Landskapslag (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter (2006/29) (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2019:74, som gäller från och med den 1 oktober 2019.

1 §.  Tillämpningsområde

I syfte att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter och att främja utvecklandet och iakttagandet av en god informationshantering samt för att sköta de uppgifter polisen har enligt polislagen (2013:87) för Åland ska följande riksförfattningar äga tillämpning på Åland, om inte annat följer av denna lag eller särskilda bestämmelser: (2013/91)

1) personuppgiftslagen (FFS 523/1999) samt

2) lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (FFS 761/2003). (2006/29)

Denna lag tillämpas inte på de personregister som upprätthålls av andra myndigheter eller organ som omfattas av landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen än polismyndigheten. (2007/91)

Ändring av de i 1 mom. angivna lagarna gäller i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag.

2 §.  Hänvisningar

Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen skall hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

2a §.  (2006/29)  Polismyndighetens rätt att få uppgifter ur vissa register

Utöver vad som föreskrivs i 13 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet har polismyndigheten utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få uppgifter

1) ur motorfordonsbyråns fordonsregister som gäller fordon som polisen spanar efter eller som är föremål för förundersökning, polisundersökning eller annan undersökning,

2) ur landskapsregeringens register för trafiktillstånd som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik och

3) ur motorfordonsbyråns fritidsbåtregister som behövs vid övervakningen av fritidsbåttrafiken.

2b §.  (2006/29)  Polismyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i 19 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet får polismyndigheten utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut behövliga uppgifter genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form ur polismyndighetens personregister, med undantag för Europolinformationssystemet som avses i 30 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och Schengens nationella informationssystem som avses i 31 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, till motorfordonsbyrån för upprätthållande av fordonsregistret.

3 §.  Tillsyn

Tillsyn över tillämpningen av denna lag i fråga om angelägenheter som faller under landskapets behörighet utövas av landskapsregeringen.

4 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § 1 mom. skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

5 §.  Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1991:57) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister.

Polismyndigheten skall se till att de manuella personbladskartotek som myndigheten upprättat med stöd av landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet överensstämmer med denna lag inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1999:50

  • Fr. 4/1998-99
  • Lu bet. 8/1998-99

2000/54

Denna lag träder i kraft den 1 september 2000.

  • Fr. 1/1999-2000
  • Lu bet. 5/1999-2000

2006/29

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

  • Fr. 8/2004-2005
  • Lu bet. 1/2005-2006

2007/91

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

  • Fr. 8/2003-2004
  • Lu bet. 10/2006-2007

2013/91

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

  • LF 3/2012-2013
  • LKU bet. 6/2012-2013