Landskapslag (2019:74) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd

1 §.  Tillämpningsområde

Dataskyddslagen (FFS 1050/2018), lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (FFS 1054/2018) samt lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (FFS 616/2019) ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på sådan behandling av personuppgifter som är föremål för landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Denna lag tillämpas inte heller på lagtingsarbetet.

Ändras de i 1 mom. nämnda rikslagarna ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

Om det i en annan landskapslag finns särskilda bestämmelser om behandlingen av personuppgifter och bestämmelserna avviker från denna lag ska de bestämmelserna gälla.

Hänvisas i de i 1 mom. nämnda rikslagarna till bestämmelser i rikslagstiftningen ska hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

2 §.  Polismyndighetens rätt att få uppgifter ur vissa register

Utöver vad som föreskrivs i 16 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt för att utföra sina uppgifter och föra sina personregister har Ålands polismyndighet trots sekretessbestämmelserna rätt att genom teknisk anslutning eller som en datamängd få

1) uppgifter ur det elektroniska fordonsregister som avses i 8 kap. i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon och som är nödvändiga för polisens skötsel av en uppgift som föreskrivs i lag,

2) uppgifter ur det körkortsregister som avses i 9 kap. i körkortslagen (2015:88) för Åland och som är nödvändiga för polisens skötsel av en uppgift som föreskrivs i lag,

3) uppgifter ur det vattenfarkostregister som avses i landskapslagen (2017:29) om vattenfarkoster och som är nödvändiga för polisens skötsel av en uppgift som föreskrivs i lag,

4) uppgifter ur landskapsregeringens register för trafiktillstånd som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik enligt landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik,

5) uppgifter ur det register över beviljade näringsrätter som avses i 4 § 4 mom. i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring och som är nödvändiga för polisens av en uppgift som föreskrivs i lag och

6) uppgifter registrerade hos landskapsregeringen om enskilda personers rätt att bedriva jakt enligt jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland och som är nödvändiga vid tillsynen av jakt eller för polisens skötsel av en uppgift som föreskrivs i lag.

3 §.  Polismyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet får Ålands polismyndighet trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning eller som en datamängd lämna ut personuppgifter till Fordonsmyndigheten för förandet av det elektroniska fordonsregister som avses i 8 kap. i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

4 §.  Tillsynsmyndighet

Vid tillämpningen av denna lag fungerar Datainspektionen som tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen. Datainspektionen ansvarar istället för dataombudsmannen för den tillsyn som avses i 8 § i dataskyddslagen och 45 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten.

Bestämmelserna om tillsynsmyndighet i 3 kap. i dataskyddslagen ska inte tillämpas i förhållande till Datainspektionen utan istället tillämpas bestämmelserna i 3 kap. i landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

De administrativa sanktionsavgifter som avses i artikel 83 i dataskyddsförordningen och 24 § i dataskyddslagen får endast påföras av påföljdsnämnden vid Datainspektionen i enlighet med 5 §. Vid tillämpningen av denna lag får Ålands polismyndighet inte påföras administrativa sanktionsavgifter.

Om uppgiften som tillsynsmyndighet enligt denna lag överförs på en riksmyndighet enligt 32 § i självstyrelselagen för Åland ska bestämmelserna i rikslagstiftningen om tillsynsmyndigheten tillämpas.

5 §.  Påföljdsnämnden

Vid Datainspektionen ska det finnas en särskild påföljdsnämnd som inom denna lags tillämpningsområde påför de administrativa sanktionsavgifter som avses i artikel 83 i dataskyddsförordningen. Landskapsregeringen tillsätter påföljdsnämnden för sex år i sänder.

Påföljdsnämnden består av myndighetschefen vid Datainspektionen och ytterligare två medlemmar. Även dessa två medlemmar ska uppfylla de behörighetskrav som gäller för myndighetschefen enligt 16 § i landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Myndighetschefen är ordförande för påföljdsnämnden.

Påföljdsnämnden är beslutför då samtliga tre medlemmar är närvarande och som beslut gäller det som flertalet har understött. Nämnden ska fatta beslut efter föredragning. I arbetsordningen för Datainspektionen kan föreskrivas närmare om föredragning och beslutsfattande vid påföljdsnämnden.

En sanktionsavgift får inte påföras, om det har förflutit mer än tio år sedan överträdelsen eller försummelsen har skett. Om överträdelsen eller försummelsen har varit fortlöpande räknas den tioåriga tidsfristen från det att överträdelsen eller försummelsen har upphört.

Om påföljdsnämndens uppgifter enligt denna lag överförs på en riksmyndighet enligt 32 § i självstyrelselagen för Åland ska bestämmelserna i rikslagstiftningen om påföljdskollegium tillämpas.

6 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2019:74

  • LF 9/2018-2019
  • LKU bet. 14/2018-2019