Republikens presidents förordning (2006:68) om studentexamen i landskapet Åland (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2021:147, som gäller från och med den 1 september 2021.

1 §.

De förvaltningsuppgifter som består i att ordna studentexamen [som avses i 5 § i landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå] skall i landskapet Åland skötas av den i 18 b § i gymnasielagen (629/1998) nämnda studentexamensnämnden.

Landskapslag (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå har upphävts genom landskapslag (2011:13) om gymnasieutbildning.

2 §.

I landskapet Åland avlagd studentexamen som har ordnats i enlighet med 1 § medför samma behörighet som motsvarande examen som har avlagts i riket.

3 §.

Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 23 december 1999 om studentexamen i landskapet Åland (1262/1999).

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2006:68

  • FFS 433/2006