Landskapslag (2006:82) om miljökonsekvensbedömning (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2018:31, som gäller från och med den 1 september 2018.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Inledande bestämmelser

En miljökonsekvensbedömning skall utföras som underlag för en landskapsmyndighets eller en kommunal myndighets planering och beslut, i den omfattning som föreskrivs i denna lag, avseende ett projekt, en plan eller ett program som kan ha betydande miljöpåverkan.

Syftet med en miljökonsekvensbedömning är att identifiera, beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekter som ett projekt, en plan eller ett program kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, materiella tillgångar och kulturarv, dels på samspelet mellan dessa faktorer.

2 §.  (2012/49)  Definitioner

I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

Miljökonsekvensbedömning är det förfarande som denna lag föreskriver för utredning och bedömning av ett projekts, en plans eller ett programs miljöpåverkan. Miljökonsekvensbedömning är även benämningen på det huvuddokument som enligt detta förfarande ska utformas som underlag för en landskapsmyndighets eller en kommunal myndighets beslut om ett projekt, en plan eller ett program. Miljökonsekvensbedömning förkortas MKB.

Projekt är en i denna lag avsedd specifik åtgärd som planeras bli genomförd och därför är föremål för en MKB. Med projekt avses inte upprättande av en plan eller ett program för vilken en MKB ska utföras enligt denna lag.

MKB-ansvarig är den eller de verksamhetsutövare som avser att genomföra ett projekt eller den myndighet som ska besluta om en plan eller ett program.

Miljöpåverkan är en direkt eller indirekt, positiv eller negativ miljöeffekt som följer av att en viss åtgärd genomförs eller inte genomförs.

Beslutande myndighet är en landskapsmyndighet eller en kommunal myndighet vid vilken en MKB ska tjäna som underlag för ett beslut. I fråga om en plan eller ett program är den beslutande myndigheten även MKB-ansvarig. Om fler än en myndighet ska besluta om ett projekt avses med den beslutande myndigheten alla dessa myndigheter.

2 kap. Miljökonsekvensbedömning

3 §.  (2012/49)  Beslut som ska föregås av en MKB

En MKB ska utföras som underlag för beslut om projekt som på grund av att projekten kan ha en betydande miljöpåverkan finns angivna i landskapsförordningen som utfärdats enligt denna lag. Om ett sådant ärende är anhängigt vid en beslutande myndighet och verksamhetsutövaren inte självmant inlett förfarandet, ska verksamhetsutövaren ges möjlighet att yttra sig innan myndigheten kräver att en MKB ska utföras.

I enlighet med landskapsförordningens bestämmelser om övervägande, ska en MKB även utföras som underlag för beslut om andra projekt som kan ha en betydande miljöpåverkan. Om ett sådant ärende är anhängigt vid en beslutande myndighet kan myndigheten inleda övervägandet. Verksamhetsutövaren ska ges möjlighet att yttra sig innan myndigheten beslutar att en MKB ska utföras. Den beslutande myndigheten kan även inleda övervägandet på begäran av verksamhetsutövaren som ska ge myndigheten tillräcklig utredning om projektet. Övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut i vilket myndigheten tar ställning till om en MKB ska utföras som underlag för myndighetens beslut om projektet.

En MKB ska utföras som underlag för en myndighets beslut om en plan eller ett program i de fall planen eller programmet

1) ska upprättas enligt en landskapslag eller en landskapsförordning,

2) ger förutsättningar för tillstånd till projekt eller godkännande av projekt,

3) bedöms kunna få betydande miljöpåverkan samt

4) avser jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, transporter, avfallshantering, vattenhushållning, telekommunikationer, turism, regionutveckling, områdesanvändning, miljöskydd eller naturvård eller påverkar ett område som kräver en bedömning enligt 24a § landskapslagen (1998:82) om naturvård.

I enlighet med landskapsförordningens bestämmelser om övervägande ska en MKB även utföras som underlag för beslut om andra planer och program som kan få en betydande miljöpåverkan. Innan den beslutande myndigheten beslutar att en MKB ska utföras ska samråd ske med berörda myndigheter i enlighet med vad landskapsregeringen och de berörda myndigheterna närmare kommer överens om och där de berörda myndigheterna ges möjlighet att yttra sig inom en rimlig tidsram inom vilken samrådet ska pågå. Övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut, enligt vilket en MKB ska utföras eller inte behöver utföras, i vilket ingår en sammanfattning av de synpunkter som framkommit vid samrådet och hur dessa beaktats.

Ett beslut som fattats med stöd av 2 eller 4 mom. ska delges sakägarna och de berörda myndigheterna enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Beslutet ska utan dröjsmål publiceras elektroniskt på myndighetens webbplats. Ett beslut enligt vilket en MKB ska utföras hålls dessutom framlagt enligt 13 §.

Landskapsregeringen ska i en landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vilka projekt, planer och program som kan ha en betydande miljöpåverkan och som därför ska föregås av en MKB enligt det förfarande som denna lag föreskriver.

4 §.  Grundkrav på en MKB

I en MKB ska följande ingå (2010/75):

1) en beskrivning av de ändamål som eftersträvas med ett projekt, en plan eller ett program,

2) (2012/49) en beskrivning av sådana i 1 § 2 mom. avsedda miljöförhållanden, inklusive befintliga miljöproblem, som utmärker de områden vilka kan påverkas väsentligt, inbegripet en redogörelse för i lag skyddade natur- eller kulturvärden och områden som kräver en bedömning enligt 24a § landskapslagen om naturvård, vilka kan påverkas samt en redogörelse av den miljöpåverkan av betydelse som kan följa,

3) en beskrivning och analys av betydande miljöpåverkan som kan uppkomma som följd av olika huvudalternativ, såsom avseende tillvägagångssätt och platsval,

4) en beskrivning och analys av nollalternativet, dvs. en analys av sådan miljöpåverkan som följer av att ett projekt inte genomförs eller att en plan eller ett program inte fastställs,

5) en sammanfattning av de synpunkter som har givits vid avgräns-ningssammanträdet och de yttranden som inlämnats avseende utkastet till MKB:en samt kommentarer till dessa synpunkter och yttranden samt

6) (2010/75) en redogörelse för sådan miljöpåverkan som väsentligt kan ha verkan på miljön i ett område utanför landskapet och för hur information om gränsöverskridande påverkan enligt 14 § denna lag har beaktats.

Landskapsregeringen kan i en landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vad som ska ingå i en MKB. (2012/49)

5 §.  Särskilda krav på en MKB avseende en plan eller ett program

I en MKB avseende en plan eller ett program ska utöver grundkraven i 4 § följande ingå (2012/49):

1) (2012/49) en sammanfattning av planens eller programmets innehåll och förhållandet till andra relevanta planer och program,

2) (2010/75) de mål för skydd av miljön som uppställts på internationell nivå och på gemenskaps- eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för planen eller programmet och det sätt på vilket dessa mål och varje form av miljöhänsyn har beaktats under utarbetandet av planen eller programmet,

3) (2010/75) en sammanfattning av skälen till valet av de alternativ som behandlats och en beskrivning av hur bedömningen gjorts och vilka problem som påträffats såsom tekniska brister eller brist på kunskap när de begärda uppgifterna sammanställdes,

4) (2010/75) en beskrivning av de åtgärder som planeras för övervakning i enlighet med 14a §,

5) en beskrivning av åtgärder som planeras för att förhindra, minska och uppväga varje betydande negativ miljöeffekt som följer av att en plan eller ett program genomförs samt

6) en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som ges enligt kraven i 4 §.

Tidigare 2 och 3 pp. har blivit 5 och 6 pp genom (2010/75)..

3 kap. Utredning vid miljökonsekvensbedömning

6 §.  Utredningsansvar

Den MKB-ansvarige skall bekosta och ansvara för att det utförs en MKB.

7 §.  Utredningsutförandet

Den MKB-ansvarige skall tillse att ett avgränsningssammanträde som avses i 9 § ordnas för att avgränsa alternativ eller konsekvenser som utredningen skall omfatta.

Den MKB-ansvarige skall se till att de utredningar utförs och att de uppgifter samlas in som behövs för MKB:en. Berörda myndigheter skall bistå enskilda MKB-ansvariga med tillgänglig information.

8 §.  Rådgörande med beslutande myndighet om MKB för ett projekt

Den MKB-ansvarige och de beslutande myndigheterna skall senast 14 dagar innan ett avgränsningssammanträde som rör ett projekt rådgöra om utredningens omfattning och inriktning. De beslutande myndigheterna skall informera om de faktorer som har betydelse för beslutet i sakfrågan och som bör belysas i MKB:en.

Det som har framkommit i kontakterna enligt 1 mom. skall presenteras vid avgränsningssammanträdet.

9 §.  (2010/75)  Avgränsningssammanträde

Envar har rätt att delta i avgränsningssammanträdet samt att ställa frågor och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser som bör ingå i bedömningen. Även de myndigheter som informerats enligt 13 § har rätt att yttra sig i ärendet. Vid ett avgränsningssammanträde som gäller en plan eller ett program ska samråd ske med berörda myndigheter om omfattningen och detaljnivån av MKB:n.

Avgränsningssammanträdet ska om möjligt hållas i närheten av det område där projektet ska genomföras. Den MKB-ansvarige ska utse en ordförande att leda avgränsningssammanträdet. Den MKB-ansvarige eller en av denne utsedd person ska vid sammanträdet ge en presentation av ärendet och ge förslag till alternativ och konsekvenser som ska ingå i bedömningen. Vid avgränsningssammanträdet ska protokoll föras. Protokollet ska utan dröjsmål justeras av sammanträdets ordförande och fogas till ärendets handlingar. En kopia av protokollet ska därefter lämnas till de beslutande myndigheterna.

De förslag till utredningar av alternativ eller konsekvenser som framställs vid avgränsningssammanträdet ska beaktas då MKB:n utförs.

4 kap. Miljökonsekvensbedömningens dokument

10 §.  En MKB:s utformning och innehåll

En MKB skall utgöra ett huvuddokument. Det skall utformas så noggrant och överskådligt så att det är möjligt att av dokumentet ensamt ta ställning till det som en MKB behandlar.

En fullständig förteckning över det material som använts vid utförandet av MKB:en samt protokollet från avgränsningssammanträdet skall fogas till huvuddokumentet.

11 §.  (2012/49)  Utkast till MKB

Den MKB-ansvarige ska upprätta ett utkast till MKB vilket ska lämnas till de beslutande myndigheterna och där hållas framlagt under delgivningstiden. Ett sådant dokument ska så långt som möjligt uppfylla kraven på form och innehåll för en slutlig MKB.

Under den tid ett utkast till en MKB finns framlagt hos myndigheten har envar rätt att studera och skriftligen yttra sig över utkastet. Inkomna yttranden ska redovisas och kommenteras i den slutliga MKB:n. Det ska dessutom framgå om och hur yttrandena har beaktats.

12 §.  Slutlig MKB

Efter granskning och revidering av utkastet till MKB:en skall en slutlig MKB upprättas till grund för beslut av berörd landskapsmyndighet eller kommunal myndighet. När ett beslut skall föregås av en MKB skall den beslutande myndigheten ha tillgång till den slutliga MKB:en innan beslutet fattas.

5 kap. Delgivning, övervakning och ändringssökande (2012/49)

13 §.  (2012/49)  Delgivning

Den MKB-ansvarige ansvarar för delgivning och information enligt denna bestämmelse, vilket för en MKB-ansvarig verksamhetsutövare inkluderar skyldigheten att lämna in handlingar så att dessa kan hållas framlagda hos den beslutande myndigheten och publiceras elektroniskt.

Ett meddelande om att en MKB ska utföras samt en inbjudan till avgränsningssammanträde ska publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet senast 14 dagar före avgränsningssammanträdet.

Ett meddelande om att ett utkast till en MKB finns framlagt för allmänheten ska publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet. Utkastet till MKB:n ska hållas framlagt hos den beslutande myndigheten i minst 21 dagar.

I ett meddelande som avses i 2 och 3 mom. anges ärendets art, vem den MKB-ansvarige är, vilka de beslutande myndigheterna är, var handlingarna i ärendet finns tillgängliga samt var synpunkter får lämnas. Ett meddelande enligt 2 mom. ska dessutom innehålla uppgifter om tid och plats för avgränsningssammanträdet och i tillämpliga fall, med iakttagande av 3 § 5 mom., information om att beslutet enligt vilket en MKB ska utföras finns framlagt. Meddelandena och handlingarna i ärendet ska utan ogrundat dröjsmål även publiceras elektroniskt i den omfattning det är möjligt.

Senast samtidigt som den offentliga delgivningen verkställs enligt 2 och 3 mom. ska myndigheter som kan vara berörda eller som kan antas ha kännedom om fakta av någon betydelse för bedömningen, delges ett meddelande med i 4 mom. föreskriven information. Denna information ska även delges sakägarna per brev. Om antalet sakägare överstiger 30 eller om antalet är okänt, kan informationen i stället delges sakägarna genom en tidningsannons där det framgår att delgivningen verkställs genom annonsen.

14 §.  (2012/49)  Information om gränsöverskridande miljöpåverkan

Om ett projekt, en plan eller ett program i landskapet kan antas medföra betydande miljöpåverkan i en region utanför landskapet ska den beslutande myndigheten snarast informera landskapsregeringen. Landskapsregeringen ska därefter ge den behöriga myndigheten i den berörda regionen all tillgänglig information om sådan miljöpåverkan. Informationen ska ges i god tid före en tillståndsprövning eller senast när meddelandet med inbjudan till avgränsningssammanträdet delges enligt denna lag.

Om den behöriga myndigheten i den berörda regionen får kännedom om ett projekt, en plan eller ett program i landskapet och anser att projektet, planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan i regionen samt uttryckligen begär att få information om sådan påverkan, ska landskapsregeringen utan onödigt dröjsmål lämna den information som begärts till myndigheten ifråga. Samma tidsfrister, som enligt 1 mom. gäller för lämnande av information, ska iakttas. Vad som i 3 § 4 mom. föreskrivs om landskapsregeringens skyldighet att samråda med berörda myndigheter gäller även ifråga om i denna paragraf avsedda myndigheter.

14a §.  (2010/75)  Övervakning

Den myndighet som ansvarar för att en plan eller ett program genomförs ska se till att genomförandet av planer och program som omfattas av en MKB samt betydande miljökonsekvenser av detta övervakas på ett sådant sätt att åtgärder vid behov kan vidtas i syfte att förebygga och minska miljöolägenheter.

14b §.  (2012/49)  Ändringssökande

Den verksamhetsutövare som beslutet gäller får söka ändring i ett beslut som fattats efter övervägande om en MKB med stöd av 3 § 2 mom. I övrigt får ändring inte sökas särskilt i beslut som fattats efter övervägande om en MKB med stöd av 3 § 2 eller 4 mom. Om en MKB enligt beslutet inte behöver utföras får dock ändring sökas senare i samma ordning och sammanhang som ändring söks enligt 3 mom.

Den beslutande myndigheten har rätt att för tryggandet av en enhetlig förvaltnings- och rättspraxis söka ändring i ett beslut genom vilket domstolen har upphävt ett beslut som fattats med stöd av 3 § 2 mom.

Den som enligt bestämmelser i annan lagstiftning har rätt att söka ändring i ett beslut om ett projekt, en plan eller ett program kan åberopa att en MKB inte har utförts eller att bedömningen har varit bristfällig till väsentliga delar.

7 kap. Ikraftträdelsebestämmelser

15 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

Genom denna landskapslag upphävs landskapslagen (1995:28) om miljökonsekvensbedömningar.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2006:82

 • Fr. 13/2005-2006
 • Smu bet. 4/2005-2006
 • Rådets direktiv 85/337/EEG, 97/11/EG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG, 2003/35/EG

2008/43

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

 • Fr. 8/2006-2007
 • Lu bet. 13/2006-2007

2010/75

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

 • Fr. 18/2009–2010
 • Smu bet. 7/2009–2010
 • Rådets direktiv 85/337/EEG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG

2012/49

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

 • LF 15/2011-2012
 • SMU bet. 7/2011-2012
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG, 2011/92/EU