Landskapsförordning (2023:72) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om plantmaterial

1 §.  Tillämpningsområde

Inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska, med de avvikelser som anges i denna förordning, följande riksförfattningar tillämpas på Åland:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (FFS 399/2020),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (FFS 398/2020),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter (FFS 396/2020),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk (FFS 397/2020),

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för köksväxter (FFS 394/2020).

Ändringar i de i 1 mom. angivna riksförfattningarna ska tillämpas inom landskapets lagstiftningsbehörighet från tidpunkten för ikraftträdandet i riket, om inte annat följer av denna förordning.

2 §.  Avvikelser

På Åland ska beteckningen på plantintyg i de i 1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna vara Ålands landskapsregering i stället för Livsmedelsverket.

3 §.  Förvaltningsuppgifter

Inom landskapets lagstiftningsbehörighet fungerar landskapsregeringen som den tillsynsmyndighet som avses i de i 1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna. Landskapsregeringen beslutar även om godkännande av producenter av certifierat plantmaterial, moderplantor för utgångsmaterial och certifieringsbeslut enligt 6–8 §§ i den i 1 § 1 mom. p. 2 angivna förordningen och enligt 6–9 §§ i den i 1 § 1 mom. p. 4 angivna förordningen.

4 §.  Hänvisningar

Hänvisas i de i 1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

5 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt de i 1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna ska finnas på plantmaterial ska vara skrivna på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från kraven.

6 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2023.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2023:72