Landskapsförordning (2013:100) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om plantmaterial (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2023:72, som gäller från och med den 1 oktober 2023.

1 §.  Förordningens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet ska, med de avvikelser som anges i denna förordning, följande riksförfattningar tillämpas på Åland:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för grönsaksväxter (JSMb nr 41/1996),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter (JSMf nr 96/2000),

3) (2017/31) jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (JSMf nr 5/2017),,

4) (2017/31) jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (JSMf nr 6/2017) samt

5) (2017/31) jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk (JSMf nr 7/2017).

De i 1 mom. angivna riksförfattningarna ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i författningarna ska ändringarna, till den del de underligger landskapets behörighet, tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket. Dock ska ändringarna ifråga inte tillämpas på Åland innan de publicerats på svenska.

1a §.  (2017/31)  Avvikelser

Med avvikelse från vad som bestäms i bilaga 8 till den förordning som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten ska den beteckning på plantintyg som avses i del A 1 st. 3 punkten på Åland vara "Landskapsregeringen".

Med avvikelse från vad som bestäms i bilaga 6 till den förordning som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten ska den uppgift på plantintyg som avses i del A 2 punkten på Åland vara "Landskapsregeringen".

Med avvikelse från vad som bestäms i den förordning som avses i 1 § 1 mom. 4 punkten ska 7 § 1 mom. 6 och 7 punkterna samt 9 § 2 mom. sista meningen inte tillämpas på Åland.

Med avvikelse från vad som bestäms i den förordning som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten ska 10 § 2 mom. sista meningen inte tillämpas på Åland.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Hänvisas i de i 1 § angivna riksförfattningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna ifråga avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ska finnas på plantmaterial ska vara skrivna på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:100

2017/31

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.