Landskapslag (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2017:120, som gäller från och med den 1 januari 2018.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Lagens tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om allmän landskapsandel, uppgiftsbaserad landskapsandel och finansieringsunderstöd till kommunerna. (2007/68)

Denna lag tillämpas på uppgiftsbaserad landskapsandel endast om så stadgas här eller i någon annan landskapslag.

2 §.  (1998/25)  Definitioner

I denna lag förstås med

1) landskapsandel allmän landskapsandel och uppgiftsbaserad landskapsandel,

2) (2007/68) finansieringsunderstöd komplettering av skatteinkomster, samarbetsunderstöd och särskilt understöd,

3) uppgiftsbaserad landskapsandel sådan landskapsandel för driftskostnader som beviljas för undervisnings- och kulturverksamhet eller socialvård,

4) landskapsandelsuppgifter uppgifter för vilka allmän landskapsandel eller uppgiftsbaserad landskapsandel beviljas med stöd av lag samt med

5) upphävd (2003/89).

1a kap. Kapitelrubriken upphävd (2007/68).

2a - 2b §§.

Upphävda (2007/68).

2c §.

Upphävd (2003/89).

2 kap. Justering av landskapsandelar mellan landskapet och kommunerna (1998/25)

3 §.

Upphävd (1998/25).

4 §.  (1998/25)  Justering av landskapsandelarna i motsvarighet till förändringarna i kostnadsnivån

Landskapsandelarna för driftskostnaderna justeras under verksamhetsåret i motsvarighet till de faktiska förändringarna i kostnadsnivån utgående från en jämförelse mellan prisindex för den kommunala basservicen året före verksamhetsåret och prisindex för den kommunala basservicen verksamhetsåret. (2007/68)

Förändringarna i fråga om kostnadsnivån beaktas endast om kostnadsnivån ökat eller minskat med över fem procent. Justeringen görs i förhållande till den förändring som överstiger fem procent. (2007/68)

Landskapsregeringen beslutar senast den 15 oktober om en justering av landskapsandelarna enligt 1 mom.

5 §.  Förändring i landskapsandelsuppgifter och kostnadsnivån

En förändring i omfattningen eller arten av landskapsandelsuppgifterna beaktas i den mån den följer av landskapslag, av sådana föreskrifter som grundar sig på landskapslag eller landskapsförordning, av en social- eller finansplan eller av landskapsbudgeten.

Förändringen i kostnadsnivån bestäms enligt prisindex för den kommunala basservicen på Åland. Indexet grundar sig på förändringen i kostnadsnivån viktad med driftskostnaderna för socialvården samt för undervisnings- och kulturverksamheten. (2007/68)

6 §.  Bibehållande av kostnadsfördelningen

Fördelningen mellan landskapet och kommunerna av de uppgiftsbaserade kostnaderna för undervisnings- och kulturverksamheten samt socialvården bibehålls enligt samma förhållande som var gällande när denna lag trädde i kraft. Detta gäller inte kostnader för anläggningsprojekt, kalkylerade räntor och avskrivningar eller kostnader för skötsel av lån. (1998/25)

Kostnadsfördelningens utveckling utreds i sin helhet mellan landskapet och kommunerna vart fjärde år (justeringsår). Basbeloppen av de uppgiftsbaserade landskapsandelarna justeras i överensstämmelse med utredningarna enligt landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten och landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården. Justeringen beaktas vid fastställandet av basbeloppen verksamhetsåret efter att utredningarna slutförts. (1998/25)

Innan en justering vidtas skall landskapsregeringen förhandla med kommunerna om kostnadsfördelningens utveckling. Närmare föreskrifter om förhandlingarna mellan landskapet och kommunerna kan utfärdas genom landskapsförordning.

3 kap. Allmän landskapsandel

7 §.  Mottagare av allmän landskapsandel

Kommun får allmän landskapsandel till ett belopp som bestäms enligt de grunder som anges nedan.

7a §.  (2007/68)  Basbelopp för den allmänna landskapsandelen

Landskapsregeringen fastställer årligen senast den 15 oktober ett basbelopp för den allmänna landskapsandelen för det följande verksamhetsåret. Basbeloppet fastställs på basen av föregående fastställelseårs basbelopp justerat med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen fastställelseåret. Vid fastställandet beaktas även de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av landskapsandelsuppgifterna under verksamhetsåret.

8 §.  Allmän landskapsandel till kommuner

Den allmänna landskapsandelen erhålls genom att invånarantalet den första dagen året före verksamhetsåret multipliceras med basbeloppet av den allmänna landskapsandelen, vilket multipliceras med kommunens koefficient enligt bosättningsstrukturgrupp. (1998/25)

Det belopp som fås enligt 1 mom. ökas med ett belopp som bestäms enligt sjunkande invånarantal.

3 mom. upphävt (1998/25).

9 §.  (2007/68)  Koefficient enligt bosättningsstrukturgrupp

Koefficienterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper är följande:

Bosättningsstrukturgrupp Koefficient
1 3,60
2 1,30
3 0,50
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00

10 §.  Belopp enligt sjunkande invånarantal

Om invånarantalet i kommunen har sjunkit under tre år räknat från ingången av fastställelseåret, beräknas det belopp som bestäms enligt sjunkande invånarantal med hjälp av följande formel: 0,5 x skillnaden mellan invånarantalet x [(den i 8 § 1 mom. angivna allmänna landskapsandelen + de uppgiftsbaserade landskapsandelarna)/ invånare].

10a §.  (2012/84)  Justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna

Från de landskapsandelar som kommunen beviljas ska ett justeringsbelopp dras av. Justeringsbeloppet dras i första hand av från kommunens allmänna landskapsandel. Om justeringsbeloppet är större än den allmänna landskapsandelen dras den överskjutande delen av från landskapsandelen för driftskostnader som beviljats för socialvården.

Kommunens justeringsbelopp fastställs samtidigt som basbeloppen och bestäms med ett belopp per invånare samt antalet invånare i kommunen som grund. Beloppet per invånare fastställs genom att föregående fastställelseårs belopp justeras med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen fastställelseåret. Med antalet invånare i kommunen avses invånarantalet vid ingången av fastställelseåret.

10b §.  (2014/62)  Beloppet per invånare för 2015

Med avvikelse från vad som bestäms i 10a § 2 mom. är beloppet per invånare 132,15 euro för verksamhetsåret 2015.

4 kap. Finansieringsunderstöd (2007/68)

11 §.  (2007/68)  Komplettering av skatteinkomsterna

Komplettering av skatteinkomsterna beviljas kommuner i vilka medeltalet av den beskattningsbara inkomsten vid kommunens förvärvsinkomstbeskattning per invånare för de tre senast slutförda kommunalbeskattningarna underskrider den kompletteringsgräns som på basis av 2 mom. och den i 3 mom. fastställda koefficienten bestäms för kommunen.

Kompletteringsgränsen erhålls genom att ett basberäkningsbelopp multipliceras med de koefficienter som bestäms för kommunen enligt 3 mom. Vid fastställandet av basberäkningsbeloppet beräknas för varje år under de tre senast slutförda kommunalbeskattningarna kvoten mellan den totala beskattningsbara inkomsten vid kommunens förvärvsinkomstbeskattning i alla åländska kommuner och det totala antalet invånare i alla åländska kommuner. Den erhållna kvoten för varje år sammanräknas och divideras med antalet jämförelseår (tre), varvid basberäkningsbeloppet erhålls.

Koefficienterna för beräkning av kompletteringsgränserna är följande:

Bosättningsstrukturgrupp Koefficient
1 0,95
2 0,94
3 0,93
4 0,92
5 0,91
6 0,90
7 0,89
8 0,88

Komplettering av skatteinkomsterna räknas ut genom att skillnaden mellan kompletteringsgränsen och medeltalet av den beskattningsbara inkomsten vid kommunens förvärvsinkomstbeskattning per invånare för de tre senast slutförda kommunalbeskattningarna i kommunen multipliceras med kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i landskapet Åland under det år till vars inkomster beskattningen hänför sig samt med antalet invånare i kommunen den första dagen sistnämnda år. Om kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i landskapet överstiger kommunens egen inkomstskattesats för den senast slutförda beskattningen används den sistnämnda inkomstskattesatsen vid beräkningen av skattekompletteringen enligt denna paragraf.

Med den beskattningsbara inkomsten vid kommunens förvärvsinkomstbeskattning avses den inkomst som beräknas genom att kommunens inkomster från förvärvsinkomstskatten multipliceras med kommunens inkomstskattesats. Som kommunens inkomster från förvärvsinkomstskatten beaktas förutom inkomsterna från förvärvsinkomstskatten sådana de redovisas till kommunen i samband med debiteringsredovisningen även kompensation som kommunen erhåller för avdrag vid förvärvsinkomstbeskattningen.

12 §.  (2007/68)  Samarbetsunderstöd

Samarbetsunderstöd kan enligt prövning beviljas kommuner som tillsammans med en eller flera andra kommuner vidtar samarbetsutvecklande åtgärder. För att stöd skall beviljas skall kommunen kunna visa att åtgärderna leder till effektivare produktion av kommunal service.

Samarbetsunderstöd beviljas enbart för inledande av projekt. Understödet kan beviljas för det år projektet inleds och för det därpå följande året.

12a §.  (2007/68)  Särskilt understöd

En kommun som på grund av kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd kan enligt prövning beviljas ett särskilt understöd, om svårigheterna har sin grund i att en förändring har skett och om de bakomliggande faktorerna är av den art att de inte har kunnat förutses av kommunen. När behovet av ekonomiskt stöd bedöms kan även lokala särförhållanden beaktas.

Ett villkor för att särskilt understöd skall beviljas är att kommunen har godkänt en åtgärdsplan för att balansera kommunens ekonomi. Landskapsregeringen kan för beviljandet och användningen av understöd även ställa andra villkor som hänför sig till kommunens ekonomi. Om planen eller de villkor som ställts inte har iakttagits, kan understödet under de följande åren utebli eller beviljas till nedsatt belopp.

5 kap. Utbetalning och förfarande i övrigt

13 §.

Upphävd (1998/25).

14 §.  (2007/68)  Beviljande av allmän landskapsandel och finansieringsunderstöd

Den allmänna landskapsandelen och kompletteringen av skatteinkomsterna beviljas av landskapsregeringen utan ansökan. Samarbetsunderstöd och särskilt understöd skall sökas hos landskapsregeringen före utgången av oktober.

Den allmänna landskapsandelen och kompletteringen av skatteinkomsterna beviljas varje år senast den 11 januari. Samarbetsunderstöd och särskilt understöd beviljas före utgången av finansåret. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

15 §.  Tidpunkt för utbetalning

Den allmänna landskapsandelen och kompletteringen av skatteinkomsterna betalas månatligen till kommunen från ingången av finansåret i lika stora poster senast den 11 varje månad. I samband med utbetalningen beaktas det justeringsbelopp som avses i 10a §. (2012/84)

Justeringen av landskapsandelarna enligt 4 § beaktas i samband med utbetalningen av landskapsandelen från och med november månad efter justeringen. Justeringen skall vara slutförd före utgången av verksamhetsåret. (1998/25)

3 mom. upphävt (2007/68).

Samarbetsunderstöd utbetalas mot redovisning av betalda godtagbara kostnader. Särskilt understöd utbetalas i enlighet med en av landskapsregeringen fastställd plan. (2008/145)

16 §.  Betalning av utebliven förmån

Framkommer det först sedan den i 19 § nämnda tiden gått till ända uppgifter som inte tidigare stått till en kommuns eller ett kommunalförbunds förfogande, och har kommunen eller kommunalförbundet på grund därav inte fått sådan landskapsandel eller komplettering av skatteinkomsterna som kommunen eller kommunalförbundet enligt landskapslag hade rätt till, skall det uteblivna beloppet betalas till kommunen eller kommunalförbundet. På beloppet skall betalas en årlig ränta som motsvarar grundräntan räknat från ingången av den månad då landskapsandelen eller kompletteringen av skatteinkomsterna borde ha betalats. (2007/68)

Om den uteblivna förmånen har liten betydelse och utgifterna för utbetalning av den inte skulle stå i proportion till sakens ekonomiska betydelse, betalas dock inte förmånen till kommunen eller kommunalförbundet.

Landskapsregeringen får besluta att en utebliven förmån betalas senare i samband med utbetalningen av följande landskapsandelar eller komplettering av skatteinkomsterna. (2007/68)

17 §.  Återbetalning av grundlös förmån

Om en kommun eller ett kommunalförbund utan grund har fått landskapsandel eller komplettering av skatteinkomsterna, skall landskapsregeringen bestämma, att det överbetalda beloppet skall återbetalas. På det som återbetalas uppbärs en årlig ränta som motsvarar grundräntan räknat från ingången av den månad under vilken landskapsandelen eller kompletteringen av skatteinkomsterna har betalts. (2007/68)

Om den förmån som skall återbetalas är liten eller om det skall anses vara oskäligt att kräva återbetalning eller uppbära ränta, behöver det inte bestämmas att förmånen skall återbetalas.

Den förmån som skall återbetalas får dras av från de landskapsandelar eller den komplettering av skatteinkomsterna som senare skall utbetalas till kommunen eller kommunalförbundet. (2007/68)

18 §.  När betalningsskyldigheten upphör

Skyldighet att betala en utebliven förmån eller att återbetala en grundlös förmån upphör inom fem år från utgången av det kalenderår då förmånen borde ha betalats eller betalades.

6 kap. Sökande av ändring

19 §.  (2007/68)  Rättelseförfarande

En kommun som inte nöjer sig med ett beslut om beviljande av allmän landskapsandel eller komplettering av skatteinkomsterna har rätt att inom trettio dagar efter att ha fått del av beslutet hos landskapsregeringen framställa ett skriftligt yrkande på rättelse av beslutet.

20 §.  Ändringssökande

I fråga om lagligheten av landskapsregeringens beslut med anledning av rättelseyrkande eller ett beslut som avses i 16, 17 och 22 §§ får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996). (1998/25)

Ändring får inte sökas genom besvär i andra beslut än de som avses i 1 mom.

7 kap. Särskilda bestämmelser

21 §.  (1998/25)  Skyldighet att lämna upplysningar

Kommunerna eller kommunalförbunden skall ge landskapsregeringen de upplysningar som behövs för att fastställa landskapsandelar och finansieringsunderstöd enligt denna lag.

22 §.  Vite

Om en kommun eller ett kommunalförbund vid ordnandet av landskapsandelsuppgifterna har underlåtit att uppfylla en lagstadgad förpliktelse eller en förpliktelse om vilken stadgas eller bestäms med stöd av lag, får landskapsregeringen vid vite tvinga kommunen eller kommunalförbundet att uppfylla förpliktelsen.

23 §.  Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom landskapsförordning.

8 kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

24 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs

1) landskapslagen (1973:43) den 19 juli 1973 om landskapsstöd till kommunerna jämte ändringar samt

2) landskapslagen (1989:59) den 20 juni 1989 om allmän landskapsandel och allmänt finansieringsunderstöd till kommunerna jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

25 §.  Tillämpning av tidigare gällande bestämmelser

För kostnader som uppkommit före lagens ikraftträdelsedag betalas landskapsandel enligt de tidigare gällande bestämmelserna.

26 §.  Utjämningsdel

Den enligt 8 § bestämda basdelen av en kommuns allmänna landskapsandel ökas eller minskas med en utjämningsdel under åren 1994-1997, om det sammanlagda beloppet av de uppgiftsbaserade landskapsandelarna, den allmänna landskapsandelen och kompletteringen av skatteinkomsterna avviker från motsvarande landskapsandelar som enligt de tidigare landskapsandelsstadgandena har bestämts för åren 1988-1991.

Utjämningsdelen för respektive kommun under justeringsperioden 1994-1997 utgör en viss procent av det belopp som fastställts enligt 27 § multiplicerat med invånarantalet i kommunen.

Om det framräknade utjämningsbeloppet enligt 27 § utgör en vinst för kommunen, minskas den i 1 mom. nämnda basdelen med följande:

Utjämningsår Minskning av basdelen med ett belopp som fastställs i procent av utjämningsbeloppet
1994 80
1995 60
1996 40
1997 20

Om det framräknade utjämningsbeloppet enligt 27 § utgör en förlust för kommunen, ökas den i 1 mom. nämnda basdelen i motsvarande grad som den minskas enligt 3 mom.

27 §.  Kommunens utjämningsbelopp

Utjämningsbeloppet per kommuninvånare erhålls genom att det sammanlagda beloppet av kommunens uppgiftsbaserade landskapsandelar, basdelen av den allmänna landskapsandelen och kompletteringen av skatteinkomsterna framräknat enligt denna lag för år 1988 jämförs med det sammanlagda beloppet av motsvarande landskapsandelar och komplettering av skatteinkomster enligt de beräkningar som görs för år 1988 enligt de tidigare gällande landskapsandelsstadgandena. Samma jämförelser görs även för åren 1989-1991.

De skillnader som erhålls för de olika kommunerna för varje år divideras sedan med antalet invånare respektive år i kommunen. Den framräknade skillnaden per invånare och år sammanräknas för respektive kommun och divideras med antalet jämförelseår (4). Det erhållna medeltalet för jämförelseåren justeras sedan med konsumentprisindex varvid ett utjämningsbelopp erhålls.

28 §.  (1998/25)  Komplettering av skatteinkomsterna under år 1998

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 11 § 4 mom. beräknas kompletteringen av skatteinkomsterna för år 1998 på basen av den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet under år 1997 minskad med 0,8 penni. Om den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet för år 1997 överstiger kommunens egen uttaxering per skatteöre för år 1997, används kommunens egen uttaxering per skatteöre för år 1997 minskad med 0,8 penni vid beräkningen av skattekompletteringen enligt 11 §.

29 §.  (1997/29)  Komplettering av skatteinkomsterna under år 1997

Med avvikelse från vad som stadgas i 11 § 4 mom. beräknas kompletteringen av skatteinkomsterna för år 1997 på basen av den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet under år 1996 minskad med 1,8 penni. Om den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet för år 1996 överstiger kommunens egen uttaxering per skatteöre för år 1996, används kommunens egen uttaxering per skatteöre för år 1996 minskad med 1,8 penni vid beräkningen av skattekompletteringen enligt 11 §.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:70

 • Fr. 32/1992-93
 • Fu bet. 13/1992-93

1994/33

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

Med avvikelse från vad som stadgas i 14 § 2 mom. beviljas komplettering av skatteinkomsterna år 1994 före utgången av den månad som följer efter den månad när denna lag träder i kraft.

 • Fr. 14/1993-94
 • Fu bet. 2/1993-94
 • Stu bet. 3 och 3a/1993-94

1996/20

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1996.

Med avvikelse från vad som stadgas i 14 § 2 mom. beviljas komplettering av skatteinkomsterna år 1996 före utgången av den månad som följer efter den månad när denna lag träder i kraft.

 • Fr. 8/1995-96
 • Fu bet. 1/1995-96

1997/25

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

De i denna lag angivna koefficienterna enligt bosättningsstrukturgrupp skall beaktas även när den allmänna landskapsandelen till kommunerna för år 1997 enligt 14 § 2 mom. beviljas.

 • Fr. 6/1996-97
 • Fu bet. 4/1996-97

1997/29

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

Med avvikelse från vad som stadgas i 14 § 2 mom. beviljas komplettering av skatteinkomsterna år 1997 före utgången av den månad som följer efter den månad när denna lag träder i kraft.

 • Fr. 8/1996-97
 • Fu bet. 3/1996-97

1998/25

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 7a § fastställs basbeloppet för den allmänna landskapsandelen för år 1998 i samband med avgivandet av förslaget till budget för år 1998.

Denna lag skall beaktas även när den allmänna landskapsandelen för år 1998 enligt 14 § 2 mom. beviljas.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 §1 mom. skall de allmänna landskapsandelarsom har betalts till kommunerna under år 1998 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de allmänna landskapsandelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 1998 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 1998. Det resterande beloppet skall fördelas i lika stora poster under de återstående månaderna av år 1998.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 14 § 2 mom. beviljas komplettering av skatteinkomsterna år 1998 före utgången av den månad som följer efter den månad när denna lag träder i kraft.

 • Fr. 10/1997-98
 • Fu bet. 3/1997-98

1999/27

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

 • Fr. 8/1998-99
 • Fu bet. 6/1998-99

2000/23

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

Denna lag skall beaktas även när den allmänna landskapsandelen för år 2000 enligt 14 § 2 mom. beviljas.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. skall de allmänna landskapsandelar som har betalats till kommunerna under år 2000 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de allmänna landskapsandelar som skulle ha betalats till kommunerna under år 2000 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2000. Det resterande beloppet skall fördelas i lika stora poster under de återstående månaderna av år 2000.

 • Fr. 3/1999-2000
 • Lu bet. 3/1999-2000

2002/7

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

 • Fr. 14/2001-2002
 • Nu bet. 14/2001-2002

2002/69

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Utan hinder av denna lag skall det belopp som år 2003 fördelas mellan kommunerna som kompensation för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst bestämmas så att det utgör 24,09 procent av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet minskat med ett belopp som utgör 35,33 procent av det belopp som år 2002 fördelades som kompensation för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst.

 • Fr. 16/2001-2002
 • Nu bet. 15/2001-2002

2003/89

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Vid fastställande av justeringsbelopp i enlighet med landskapslagen om en särskild justering av landskapsandelarna till kommunerna (26/1999) för åren 2004 och 2005 skall bestämmelserna i den 2c § som upphävs genom denna lag samt bestämmelserna i 11 § tillämpas i den lydelse de hade innan denna lag trädde ikraft.

 • Fr. 2/2003-2004
 • Fu bet. 1/2003-2004

2007/68

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007 och tillämpas första gången på landskapsandelar och finansieringsunderstöd som fastställs för verksamhetsåret 2008.

Vid beräkningen av kompletteringen av skatteinkomsterna år 2008 och 2009 beaktas inte den kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag som kommunerna har fått under åren 2004–2007. I stället används kalkylerade kompensationsbelopp som grund för beräkningen. Beloppen för år 2008 beräknas på basen av beskattningsuppgifterna för skatteåren 2004–2006 genom tillämpning av bestämmelserna i landskapslagen (2007:14) om kompensation för förlust av skatteintäkter. På motsvarande sätt beräknas beloppen för år 2009 på basen av beskattningsuppgifterna för skatteåren 2005–2007.

 • Fr. 18/2006-2007
 • Fu bet. 7/2006-2007

2008/145

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

 • Fr. 26/2007-2008
 • Fu bet. 5/2007-2008

2012/84

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.För verksamhetsåret 2013 är beloppet per invånare 141,07 euro. Kommunens justeringsbelopp fastställs så att det kan beaktas vid utbetalningen av landskapsandelar från och med januari 2013.

 • LF 6/2012-2013
 • FNU bet. 3/2012-2013

2014/62

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagens 10b § är i kraft till och med den 31 december 2015 och tillämpas vid fastställande av kommunernas justeringsbelopp för verksamhetsåret 2015. Justeringsbeloppen fastställs så att de kan beaktas vid utbetalningen av landskapsandelar från och med januari 2015. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2014/8223 om justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna år 2015. Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

 • LF 1/2014-2015
 • FNU bet. 1/2014-2015