Landskapsförordning (2018:90) om avfall (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2022:22, som gäller från och med den 1 april 2022.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Definitioner

I denna förordning avses med

1) oljeavfall smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ändamål som de ursprungligen var avsedda för eller annat avfall som innehåller olja,

2) bioavfall biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler samt jämförbart avfall från livsmedelsindustrin samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall samt med

3) bygg- och rivningsavfall avfall som uppkommer vid nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning av byggnader samt andra fasta konstruktioner samt vid mark- och vattenbyggnad samt andra motsvarande byggnadsprojekt.

Om inte annat särskilt förskrivs så har i denna förordning använda begrepp samma betydelse som föreskrivs enligt landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, nedan kallad avfallslagen.

2 §.  Återvinning och bortskaffande av avfall

I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som utgör återvinning av avfall. Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra återvinning av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i bilagan.

I bilaga 2 finns en förteckning över förfaranden som utgör bortskaffande av avfall. Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra bortskaffande av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i bilagan.

3 §.  Farliga egenskaper hos avfall

Bestämmelser om de egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall finns i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan kommissionens förordning nr 1357/2014.

4 §.  Förteckning över avfall och farligt avfall

Den i bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall (FFS 179/2012) gällande förteckningen över de vanligaste typerna av avfall samt farligt avfall (avfallsförteckning) är tillämplig i landskapet. Den möjlighet till undantag som ges i bilagans 2.2 avsnitt 1 mom. ska tillämpas så att landskapsregeringen i enskilda fall, i enlighet med bestämmelserna i avfallslagen, kan beslutat något annat.

2 kap. Allmänna krav på ordnandet av avfallshantering

5 §.  Förpackning och märkning av avfall samt information som ska ges om avfall

Avfall ska enligt behov förpackas och märkas samt information om avfallet lämnas så att förvaring och transport av avfallet inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön, och så att avfallshantering kan ordnas enligt avfallets beskaffenhet.

6 §.  Förpackning av farligt avfall

Farligt avfall ska förpackas i en tät förpackning, som ska kunna tillslutas tätt på nytt och som ska tåla den belastning samt de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och lagringsförhållanden. Materialet i förpackningen och förslutaren får inte reagera med det farliga avfallet, så att detta kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön.

Förpackningar för farligt avfall uppfyller kraven enligt 1 mom., om det uppfyller de krav på förpackningar för farliga ämnen och blandningar som ställs i artikel 35.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan kallad CLP-förordningen.

7 §.  Märkning av farligt avfall

En förpackning som innehåller farligt avfall ska märkas med avfallsinnehavarens namn, avfallets namn samt de upplysningar och varningar som behövs för säkerheten samt för ordnandet av avfallshanteringen. Detta krav gäller inte avfall från hushåll.

Om det farliga avfallet har någon av de farliga egenskaperna HP 1–8, 10, 11 eller 14 enligt kommissionens förordning nr 1357/2014, ska förpackningen även märkas med uppgift om de ämnen som orsakar avfallets viktigaste farliga egenskaper samt förses med varningsmärkningar enligt CLP-förordningen. Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet bevaras i ämnets ursprungliga förpackning, kan även de motsvarande påskrifter som sedan tidigare finns på förpackningen användas, om de kompletteras med de uppgifter som anges i 1 mom.

Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas, ska förpackningen förses med påskriften "Farligt avfall, sammansättningen obekant" samt varningssymbol GHS02 och GHS06, signalordet "Fara", faroangivelserna H225 eller H228 samt H301, H311 och H331 och skyddsangivelserna P233, P235, P280, P403 och P405 enligt CLP-förordningen.

De påskrifter som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådan förpackning till farligt avfall som endast används för transport av avfallet, om förpackningen har försetts med påskrifter enligt de bestämmelser som utfärdats om transport av farliga ämnen, och inte heller på förpackningen till farligt avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt mottagningsplats.

8 §.  Insamling av avfall

Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distributörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt avfall samt avfall som kan jämställas med kommunalt avfall se till att

1) det går att obehindrat nå mottagningsplatsen för avfallet och att avfallet tryggt kan lastas för bortforsling,

2) det på mottagningsplatsen finns tillräckligt många lockförsedda avfallskärl som lämpar sig för de typer av avfall som samlas in,

3) det inte finns någon risk för att den som använder eller tömmer avfallskärlen skadar sig och inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön,

4) det på avfallskärlets lock eller främre vägg fästs en tydlig märkning med uppgifter om vilken typ av avfall som får sättas i avfallskärlet och kontaktuppgifter till det företag eller den sammanslutning som ansvarar för insamlingen,

5) avfallskärlet töms tillräckligt ofta så att det avfall som ska samlas in ryms i avfallskärlet och att kärlet alltid kan förslutas samt att avfallet inte medför förorening eller nedskräpning av omgivningen, lukt eller annan hygienisk olägenhet,

6) avfallskärlet underhålls och rengörs tillräckligt ofta så att insamlingen inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön,

7) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på grund av avfallsinsamlingen städas upp i enlighet med bestämmelserna i avfallslagen,

8) mottagningsplatsen har en med beaktande av det insamlade avfallets egenskaper tillräckligt tät botten och behövlig väderbeständig täckning samt behövliga system för vattenledning och vattenhantering, samt övriga konstruktioner i syfte att förebygga den fara och skada för hälsan eller miljön som insamlingen medför samt att

9) olovligt lämnande av avfall på mottagningsplatsen vid behov förhindras med byggnadstekniska och andra tekniska metoder.

Den som lämnar avfall på mottagningsplatsen ska se till att avfallet sätts i det avfallskärl som är avsett för det och att avfallskärlet inte går sönder eller blir nedsmutsat i onödan.

Den som svarar för mottagningsplatsen samt den som transporterar bort avfallet ska se till att tidpunkten för lastningen planeras samt transporten i övrigt arrangeras så att de som bor och vistas i närheten av mottagningsplatsen inte utsätts för buller eller andra motsvarande olägenheter.

De krav som ställs i 1–3 mom. ska i tillämpliga delar även uppfyllas vid insamling av annat avfall än kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall.

Vid varje återvinningscentral som en kommun har ansvar för ska finnas en ändamålsenligt skyddad plats (returhörna) där besökare ges möjlighet att lämna saker som kan återanvändas. Sådana platser bör i den omfattning det är möjligt skapas också vid andra insamlingsplatser där kommunalt avfall lämnas.

9 §.  Transport av avfall

Avfall ska transporteras i en tät förpackning eller ett slutet transportmedel. Avfallet kan också transporteras övertäckt eller på något annat sätt, om det kan säkerställas att avfall inte kommer ut i miljön under lastningen eller transporten och att avfallet inte medför någon olycksrisk.

10 §.  Skyldigheter vid sortering och annan behandling av avfall

En verksamhetsutövare som yrkesmässigt sorterar eller på något annat sätt behandlar avfall, ska se till att avfallet förbereds för återanvändning eller går till materialåtervinning eller annan återvinning i enlighet med den prioriteringsordning som föreskrivs enligt avfallslagen, så att en så liten del av det behandlade avfallet som möjligt behöver bortskaffas.

Den som återvinner avfall genom att placera eller sprida det i eller på marken ska använda endast den mängd avfall som behövs för utjämning av markkonstruktionen samt för markkonstruktionens bärförmåga och hållbarhet eller se till att användningen i övrigt så exakt som möjligt motsvarar behovet.

3 kap. Särskilda krav som gäller vissa typer av avfall

11 §.  Separat insamling och materialåtervinning av kommunalt avfall

Verksamhetsutövare inom industri- eller servicebranschen eller annan näringsverksamhet, andra avfallsinnehavare samt kommunerna ska, med beaktande av bestämmelserna om den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen förebygga fara samt skada orsakad av avfall och avfallshantering, inom sitt ansvarsområde ordna separat insamling samt materialåtervinning av pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och bioavfall.

Målet är att genom de åtgärder som avses i denna paragraf ska materialåtervinning ske med minst 50 viktprocent av det kommunala avfallet. I detta mål ingår även materialåtervinning av kasserade pappersprodukter och pappers-, kartong-, glas-, metall- och plastförpackningar i enlighet producentansvarsbestämmelserna.

12 §.  Minskning av bygg- och rivningsavfallets mängd samt skadlighet

Den som inleder ett byggprojekt ska se till att projektet planeras och genomförs så att i samarbete med planerare, entreprenörer och andra parter i byggandet handla särskilt så att

a) det uppkommer så lite bygg- och rivningsavfall som möjligt och att användbara föremål och ämnen tas till vara och återanvänds i mån av möjlighet,

b) byggnadsmaterial används sparsamt och avfall som lämpar sig för byggande används i stället för byggnadsmaterial i mån av möjlighet samt

c) bygg- och rivningsavfall inte förorsakar någon fara eller skada för hälsan eller miljön eller någon betydande olägenhet eller svårighet för ordnandet av avfallshanteringen.

13 §.  Separat insamling samt återvinning av bygg- och rivningsavfall

Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna separat insamling av avfallet så att en så stor del av det som möjligt i enlighet med bestämmelserna om den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen kan förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt.

Under de förutsättningar som kraven att samla in och vid avfallshanteringen hålla åtskilt avfall, vars typ och beskaffenhet skiljer sig åt, ska i den omfattning som är tekniskt och ekonomiskt möjlig samt behövligt för att förebygga fara eller skada för hälsan eller miljön, separat insamling ordnas för åtminstone följande typer av avfall:

1) Avfall som består av betong, tegelsten, mineralplattor eller keramik.

2) Gipsbaserat avfall.

3) Oimpregnerat träavfall.

4) Metallavfall.

5) Glasavfall.

6) Plastavfall.

7) Pappers- och kartongavfall.

8) Mark- och stensubstansavfall.

I avfallslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av avfallslagen finns bestämmelser om producentens skyldighet att ordna separat insamling och materialåtervinning av kasserade förpackningar.

Målet är att år 2020 genom de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. utom avseende energiåtervinning och upparbetning till bränsle, återvinning ska ske av minst 70 viktprocent av bygg- och rivningsavfallet, med undantag för mark- och stensubstans som lösgjorts från berggrunden eller marken samt farligt avfall.

Med stöd av avfallslagen gäller en skyldighet att hålla farligt avfall åtskilt och ett förbud mot uppblandning av avfall.

14 §.  Oljeavfall

Avfallsinnehavaren ska enligt de i avfallslagen givna förutsättningar rörande skyldighet att hålla avfall åtskilt samt rörande förbud att blanda avfall, ordna separat insamling av oljeavfall av olika beskaffenhet.

Behandlingen av oljeavfall ska enligt avfallslagen ordnas i enlighet med bestämmelserna om en allmän skyldighet att iaktta en prioriteringsordning samt om att förebygga fara och skada orsakad av avfall och avfallshantering. Särskilda bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns i landskapsförordningen (2015:16) om tillämpning på Åland av vissa riksbestämmelser om avfallsförbränning.

15 §.  Asbestavfall

Avfallsinnehavaren ska se till att asbestavfall som uppkommer i verksamheten samlas in och utan dröjsmål transporteras för behandling åtskilt från annat avfall. Vid förvaring och transport av asbestavfall ska användas hållbara förpackningar som kan förslutas tätt samt vilka har försetts med information om att de innehåller asbest. Förpackningen ska hanteras med försiktighet och omsorg så att de inte går sönder.

Bestämmelser om behandling av asbest på deponier finns i landskapsförordningen (2007:3) om deponering av avfall.

4 kap. Bokföring av avfall, transportdokument samt information som ska lämnas till myndigheterna

16 §.  Avfallsproducenters bokföring

Över avfall som uppkommer i miljötillståndspliktig verksamhet eller annan verksamhet där det uppkommer farligt avfall, som avses i avfallslagen, ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter:

1) Avfallsmängd.

2) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning.

3) I fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt 3 §.

4) I fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, mottagarens och transportörens namn med kontaktinformation samt information om behandlingssättet.

Om det i en verksamhet uppkommer farligt avfall eller minst 100 ton annat avfall per år, så ska uppgifter om mängden avfall av olika typ och för verksamheten karakteristiskt slag ges. Uppgifterna ska avse total mängd avfall såväl som mängd för verksamheten typiskt avfall, i förhållande till verksamhetsområde, antalet årsverken, omsättningen, produktionsmängden och i förekommande fall till antalet vårddygn, antalet övernattningar eller affärslokalens yta.

17 §.  Avfallsbehandlares bokföring

Över avfall som behandlas i sådan yrkesmässig verksamhet för vilken miljötillstånd krävs ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter:

1) Avfallsmängd.

2) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning.

3) I fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt 3 §.

4) Om avfallet kommer från något annat ställe, den tidigare avfallsinnehavarens och avfallstransportörens namn med kontaktuppgifter.

5) Behandlingssätt och kategori av behandlingsförfarande enligt bilaga 1 eller 2.

6) I tillämpliga delar uppgifter enligt 16 § 2 mom. om det avfall som uppstår vid avfallsbehandlingen.

18 §.  Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokföring

Bokföringen över avfall som transporteras, förmedlas eller samlas in i yrkesmässig verksamhet som avses i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) Avfallsmängd.

2) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning.

3) I fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna 3 §.

4) Namn med kontaktuppgifter till den fastighetsinnehavare eller avfallsinnehavare som har överlämnat avfallet.

5) Datum för avfallstransporten eller för mottagandet och överlämnandet av avfallet.

6) Namn med kontaktuppgifter till avfallsmottagaren.

19 §.  Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet

Om en transport avser farligt avfall, slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar, förorenad mark samt annat bygg- och rivningsavfall än icke-förorenad mark som transporteras och som överlämnas till en mottagare som är godkänd för ändamålet, så ska transportdokumentet innehålla följande uppgifter:

1) Namn med kontaktuppgifter till avfallsproducenten eller annan avfallsinnehavare, avfallstransportören och avfallsmottagaren.

2) Tidpunkten för transporten av avfallet samt var transporten har påbörjats och avslutats.

3) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ.

4) Avfallsmängd.

5) Avfallsinnehavarens bekräftelse av att de uppgifter som lämnats är riktiga.

6) Efter slutförd transport avfallsmottagarens bekräftelse av att avfallet tagits emot, inbegripet uppgifter om mottagen avfallsmängd.

Om ett transportdokument avser farligt avfall ska det dessutom innehålla följande uppgifter:

1) Avfallets sammansättning, konsistens och de viktigaste farliga egenskaperna enligt 3 §.

2) Metod för förpackning och transport av avfallet.

3) Behandlingssätt.

Avfallsinnehavarens och avfallsmottagarens bekräftelser enligt 1 mom. ska göras genom en namnteckning eller en elektronisk underskrift i transportdokumentet i samband med överlämnandet eller mottagandet av avfallet. Om det inte är möjligt att underteckna transportdokumentet då, så kan bekräftelsen också göras på annat sätt om det inte gör bekräftelsen mindre tillförlitlig.

20 §.  Plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen

En plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen som ska upprättas av den som bedriver en tillståndspliktig anläggning i enlighet med avfallslagen, ska innehålla följande uppgifter:

1) Vilket avfall som tas emot för behandling.

2) Åtgärder för kontroll av beskaffenheten hos det avfall som tas emot.

3) Beskrivning av behandlingsprocessen, inbegripet en redogörelse för eventuella störningar samt farliga och exceptionella situationer i samband med behandlingen samt de viktigaste behandlingsfaserna med tanke på kontrollen.

4) Åtgärder för kontroll av utsläppen och av det avfall som uppstår vid behandlingen.

5) Åtgärder vid störningar och i farliga samt exceptionella situationer, inbegripet korrigerande åtgärder.

6) Åtgärder för bestämning av beskaffenheten hos det avfall som uppstår vid behandlingen.

7) Metoder och platser för behandling av det avfall som uppstår vid behandlingen.

8) Personal som är ansvarig för behandlingen och hur personalen introduceras i sina uppgifter.

9) Andra motsvarande uppgifter som behövs för uppföljningen och kontrollen.

21 §.  Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till kommunen

Följande uppgifter om varje fastighet från vilken en avfallstransportör har avhämtat avfall under en av kommunen bestämd uppföljningsperiod, ska lämnas till kommunen:

1) Fastighetsinnehavarens namn med kontaktuppgifter samt fastighetens adress.

2) Storleken på de avfallskärl som omfattas av avfallstransporten och deras antal enligt avfallstyp.

3) Datum för tömning av avfallskärl eller antalet tömningar och tömningsintervaller enligt avfallstyp.

Avfallstransportören ska dessutom årligen till kommunen lämna ett enligt avfallstyp specificerat sammandrag över mängden avfall som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna med åtminstone följande uppgifter:

1) Mängden avfall enligt avfallstyp som har samlats in på de fastigheter som är belägna på kommunens område.

2) Namn med kontaktuppgifter till mottagarna och mängden avfall enligt avfallstyp som har levererats till dem.

5 kap. Särskilda bestämmelser

22 §.  Innehållet i ansökan om tillstånd för behandlingsanläggning

En i avfallslagen avsedd ansökan om tillstånd för en behandlingsanläggning ska innehålla följande uppgifter:

1) Verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter samt kontaktperson samt anläggningens namn och adress.

2) En kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret.

3) Uppgift om gällande miljötillstånd och uppgift om miljöledningssystem som avses i avfallslagen.

4) En beskrivning av det avfall för vilket tillstånd söks, inbegripet avfallets konsistens, föroreningar och variationer i egenskaperna.

5) Avfallskategori enligt avfallsförteckningen och avfallets klassificering enligt bilagorna IV och IVa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.

6) En beskrivning av den metod för återvinning som kommer att användas, inbegripet återvinningsförfarandets klassificering enligt bilaga 1.

7) Den totala årliga mängden avfall som kommer att återvinnas och mängderna enligt avfallstyp samt en uppskattning av den andel avfall som kommer att införas i landet med stöd av tillståndet.

8) Den tidsperiod för vilken tillstånd söks.

9) Kvalitetssäkring och bokföring av avfallet samt vilka åtgärder som ska vidtas om avfallet inte tas emot på grund av fel sammansättning eller någon annan orsak, samt andra förfaranden vid mottagning av avfallet.

10) En redogörelse för tidigare avfallstransporter där verksamhetsutövaren har deltagit, eventuella problem som förekommit och hur dessa har lösts.

23 §.  Inspektioner

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska inspektera anläggningar och företag som bedrivs yrkesmässigt med transport, mottagning eller behandling av avfall. Inspektioner ska även omfatta sådan verksamhet som bedrivs av avfallsmäklare. Vid inspektion ska granskas uppgifter och omständigheter som rör avfallets ursprung, slag, mängd samt, i fråga om avfall som transporteras, var avfallet lämnas och till vilken mottagare.

24 §.  Innehållet i avfallsplanen för Åland

En enligt landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag avsedd avfallsplan för Åland ska innehålla följande uppgifter om avfallshanteringen:

1) Avfallets mängd, typ och ursprung, som har uppkommit i eller transporterats från eller till landskapet, samt en bedömning av den framtida utvecklingen.

2) En allmän beskrivning av systemet för insamling och behandling av avfall samt ansvarsfördelningen mellan kommunala och privata aktörer inom avfallshanteringen, inbegripet specialarrangemang som gäller farligt avfall och annat avfall och de viktigaste anläggningarna för återvinning och bortskaffande av avfall.

3) Slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande riksomfattande avfallsplanen.

4) Målen för utvecklande av avfallshanteringen, som i mån av möjlighet ska inbegripa kvantitativa mål för materialåtervinning och annan återvinning.

5) En översiktlig bedömning av behovet av översyn av de system och anläggningar som avses i 2 punkten, behovet av nya anläggningar för behandling av avfall, mängden avfall som ska behandlas i dessa och de investeringskostnader och andra kostnader som krävs för detta ändamål samt en beskrivning av principerna för anläggningarnas placering.

6) Andra planerade åtgärder för hur identifierade problem ska lösas, inbegripet åtgärder för hur den upplysning och information som behövs ska ordnas.

7) En utvärdering av huruvida ekonomiska och andra styrmedel kan vara användbara och lämpliga, med beaktande av vikten av att upprätthålla en väl fungerande inre marknad.

8) En utvärdering av de presenterade åtgärdernas verkningsfullhet när det gäller att nå de uppställda målen och syftet med avfallslagen och att främja verkställandet av bestämmelserna.

Den del av avfallsplanen för Åland som gäller minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet ska innehålla följande uppgifter:

1) En sådan beskrivning av förändringen i avfallsmängderna och avfallets skadlighet som omfattar åtminstone den senaste tioårsperioden samt en bedömning av den framtida utvecklingen.

2) En beskrivning av de åtgärder som för närvarande vidtas för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet.

3) Målen för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet.

4) De planerade åtgärderna för att främja minskningen av avfallsmängderna och avfallets skadlighet med beaktandet av de exemplifierade åtgärder och den utvärdering av åtgärdernas verkningsfullhet för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet som ingår i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan avfallsdirektivet.

5) Kvalitativa och kvantitativa kriterier för att följa hur åtgärderna för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet har utvecklats.

Avfallsplanen för Åland ska omfatta en del som gäller förpackningar och förpackningsavfall i vilken det utreds hur de mål som ställs upp med stöd av avfallslagen för minskning av mängden förpackningar, återanvändning av förpackningar och materialåtervinning och annan återvinning av förpackningsavfall ska nås.

25 §.  Innehållet i den kommunala avfallsplanen

Den kommunala avfallsplanen ska innehålla minst följande uppgifter:

1) En beskrivning av de förhållande i kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning.

2) Uppgifter om vilka insamlingssystem som finns samt en redogörelse för vilka typer och mängder av avfall som insamlas.

3) Vilka anläggningar och verksamheter som ordnar återanvändning av produkter.

4) Beskrivning av nedlagda deponier och åtgärder för efterbehandling.

5) Åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning.

6) Mål för att öka återanvändning, materialåtervinning samt annan avfallsbehandling.

7) Mål för insamling och behandling av avfall.

8) Mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.

9) Beskrivning av de åtgärder som planeras för att nå målen samt hur mål och åtgärder ska följas upp.

Kommunen ska till landskapsregeringen för kännedom lämna den kommunala avfallsplanen, med de uppgifter som behövs för att utarbeta avfallsplanen för Åland. Kommunen ska utvärdera och vid behov uppdatera den kommunala avfallsplanen minst vart sjätte år.

26 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsförordningen (2011:74) om renhållning.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2018:90

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG; EUT L 312, 22.11.2008, s. 3

Bilagor

BILAGA 1 – återvinningsförfaranden

R 1 Användning främst som bränsle eller som annan energikälla1
R 2 Tillvaratagande eller regenerering av lösningsmedel
R 3 Återvinning eller tillvaratagande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel, inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser2
R 4 Återvinning eller tillvaratagande av metaller och metallföreningar
R 5 Återvinning eller tillvaratagande av andra oorganiska material3
R 6 Regenerering av syror eller baser
R 7 Återvinning av komponenter som använts vid bekämpning av utsläpp
R 8 Återvinning av komponenter från katalysatorer
R 9 Omraffinering eller annan återanvändning av olja
R 10 Behandling i markbädd som medför fördelar för jordbruket eller ekologin
R 11 Användning av avfall som uppkommit genom något av förfarandena R 1-R 10
R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1-R 114
R 13 Lagring av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1-R 12, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort5

1) Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast avfall vilkas energieffektivitet uppgår till minst 0,65. Vid beräkning av energieffektiviteten används följande formel:

Energieffektiviteten = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) där

Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och värme som produceras för kommersiella ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).

Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år).

Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets nettovärmevärde (GJ/år).

Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).

0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning.

Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik vid förbränning av avfall.

2) Detta omfattar också förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier.

3) Detta omfattar också materialåtervinning av oorganiska byggmaterial och marksanering, som leder till återvinning av marksubstans.

4) Om det inte finns någon annan lämplig R-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före återvinning, inklusive förbehandling, t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammanslagning eller blandning för överlämnande till någon av verksamheterna R 1-R 11.

5) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten.

BILAGA 2 – bortskaffningsförfaranden

D 1 Deponering i eller på marken, såsom på deponier
D 2 Behandling i markbädd, såsom biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord
D 3 Djupinjicering, såsom insprutning av pumpbart avfall i brunnar, saltgruvor eller naturligt förekommande formationer
D 4 Invallning, såsom placering av flytande avfall eller slam i dagbrott, dammar eller uppdämningsbassänger
D 5 Deponering på särskilt planerade deponier, såsom placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön
D 6 Utsläpp till andra vatten än hav
D 7 Utsläpp till hav, inklusive deponering under havsbotten
D 8 Biologisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12
D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12, såsom avdunstning, torkning eller rostning
D 10 Förbränning på land
D 11 Förbränning till havs1
D 12 Permanent lagring, såsom placering av behållare i en gruva
D 13 Sammanslagning eller blandning innan något av förfarandena D 1-D 12 tillämpas2
D 14 Omförpackning innan något av förfarandena D 1-D 13 tillämpas
D 15 Lagring innan något av förfarandena D 1-D 14 tillämpas, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort3

1) Detta förfarande är förbjudet enligt landskapslagstiftningen och Europeiska unionens lagstiftning samt internationella konventioner.

2) Om det inte finns någon annan lämplig D-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före bortskaffande, inklusive förbehandling, t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering eller separering innan något av förfarandena D 1-D 12 tillämpas.

3) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten.