tillräckligt ofta så att det avfall som ska samlas in ryms i avfallskärlet och att avfallskärlet alltid kan stängas samt att avfallet inte medför förorening eller nedskräpning av omgivningen, lukt eller annan hygienisk olägenhet,

6) avfallskärlens fyllningsgrad följs upp på de områdesvisa mottagningsplatserna så att tömningen av kärlen kan göras i god tid och utan att orsaka avbrott i mottagningen av avfall,

7) avfallskärlet underhålls och rengörs tillräckligt ofta så att insamlingen inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön, dock minst en gång per år av avfallskärl för blandat avfall och minst två gånger per år av avfallskärl för bioavfall,

8) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på grund av avfallsinsamlingen städas upp utan dröjsmål,

9) mottagningsplatsen har en med beaktande av det insamlade avfallets egenskaper tillräckligt tät botten och behövlig väderbeständig täckning samt behövliga system för vattenledning och vattenhantering och övriga konstruktioner i syfte att förebygga den fara och skada för hälsan eller miljön som insamlingen medför,

10) olovligt lämnande av avfall på mottagningsplatsen vid behov förhindras med byggnadstekniska och andra tekniska metoder.

Den som lämnar avfall på mottagningsplatsen ska sätta avfallet i det avfallskärl som är avsett för det och se till att avfallskärlet inte går sönder eller blir nedsmutsat i onödan. Avfallet ska sorteras i enlighet med den separata insamling som ordnats på fastigheten eller på den områdesvisa mottagningsplatsen.

Den som svarar för mottagningsplatsen samt den som transporterar bort avfallet ska se till att tidpunkten för lastningen planeras och transporten i övrigt arrangeras så att de som bor och vistas i närheten av mottagningsplatsen inte utsätts för buller eller andra motsvarande olägenheter.

De krav som ställs i 1–3 mom. ska i tillämpliga delar även uppfyllas vid insamling och mottagning av annat avfall än kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall.

Vid varje återvinningscentral som en kommun har ansvar för ska finnas en ändamålsenligt skyddad plats (returhörna) där besökare ges möjlighet att lämna saker som kan återanvändas. Sådana platser bör i den omfattning det är möjligt skapas också vid andra insamlingsplatser där kommunalt avfall lämnas.

9 §.  Transport av avfall

Avfall ska transporteras i en tät förpackning eller ett slutet transportmedel. Avfallet kan också transporteras övertäckt eller på något annat sätt, om det kan säkerställas att avfall inte kommer ut i miljön under lastningen eller transporten och att avfallet inte medför någon olycksrisk.

10 §.  Småskalig behandling av avfall på fastigheten

Den som behandlar bioavfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar eller annat därmed jämförbart avfall enligt 41 a § i rikets avfallslag ska se till att

1) behandlingsutrustningen placeras och byggs och dess användning och underhåll sköts så att den inte orsakar nedskräpning eller olägenhet för hälsa eller miljö,

2) behandlingsutrustningens kapacitet planeras och dimensioneras så att den är tillräcklig för behandlingen av det avfall som uppstår på fastigheten med beaktande av den tid behandlingsprocessen kräver,

3) det i behandlingsutrustningen inte placeras avfall vars behandling i behandlingsprocessen inte har planerats eller som hindrar användningen av den slutprodukt som uppstår,

4) avfall behandlas enbart i sluten utrustning som har planerats för avfallet, till vilken skadedjur inte kan komma och från vilken inget avrinningsvatten kan komma till jordmånen och, om det är fråga om utrustning som ska användas på vintern, som vid behov har värmeisolerats,

5) torrklosettavfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar eller annat jämförbart fekalt avfall behandlas så att det till sin hygieniska kvalitet blir ofarligt genom kalkstabilisering, kompostering eller annan jämförbar metod. När avfall komposteras, ska behandlingstiden vara minst ett år efter att det senaste fekala avfallet har lagts till innan komposten kan användas på fastigheten som jordförbättringsmedel,

6) behandlingens slutprodukt återvinns utan fara för hälsan och miljön.

Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten tillämpas inte på småskalig behandling av enbart trädgårdsavfall på fastigheten.

Bestämmelser om användningen av slam från slamavskiljare och slutna tankar och torrklosettavfall i jordbruk finns i landskapslagen (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3 kap. Separat insamling och materialåtervinning av avfall

11 §.  Kommunalt ordnade områdesvisa mottagningsplatser

Kommunen ska med hänsyn till befolkningstätheten och andra lokala förhållanden samt mängden och kvaliteten av det avfall som uppstår ordna ett tillräckligt antal områdesvisa mottagningsplatser för åtminstone följande avfall från boende:

1) pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och träavfall, dock inte förpackningsavfall eller i 48 § 1 mom. 5 punkten i rikets avfallslag avsedda pappersprodukter,

2) trädgårdsavfall,

3) textilavfall,

4) stora kasserade föremål,

5) farligt avfall, specificerat enligt avfallstyp.

Kommunen ska dessutom ordna ett tillräckligt antal områdesvisa mottagningsplatser för följande avfall:

1) avfall som sorterats i enlighet med 1 mom. eller 16 § samt blandat avfall från småskalig bygg- och rivningsverksamhet som hushållen själva utför,

2) i 32 § 2 mom. 3 punkten i rikets avfallslag avsett farligt avfall från jord- och skogsbruket, specificerat enligt avfallstyp.

12 §.  Särskilda bestämmelser om separat insamling av kommunalt avfall och om områdesvis mottagning

Avfall som insamlats separat enligt 11 § ska sändas till behandling där en så stor andel av det som möjligt förbereds för så högklassig återanvändning eller materialåtervinning som möjligt.

Om möjligt ska förpackningsavfall samlas in tillsammans med annat avfall av samma material. Då ska det vid behov i samråd med producenten säkerställas att den gemensamma insamlingen inte leder till sämre kvalitet på avfallet eller till att möjligheterna till förberedelse för återanvändning av avfallet eller möjligheten att materialåtervinna avfallet blir sämre på något annat sätt.

13 §.  Mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall

Målet för Åland är att av det kommunala avfallet förbereds för återanvändning och materialåtervinns kalenderårsvis minst

1) 55 viktprocent senast från den 1 januari 2025,

2) 60 viktprocent senast från den 1 januari 2030,

3) 65 viktprocent senast från den 1 januari 2035.

14 §.  Beräkning av målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall

När uppnåendet av målen enligt 13 § i fråga om kommunalt avfall som förberetts för återanvändning eller som materialåtervunnits bedöms ska 24 § i statsrådets förordning om avfall tillämpas anpassad till åländska förhållanden. Beräkningen ska göras i så stor utsträckning som möjligt i samarbete med riksmyndigheterna.

15 §.  Minskning av mängden av och skadligheten hos bygg- och rivningsavfall

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att projektet planeras och genomförs så att användbara byggnadsdelar och byggmaterial tas till vara och återanvänds i enlighet med 8 § i rikets avfallslag och att det i verksamheten uppkommer så små mängder och så oskadligt bygg- och rivningsavfall som möjligt.

16 §.  Separat insamling av bygg- och rivningsavfall

Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna separat insamling för åtminstone följande avfallstyper:

1) betong, tegel, mineralplattor och keramik, om möjligt sorterade enligt avfallstyp,

2) asfalt,

3) bitumen och takfilt,

4) gips,

5) oimpregnerat trä,

6) metall,

7) glas,

8) plast,

9) papper och kartong,

10) mineralullsisolering,

11) mark- och stensubstans.

Separat insamlat avfall ska levereras till sådan behandling där en så stor del av avfallet som möjligt kan förberedas för återanvändning eller annars materialåtervinnas eller resursåtervinnas med så hög kvalitet som möjligt.

Av det i 1 mom. 6–9 punkten avsedda avfallet av ett visst material ska vid behov avfall av jämn kvalitet som uppkommer i märkbart stora mängder sorteras separat, om det bästa resultatet med tanke på främjandet av materialåtervinning och det övriga genomförandet av prioriteringsordningen uppnås genom separat insamling som ordnas på detta sätt.

Bestämmelser om att hålla farligt avfall åtskilt och om förbud mot uppblandning finns i 17 § i rikets avfallslag. Bestämmelser om att hålla POP-avfall åtskilt och om avfallshanteringen av POP-avfall finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar, nedan kallad POP-förordningen.

17 §.  Mål för återvinning av bygg- och rivningsavfall

Målet är att genom de åtgärder som avses i 15 och 16 §§ förutom energiåtervinning och upparbetning till bränsle ska kalenderårsvis återvinna minst 70 viktprocent av bygg- och rivningsavfallet, med undantag för mark- och stensubstans som lösgjorts från berggrunden eller marken och farligt avfall.

18 §.  Lämnande av överskottslivsmedel till redistribution

En livsmedelsföretagare som avses i definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ska i mån av möjlighet lämna överskottslivsmedel till redistribution så att de i första hand används som mat till människor, om detta kan göras utan att livsmedelssäkerheten äventyras samt till rimlig kostnad.

19 §.  Oljeavfall

Avfallsinnehavaren ska ordna separat insamling av oljeavfall av olika beskaffenhet, om dess ordnande inte är tekniskt omöjligt med beaktande av god praxis för avfallsinsamling.

Vid behandlingen av oljeavfall ska prioriteras regenerering av spillolja eller annan sådan återvinning av spillolja som med tanke på miljön leder till ett minst lika bra slutresultat som regenerering.

Bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns dessutom i statsrådets förordning om avfallsförbränning (FFS 151/2013) vilken tillämpas på Åland enligt landskapsförordningen (2015:16) om tillämpning på Åland av vissa riksbestämmelser om avfallsförbränning.

20 §.  Asbestavfall

Avfallsinnehavaren ska se till att asbestavfall som uppkommer i verksamheten samlas in och utan dröjsmål transporteras för behandling åtskilt från annat avfall. Vid förvaring och transport av asbestavfall ska hållbara förpackningar som kan förslutas tätt och som försetts med information om att de innehåller asbest användas. Förpackningarna ska hanteras med försiktighet och omsorg så att de inte går sönder.

Bestämmelser om behandling av asbest på deponier finns i landskapsförordningen (2007:3) om deponering av avfall.

4 kap. Bokförings- och uppgiftsskyldighet som gäller avfall samt transportdokument

21 §.  Avfallsproducentens bokförings- och uppgiftsskyldighet

Över avfall som uppkommer i miljötillståndspliktig verksamhet eller annan verksamhet där det uppkommer farligt avfall, POP-avfall eller minst 100 ton avfall per år ska föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter om det avfall som uppkommit antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstyp,

3) avfallets slag,

4) uppgift om den verksamhet där avfallet har uppkommit,

5) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och i fråga om POP-avfall vilka långlivade organiska föroreningar det innehåller,

6) avfallsmottagarens och avfallstransportörens identifieringsuppgifter, platsen där avfallet behandlas och behandlingssättet, om avfallet förs någon annanstans för behandling.

Om det i en verksamhet uppkommer farligt avfall eller minst 100 ton annat avfall per år, så ska uppgifter om mängden avfall av olika typ och för verksamheten karakteristiskt slag ges. Uppgifterna ska avse total mängd avfall såväl som mängd för verksamheten typiskt avfall, i förhållande till verksamhetsområde, antalet årsverken, omsättningen, produktionsmängden och i förekommande fall till antalet vårddygn, antalet övernattningar eller affärslokalens yta.

Om avfallet skickas bort från verksamheten för behandling, ska avfallsproducenten lämna de i 2 mom. avsedda uppgifterna till avfallsbehandlaren.

22 §.  Avfallsbehandlarens bokförings- och informationsskyldighet

Över avfall som har behandlats i sådan yrkesmässig verksamhet för vilken miljötillstånd krävs enligt 7 § i avfallslagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföringen ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter om det behandlade avfallet, antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

3) avfallets slag,

4) avfallets ursprungsland,

5) i fråga om avfall av finländskt ursprung uppgift om den verksamhet där avfallet har uppkommit,

6) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och i fråga om POP-avfall vilka långlivade organiska föroreningar det innehåller,

7) den föregående avfallsinnehavarens och avfallstransportörens identifieringsuppgifter, om avfallet kommer från något annat ställe,

8) avfallets behandlingssätt,

9) produkter och material som uppkommer vid förberedelse av avfallet för återanvändning, vid materialåtervinning eller annan återvinning samt mängd och användningsändamål för varje produkt och varje material,

10) uppgifter enligt 21 § 2 mom. om det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen.

Utöver det som föreskrivs i 2 mom. ska bokföringen innehålla följande uppgifter:

1) om det är fråga om en anläggning för förbehandling av kommunalt avfall före återvinning av avfallet, en uppskattning av hur stor andel av det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen som härstammar från det kommunala avfallet,

2) om det är fråga om en avfallsförbränningsanläggning där högst 75 procent av det avfall som förbränns är kommunalt avfall, uppgifter om koncentrationen av metaller i allt avfall som lämnas till förbränning samt om koncentrationen av metaller i det kommunala avfall som lämnas för förbränning utrett genom stickprovsundersökningar minst vart femte år eller alltid när det finns skäl att anta att sammansättningen i det avfall som förbränns förändrats väsentligt,

3) om det är fråga om en behandlare av bottenaska eller bottenslagg som uppkommer vid förbränning av kommunalt avfall, uppgift om från vilken avfallsförbränningsanläggning bottenaskan eller bottenslagget härstammar samt uppgift om mängden metallkoncentrat som separerats ur varje förbränningsanläggnings bottenaska och bottenslagg och koncentrationen av metaller i dem.

23 §.  Bokförings- och informationsskyldighet för behandlare av spillolja

När det gäller en behandlare av spillolja ska bokföringen omfatta de i 22 § 2 mom. avsedda uppgifterna, med undantag för de uppgifter som avses i 9 punkten. Dessutom ska bokföringen innehålla följande uppgifter om den behandlade spilloljan, antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) spilloljans typ,

2) mängden spillolja som återvunnits i anläggningens egen energikonsumtion,

3) produkter som uppstått vid behandlingen av spillolja samt mängd och användningsändamål för varje produkt.

24 §.  Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokföringsskyldighet

Bokföringen över avfall som transporterats, förmedlats eller samlats in i verksamhet som är granskningspliktigt enligt 6 § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

3) avfallets slag,

4) i fråga om farligt avfall de farliga egenskaperna och i fråga om POP-avfall vilka långlivade organiska föroreningar det innehåller,

5) identifieringsuppgifter för den fastighetsinnehavare eller avfallsinnehavare som har överlämnat avfallet,

6) datum för avfallstransporten eller för mottagandet och överlämnandet av avfallet,

7) avfallsmottagarens identifieringsuppgifter.

25 §.  Bokförings- och uppgiftsskyldighet för den som transporterar avfall till ett annat land

En aktör som avses i 117 c § i rikets avfallslag ska föra bok över kommunalt avfall, spillolja samt bygg- och rivningsavfall som transporteras till ett annat land för återvinning. Bokföringen ska omfatta de uppgifter som behövs för lämnandet av det i 2 mom. avsedda sammandraget.

Ett sammandrag av bokföringsuppgifterna för det föregående kalenderåret ska årligen före utgången av februari månad lämnas till Finlands miljöcentral. Sammandraget ska innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) mängden avfall som har transporterats till ett annat land,

2) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

3) avfallets slag,

4) uppgift om den verksamhet där avfallet har uppkommit,

5) identifieringsuppgifter för avfallsinnehavaren, den som transporterar avfallet till ett annat land och den som återvinner avfallet i ett annat land,

6) avfallets målland.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska sammandraget innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) i fråga om spillolja spilloljans typ,

2) i fråga om kommunalt avfall mängden avfall som har förberetts för återanvändning och materialåtervunnits beräknat enligt 14 §, avfallets behandlingssätt och uppgifter enligt 2 mom. om det avfall som uppstår i behandlingsverksamheten och deponeras på en deponi eller bortskaffas genom förbränning.

3) i fråga om bygg- och rivningsavfall mängden avfall som förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits vid återfyllnad och som på annat sätt resursåtervunnits och avfallets behandlingssätt.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller inte bokföring om sådant kommunalt avfall eller bygg- och rivningsavfall som transporteras till ett annat land i fråga om vilket producenten enligt 46 § i rikets avfallslag svarar för ordnandet av avfallshanteringen.

26 §.  Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet

Ett transportdokument som avser farligt avfall, slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar, förorenad mark samt annat bygg- och rivningsavfall än icke-förorenad mark som transporteras och som överlämnas till en mottagare som är godkänd för ändamålet ska innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) identifieringsuppgifter för avfallsproducenten eller avfallsinnehavaren och för avfallstransportören och avfallsmottagaren,

2) tidpunkten för transporten av avfallet och var transporten har inletts och avslutats,

3) avfallskategori och beskrivning av avfallstypen,

4) avfallsmängd,

5) avfallets slag,

6) avfallsinnehavarens bekräftelse av att de uppgifter som lämnats är riktiga,

7) efter slutförd transport avfallsmottagarens bekräftelse av att avfallet tagits emot samt uppgifter om mottagen avfallsmängd.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska transportdokumentet innehålla följande uppgifter, antecknade och specificerade enligt bilaga 3:

1) i fråga om farligt avfall avfallets sammansättning, fysiska form och farliga egenskaper samt avfallets förpacknings- och transportsätt,

2) i fråga om POP-avfall de långlivade organiska föroreningar som avfallet innehåller samt avfallets förpacknings- och transportsätt,

3) i fråga om spillolja spilloljans typ.

27 §.  Plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen

Den plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen som ska upprättas av den som bedriver en tillståndspliktig anläggning i enlighet med avfallslagen, ska innehålla följande uppgifter:

1) vilket avfall som tas emot för behandling,

2) åtgärder för kontroll av beskaffenheten hos det avfall som tas emot,

3) åtgärder för att identifiera POP-avfall,

4) beskrivning av behandlingsprocessen, inbegripet en redogörelse för eventuella störningar samt farliga och exceptionella situationer i samband med behandlingen och de viktigaste behandlingsfaserna med tanke på kontrollen,

5) åtgärder för kontroll av utsläppen och av det avfall som uppstår vid behandlingen,

6) åtgärder vid störningar och i farliga och exceptionella situationer, inbegripet korrigerande åtgärder,

7) åtgärder för bestämning av beskaffenheten hos det avfall som uppstår vid behandlingen,

8) metoder och platser för behandling av det avfall som uppstår vid behandlingen,

9) de personer som är ansvariga för behandlingen och hur personalen introduceras i sina uppgifter,

10) andra motsvarande uppgifter som behövs för uppföljningen och kontrollen.

28 §.  Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Avfallstransportören ska i enlighet med 39 § 2 mom. i rikets avfallslag lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten minst följande uppgifter om varje fastighet på vilken avfallstransportören har avhämtat avfall under uppföljningsperioden:

1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och fastighets- eller byggnadsbeteckning,

2) storleken på de sopkärl som omfattas av avfallstransporten och deras antal enligt avfallstyp,

3) datum för tömning av sopkärlen eller antalet tömningar och tömningsintervaller enligt avfallstyp,

4) om det är fråga om slam från slamavskiljare och slutna tankar, i stället för de uppgifter som avses i 2 och 3 punkten typen av slamtank och vilka datum den tömts.

Det sammandrag som avses i 39 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) mängden avfall enligt avfallstyp som har samlats in på de fastigheter som är belägna på kommunens område,

2) avfallsmottagarnas namn och kontaktuppgifter och mängden avfall enligt avfallstyp som har levererats till dem.

29 §.  Uppgifter om småskalig behandling av bioavfall på fastigheten som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Avfallsinnehavaren ska lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten minst följande uppgifter om småskalig behandling av bioavfall på fastigheten som avses i 41 a § 2 mom. i rikets avfallslag:

1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och om möjligt fastighets- eller byggnadsbeteckning,

2) byggnadstyp och i fråga om andra hus än egnahemshus antalet bostadslägenheter,

3) namn på och kontaktuppgifter för den som ansvarar för avfallsbehandlingen,

4) behandlingsutrustningens driftsvolym och antalet driftsmånader per år.

De uppgifter som avses i 1 mom. behöver dock inte lämnas för småskalig behandling av enbart trädgårdsavfall på fastigheten.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inom två månader från inledandet av den småskaliga behandlingen av bioavfall. Om den småskaliga behandlingen avslutas ska den kommunala avfallshanteringsmyndigheten underrättas om saken inom två månader från det att verksamheten avslutades. Uppgift om fortsatt småskalig behandling och om väsentliga förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. ska uppdateras minst vart femte år.

5 kap. Särskilda bestämmelser

30 §.  Innehållet i ansökan om tillstånd för en avfallsåtervinningsanläggning

En i avfallslagen avsedd ansökan om tillstånd för en avfallsåtervinningsanläggning ska innehålla följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och kontaktperson samt anläggningens namn och besöksadress,

2) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

3) uppgift om gällande miljötillstånd och uppgift om miljöledningssystem som avses i 114 § 2 mom. 3 punkten i rikets avfallslag,

4) en beskrivning av det avfall för vilket tillstånd söks, inbegripet avfallets konsistens, föroreningar och variationer i egenskaperna,

5) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och avfallets klassificering enligt bilagorna IV och IVa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall,

6) en beskrivning av den metod för återvinning som kommer att användas, inbegripet återvinningsförfarandets klassificering enligt bilaga 1,

7) den totala årliga mängden avfall som kommer att återvinnas och mängderna enligt avfallstyp samt en uppskattning av den andel avfall som kommer att införas i landet med stöd av förhandsgodkännandet,

8) den tidsperiod för vilken förhandsgodkännandet söks,

9) kvalitetssäkring och bokföring av avfallet och vilka åtgärder som ska vidtas om avfallet inte tas emot på grund av fel sammansättning eller någon annan orsak, samt andra förfaranden vid mottagning av avfallet,

10) en redogörelse för tidigare avfallstransporter där verksamhetsutövaren har deltagit, eventuella problem som förekommit och hur dessa har lösts.

31 §.  Innehållet i avfallsplanen för Åland

Den i 87 § i rikets avfallslag avsedda avfallsplanen för Åland ska innehålla följande uppgifter om avfallshanteringen:

1) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande avfallsplanen,

2) mängden och typen av samt ursprunget till det avfall som uppkommit på Åland, importerats och införts till Åland och exporterats från Åland samt en bedömning av den framtida utvecklingen när det gäller dessa,

3) en beskrivning av systemen för insamling av avfall, inbegripet den geografiska täckningen av den separata insamlingen enligt avfallstyp och en bedömning av tillämpningen av undantagen från skyldigheten att samla in avfall separat enligt 15 § 2 mom. i rikets avfallslag,

4) de viktigaste befintliga anläggningarna för återvinning och bortskaffande av avfall, inbegripet eventuella särskilda lösningar för oljeavfall, farligt avfall, avfall som innehåller betydande mängder råvaror av avgörande betydelse eller avfall som omfattas av Europeiska unionens lagstiftning, samt anläggningar och sammanslutningar som ordnar återanvändning av produkter,

5) en utvärdering av de åtgärder som behövs för att förbättra funktionen och effektiviteten av de avfallsinsamlingssystem som avses i 3 punkten samt av behovet av nya insamlingssystem,

6) en utvärdering av behovet att förnya de avfallsbehandlingsanläggningar som avses i 4 punkten samt av behovet av nya avfallsbehandlingsanläggningar, inbegripet mängden avfall som ska behandlas i dessa och de investeringskostnader och andra kostnader som krävs, samt en beskrivning av principerna för anläggningarnas placering,

7) åtgärder för att förebygga att avfall som kan återvinnas deponeras på en deponi,

8) målen för utvecklande av avfallshanteringen, som om möjligt ska inbegripa kvantitativa mål för materialåtervinning och annan återvinning,

9) avfall som ger upphov till särskilda problem inom avfallshanteringen och åtgärder för att förebygga problem,

10) åtgärder för att förebygga alla former av nedskräpning och för att städa områden som har blivit nedskräpade,

11) andra än i 5–10 punkten avsedda åtgärder för att lösa identifierade problem, inbegripet åtgärder för att ordna behövlig upplysning och information,

12) en utvärdering av huruvida ekonomiska och andra styrmedel kan vara användbara och lämpliga, med beaktande av vikten av att upprätthålla en väl fungerande inre marknad,

13) en utvärdering av de i planen presenterade åtgärdernas verkningsfullhet när det gäller att nå de mål som ställts i planen, att nå syftet med avfallslagen och att främja verkställandet av bestämmelserna,

14) indikatorer och mål beskrivande kvalitet eller mängd som behövs för uppföljning och utvärdering av planen, inbegripet indikatorer och mål som gäller mängden avfall som genererats och behandlingen av det samt kommunalt avfall som bortskaffats eller blivit föremål för energiåtervinning.

Den del av avfallsplanen som gäller minskning av avfallets mängd och skadlighet ska innehålla följande uppgifter:

1) en sådan beskrivning av förändringen i avfallets mängd och skadlighet som omfattar åtminstone den senaste tioårsperioden samt en bedömning av den framtida utvecklingen,

2) en beskrivning av de åtgärder som för närvarande vidtas för att minska avfallets mängd och skadlighet och en bedömning av deras effekter,

3) målen för minskning av avfallets mängd och skadlighet,

4) de planerade åtgärderna för att främja minskningen av avfallets mängd och skadlighet med hänsyn till omsorgsplikten och förbuden som gäller produkter enligt 9 § i rikets avfallslag samt skyldigheterna enligt artikel 9.1 i avfallsdirektivet och exemplen på åtgärder i bilagorna IV och IVa till det direktivet samt en utvärdering av åtgärdernas verkningsfullhet för att nå målen för minskning av avfallets mängd och skadlighet,

5) de planerade åtgärderna för att minska förbrukningen av sådana plastprodukter för engångsbruk som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön,

6) en särskild plan för minskning av mängden livsmedelsavfall,

7) kvalitativa och kvantitativa indikatorer för att följa hur åtgärderna för minskning av avfallets mängd och skadlighet har utvecklats.

Avfallsplanen ska omfatta en del som gäller förpackningar och förpackningsavfall i vilken det redogörs för uppnåendet av de mål som föreskrivits med stöd av avfallslagen för minskning av mängden förpackningar, återanvändning av förpackningar och materialåtervinning och annan återvinning av förpackningsavfall ska nås.

32 §.  Inspektioner av transport av avfall

Vid inspektioner av sådana anläggningar och företag enligt 124 § 1 mom. 3–5 punkten i rikets avfallslag som bedriver verksamhet där avfall transporteras eller insamlas yrkesmässigt, verksamhet som avfallsmäklare eller verksamhet med internationella avfallstransporter ska ÅMHM behandla och granska uppgifter och omständigheter som hänför sig till ursprunget, typen, mängden, leveransplatsen och mottagaren i fråga om det avfall som transporteras.

33 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (2018:90) om avfall, dock så att upphävandet av 13 § 1 och 2 mom. i den förordningen träder i kraft först den 1 juli 2022 och upphävandet av 19 § 1 och 2 mom. i den förordningen träder i kraft först den 1 september 2022.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den landskapsförordning om avfall som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, ska i stället denna förordning tillämpas.

De i 22–25 §§ avsedda bokförings- och uppgiftsskyldigheterna tillämpas enligt följande:

1) skyldigheten enligt 22 § för avfallsbehandlare tillämpas dock så att de skyldigheter som avses i paragrafens 3 mom. tillämpas först från och med den 1 januari 2023,

2) skyldigheten enligt 25 § för den som transporterar avfall till ett annat land tillämpas dock så att det sammandrag som avses i den paragrafen första gången ska lämnas till Finlands miljöcentral före utgången av februari 2023.

34 §.  Övergångstider för vissa skyldigheter

Kommunen ska ordna i 11 § 1 mom. 3 punkten avsedd områdesvis mottagning av textilavfall senast från och med den 1 januari 2023.

Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna i 16 § 1 mom. avsedd separat insamling av bygg- och rivningsavfall senast från och med den 1 juli 2022.

Uppgifterna enligt 26 § ska antecknas i transportdokumenten senast från och med den 1 september 2022.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:22

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, EUT nr L 312, 22.11.2008, s. 3
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU, EUT nr L 150, 14.6.2018, s. 109
  • Kommissionens beslut 2000/532/EG, EGT nr L 226, 6.9.2000, s. 3
  • Kommissionens beslut 2014/955/EU, EUT nr L 370, 30.12.2014, s. 44
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006, EUT nr L 190, 12.7.2006, s. 1
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG, EUT nr L 102, 11.4.2006, s. 15
  • Rådets direktiv 1999/31/EG, EGT nr L 182, 16.7.1999, s. 1
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/850/EU, EUT nr L 150, 14.6.2018, s. 100
  • Rådets direktiv 86/278/EEG, EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 6
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1021/2019, EUT nr L 169, 25.6.2019, s. 45

Bilagor

Bilaga 1 – ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN

R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla1)
R 1.1 Användning som bränsle i avfallsförbränningsanläggningar1)
R 1.2 Användning som bränsle i samförbränningsanläggningar av avfall, t.ex. i kraft- eller värmepannsanläggning eller i processugn
R 2 Återställande eller regenerering av lösningsmedel
R 3 Materialåtervinning eller återställande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel, inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser
R 3.1 Förberedelse av organiskt avfall för återanvändning
R 3.2 Aerob behandling av organiskt avfall, i vilken den produkt som uppstår används som materialåtervunnen produkt eller materialåtervunnet material eller ämne för gödsling eller för jordförbättring
R 3.3 Anaerob behandling av organiskt avfall, i vilken den produkt som uppstår används som materialåtervunnen produkt eller materialåtervunnet material eller ämne för gödsling eller för jordförbättring
R 3.4 Förgasning av organiskt avfall inklusive pyrolys, när de komponenter som uppstår används som kemikalier
R 3.5 Annan materialåtervinning av organiskt avfall (med undantag för R 3.2− R 3.4)
R 3.6 Användning av organiskt avfall vid återfyllnad
R 3.7 Annan återvinning av organiskt avfall som material (med undantag för R 3.1−3.6)
R 4 Materialåtervinning eller återställande av metaller och metallföreningar
R 4.1 Förberedelse för återanvändning av avfall som innehåller metall
R 4.2 Materialåtervinning av metaller och metallföreningar
R 4.3 Annan återvinning av metaller och metallföreningar
R 5 Materialåtervinning eller återställande av andra oorganiska material
R 5.1 Förberedelse av oorganiskt avfall för återanvändning
R 5.2 Materialåtervinning av oorganiskt avfall (t.ex. oorganiskt byggmaterial)
R 5.3 Återvinning av oorganiskt avfall vid återfyllnad
R 5.4 Rening av mark som leder till återvinning av jordmaterial
R 5.5 Annan återvinning av oorganiskt avfall som material (med undantag för R 5.3 och R 5.4)
R 6 Regenerering av syror eller baser
R 7 Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar
R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter
R 9 Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja
R 9.1 Regenerering av spillolja till basolja
R 9.2 Annan materialåtervinning av spillolja (med undantag för R 9.1)
R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin
R 11 Användning av avfall som uppkommit genom något av förfarandena R 1-R 10
R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1-R 112)
R 12.1 Tillverkning av avfallsbaserat bränsle innan den lämnas för återvinning som energi (R 1)
R 12.2 Avfallets transportlastning och förbehandling, t.ex. lagring, sortering, sammanslagning, krossning och komprimering före avfallets egentliga återvinning (med undantag för R 12.1)
R 13 Lagring av avfall före något av förfarandena R 1–R 12 utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort3)

1) Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast avfall vilkas energieffektivitet uppgår till minst 0,65. Vid beräkning av energieffektiviteten används följande formel:

Energieffektiviteten = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) där

− Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och värme som produceras för kommersiella ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).

− Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år).

− Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets nettovärmevärde (GJ/år).

− Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).

− 0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning.

Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik vid förbränning av avfall.

2) Om det inte finns någon annan lämplig R-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före återvinning, inklusive förbehandling, t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammansmältning eller blandning för överlämnande till någon av förfarandena R 1–R 11.

3) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 17 punkten i rikets avfallslag.

Bilaga 2 – BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsdeponier eller liknande)
D 2 Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord eller liknande)
D 3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum och liknande)
D 4 Invallning (t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner och liknande)
D 5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön)
D 6 Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner
D 7 Utsläpp till hav eller oceaner, inklusive deponering under havsbotten
D 8 Biologisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12
D 9 Fysikalisk kemisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12 (t.ex. avdunstning, torkning, kalcinering osv.)
D 10 Förbränning på land
D 11 Förbränning till havs1)
D 12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva och liknande)
D 13 Sammansmältning eller blandning före behandling enligt något av förfarandena D 1–D 122)
D 14 Omförpackning före behandling enligt något av förfarandena D 1–D 13
D 15 Lagring före något av förfarandena D 1–D 14 (utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort)3

1) Detta förfarande är förbjudet enligt Ålands, Finlands och Europeiska unionens lagstiftning samt internationella konventioner.

2) Om det inte finns någon annan lämplig D-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före bortskaffande, inklusive förbehandling, t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering eller separering innan något av förfarandena D 1–D 12 tillämpas.

3) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 17 punkten i rikets avfallslag.

Bilaga 3 – ANTECKNINGSSÄTT OCH SPECIFICERING AV BOKFÖRINGSUPPGIFTER, UPPGIFTER I TRANSPORTDOKUMENT OCH UPPGIFTER SOM LÄMNAS TILL TILLSYNSMYNDIGHETER

Uppgift Anteckningssätt och specificering Paragraf/paragrafer med bestämmelser om skyldigheten i anknytning till uppgiften
Aktörernas identifieringsuppgifter I fråga om företag eller annan sammanslutning: 21-22 och 24-26 §§
Namn
Företags- och organisationsnummer
Kontaktuppgifter
I fråga om fysisk person:
Namn
Kontaktuppgifter
Avfallets eller produktens mängd Massa i ton eller kilogram (i transportdokument kan kubik användas som enhet) 21-26 §§
Avfallskategori Avfallskategori och dess identifieringsnummer enligt avfallsförteckningen i bilaga 3 till statsrådets förordning om avfall 21-22 och 24-26 §§
Beskrivning av avfallstyp Verbal beskrivning som t.ex. kan bestå av följande uppgifter: 21-22 och 24-26 §§
Namn under vilket avfallet är allmänt känt
Sammansättning i fråga om blandningar
Fysisk form och vid behov torrsubstanshalt
Andra egenskaper
Fysisk form Stoft/pulver 26 §
Fast form
Tjockflytande/pasta
Slam
Flytande
Gasform
Övrigt (specificera)
Avfallets slag1) Icke-farligt avfall 21-22 och 24-26 §§
Farligt avfall
POP-avfall
Inert avfall (bara om avfall som deponeras på deponi)
Farliga egenskaper Huvudsakliga farliga egenskaper enligt bilaga III till avfallsdirektivet, såsom det föreskrivs om dem i de EU-rättsakter som avses i 3 § 21-22, 24 och 26 §§
Långlivade organiska föroreningar Ämnen som POP-avfallet innehåller och som anges i bilaga IV till POP-förordningen 21-22, 24 och 26 §§
Verksamhet där avfallet uppkommit Jord- och skogsbruk samt fiskeri 21-22 och 25-26 §§
Industri
Byggande (inkl. nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning)
Samhällen (boende, förvaltning, handel och tjänster)
Gruvdrift
Energiförsörjning
Avfallshantering och materialåtervinning
Övrigt (specificera)
Avfallets behandlingssätt Verbal beskrivning av avfallets behandlingssätt och behandlingsförfarandets klassificering enligt bilaga 1 eller 2 21-22 och 25-26 §§
Produkter och material som uppkommer vid förberedande av avfall för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning samt varje produkts eller materials användningsändamål Verbal beskrivning av produkten eller materialet 22 §
Verbal beskrivning av produktens eller materialets användningsändamål
Särskilda uppgifter som gäller transportdokumentet
Tidpunkt för avfallstransporten Datum då avfallstransporten har inletts och avslutats 26 §
Plats där avfallstransporten har inletts och avslutats Adress eller koordinat från vilken avfallstransporten har inletts och till vilken transporten har avslutats 26 §
Platsen kan därtill anges med byggnadsbeteckning
Fordonets registreringstecken Bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet 26 §
Bekräftelse Personens namnteckning, elektronisk namnteckning, stämpel eller annan verifieringsmetod 26 §
Avfallets förpackningssätt Fat 26 §
Trätunna
Dunk
Låda
Säck
Kompositemballage
Tryckbehållare
Bulk
Övrigt (specificera)
Avfallets transportmedel Vägtransport 26 §
Järnvägstransport
Sjötransport
Flygtransport
Inlandssjöfart
Övrigt (specificera)
Särskilda uppgifter som gäller spillolja
Spilloljans typ Motor- och transmissionsoljeavfall 23 och 25-26 §§
Industrioljeavfall
Kasserade industriella emulsioner
Olja och koncentrat från oljeavskiljning som ingår i kategori 19 02 07* i avfallsförteckningen i bilaga 3 till statsrådets förordning om avfall.
Produkter som uppstått vid behandlingen av spillolja och deras användningsändamål Produkter: 23 §
basolja
tunn eldningsolja
tjock eldningsolja
dieselolja
behandlad spillolja som lämpar sig som bränsle2)
annan produkt (specificera)
Användningsändamål:
tillverkning av smörjmedel eller industrioljor
bränsle eller tillverkning av bränsle
annat användningsändamål (specificera)

1) Ett och samma avfall kan vara av flera olika slag. Till exempel POP-avfall kan vara antingen farligt eller icke-farligt avfall och icke-farligt avfall kan också vara inert avfall.

2) Specificera produkten.