Landskapslag (1980:46) om landskapsandel för underhållskostnader för gator (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2017:138, som gäller från och med den 1 januari 2018.

1 §.

I enlighet med denna lag utgår till kommun landskapsandel för godtagbara underhållskostnader för gator och för vägar inom område med byggnadsplan.

Vad i denna lag föreskrivs om gata skall i tillämpliga delar gälla även för väg inom byggnadsplaneområde samt för sådan gångbana som hör till gata eller väg inom byggnadsplaneområde.

2 §.

Såsom till landskapsandel berättigande kostnader för i 1 § avsett underhåll anses kostnader för kommuns åtgärd för att hålla körbana i ett för trafiken tillfredsställande skick såsom reparation av gatubeläggning, sådan ombeläggning som enligt 68 § byggnadslagen (1979:61) för landskapet Åland inte är att anse som anläggande av gata, hållande av grusbelagd gata jämn och dammbindning på grusbelagd gatas körbana.

Till gatuunderhåll hänförs underhåll av refuger, skyddsräcken, vägmärken och andra dylika anordningar inom gatuområde. Gatuunderhållet omfattar även de åtgärder som vintertid är nödvändiga för att hålla gatan i ett för trafiken tillfredsställande skick såsom avlägsnande av snö och is, hållande av gatuytan jämn, sandning, samt hållande av rännstenar, regnvattensrännor och -brunnar öppna.

Byggnadslag (1979:61) för landskapet Åland har ersatts av plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland.

3 §.

Såsom kostnader för underhåll av gata anses inte kostnader som orsakas av

1) underhåll av gata som är viktig för genomfartstrafik i fråga om sådan del av gata till vilken utfart inte finns från tomter och tvärgator om inte särskilda anslutningar inrättats;

2) underhåll av gata som betjänar kommunens interna förbindelsetrafik om gatan beträffande anslutningar kan jämställas med i 1 punkten avsedd gata; samt

3) underhåll av plantering och trafikljus samt av kostsam bro, tunnel, skärning eller bank.

Till kostnader som berättigar till landskapsandel räknas likväl även kostnader för underhåll av kör- och gångbana som hör till en i 1 mom. 3 punkten avsedd kostsam bro, tunnel, skärning eller bank.

4 §.

Upphävd (1989/64).

5 §.  (1993/80)

I denna lag avsedd landskapsandel beviljas av [landskapsstyrelsen] i enlighet med landskapslagen (1993:70) om landskapsandel till kommunerna.

6 §.

Upphävd (1989/64).

7 §.

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

8 §.

Denna lag tillämpas första gången på underhållskostnader för år 1980. Med avvikelse från vad i 4 § 2 mom. föreskrivs utgår till kommun för åren 1980-83 landskapsandel i enlighet med kommunens bärkraftsklass som följer:

Kommunens bärkraftsklass Landskapsandel i procent
1 14,2
2 13,6
3 13,0
4 12,4
5 11,8
6 11,2
7 10,6
8 10,0
9 9,4
10 8,8

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1980:46

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

 • Fr. 30/1979-80
 • Leu bet. 16/1979-80
 • Stu bet. 24/1979-80

1987/39

Denna lag tillämpas från ingången av år 1987. (utgiven från tryckeriet 11.6.1987)

 • Fr. 20/1986-87
 • Leu bet. 10/1986-87
 • Stu bet. 24/1986-97

1989/64

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1989. (utgiven från tryckeriet 5.7.1989)

 • Fr. 14/1988-89
 • Lu bet. 13/1988-89
 • Stu bet. 20/1988-89

1993/80

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 • Fr. 32/1992-93
 • Fu bet. 13/1992-93