Landskapslag (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2023:73, som gäller från och med den 1 oktober 2023.

1 §.  Tillämpningsområde

Lagen om gödselfabrikat (FFS 539/2006), nedan kallad gödselfabrikatslagen, tillämpas i landskapet med de avvikelser som följer av denna lag. Gödselfabrikatslagen skall tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändringar i gödselfabrikatslagen skall tillämpas i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser skall dock inte tillämpas i landskapet.

Hänvisas i gödselfabrikatslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 27 § och 29 § 3 mom. till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland. Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 29 § 3 mom. till dataskyddslagen (FFS 1050/2018) ska avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. (2021/127)

2 §.  Bestämmelser som inte skall tillämpas

I landskapet tillämpas inte bestämmelserna i gödselfabrikatslagens

a) 18 § om auktoriserade inspektörer samt

b) 39 § om arvoden och kostnadsersättningar.

2 mom. upphävt (2021/127).

3 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt gödselfabrikatslagen ankommer på riksmyndighet skall i landskapet skötas av landskapsregeringen om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.

4 §.  Fastställande av typbeteckningar och handelsnamn

Den som enligt 6 och 7 §§ gödselfabrikatslagen inför gödselfabrikat till landskapet eller släpper ut eller tillverkar sådant för utsläppande på marknaden skall innan preparatet marknadsförs sända uppgift om typbeteckningen och handelsnamnet till landskapsregeringen för fastställelse av dem.

5 §.  Märkning

Om enligt 8 § gödselfabrikatslagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag uppgifter lämnas skriftligen av den som inför till landskapet, marknadsför, tillverkar för marknadsföring eller överlåter sådana gödselfabrikat som avses i gödselfabrikatslagen i varudeklaration eller på annat sätt, skall uppgifterna vara avfattade på svenska.

6 §.  Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) tillverkar, tekniskt bearbetar, släpper ut på marknaden, använder, inför till landskapet eller exporterar gödselfabrikat eller råvaror som inte uppfyller de krav eller särskilda krav i 5–8 §§ gödselfabrikatslagen eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag och som avser de krav som regleras i nämnda paragrafer, vilka ställs på gödselfabrikat, råvaror till dem eller förpackandet eller märkningen av dem,

2) bryter mot en tillfällig begränsning som utfärdats med stöd av 9 § gödselfabrikatslagen,

3) försummar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 11 § gödselfabrikatslagen eller försummar skyldigheten enligt 12 § gödselfabrikatslagen att föra register,

4) försummar att ansöka om godkännande av en anläggning enligt 14 § gödselfabrikatslagen,

5) bryter mot ett förordnande som utfärdats med stöd av 32 § gödselfabrikatslagen eller ett förbud som utfärdats med stöd av 33 § gödselfabrikatslagen eller

6) bryter mot ett förordnande om förstörande och utförsel som utfärdats med stöd av 35 § gödselfabrikatslagen

skall för förseelse mot landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av gödselfabrikatslagen dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet försummar att i varudeklaration eller på annat sätt lämna sådana skriftliga uppgifter på svenska språket som enligt gödselfabrikatslagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag skall lämnas köparen och mottagaren, skall för förseelse mot språkbestämmelse dömas till böter.

Landskapsregeringen anmäler förseelser enligt paragrafen till åtals-prövning. Anmälan behöver inte göras, om förseelsen som helhet betraktad kan anses vara uppenbart ringa. I sådana fall kan landskapsregeringen tilldela den verksamhetsutövare som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning med uppmaning att korrigera felen.

7 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighetsområde i landskapsförordning besluta att bestämmelser som utfärdats med stöd av gödselfabrikatslagen skall tillämpas i landskapet antingen oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

8 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1993:106) om tillämpning i landskapet Åland av gödselmedelslagen.

Ålands landskapsstyrelses beslut (1996:82) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselmedel som utfärdats med stöd av den upphävda landskapslagen förblir, till den del det inte står i strid med denna lag, i kraft tills något annat föreskrivs.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §.  Övergångsbestämmelser

En verksamhetsutövare, som är anmälningsskyldig med stöd av 11 § 1 mom. gödselfabrikatslagen och som bedriver verksamhet som avses i lagen redan när denna lag träder i kraft, skall till landskapsregeringen göra anmälan enligt 11 § 1 mom. inom sex månader efter denna lags ikraftträdande.

Ett godkännande av landskapsregeringen som motsvarar ett godkännande enligt 14 § gödselfabrikatslagen och som med stöd av den biproduktförordning till vilken gödselfabrikatslagen hänvisar har beviljats en anläggning före denna lags ikraftträdande förblir i kraft. Andra anläggningar som avses i 14 § gödselfabrikatslagen och som bedriver verksamhet enligt 14 § vid denna lags ikraftträdande skall ansöka om godkännande hos landskapsregeringen inom 24 månader efter denna lags ikraftträdande. Landskapsregeringen skall behandla dessa ansökningar inom fyra månader efter den sista inlämningsdagen för ansökningarna.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2007:96

  • Fr. 24/2006-2007
  • Nu bet. 5/2006-2007

2021/127

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021