Landskapslag (2011:36) om tillämpning av fordonslagen (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2021:157, som gäller från och med den 1 januari 2022.

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Fordonslagen (FFS 1090/2002) ska tillämpas i landskapet med de undantag som följer av denna lag.

Ändringar som görs i fordonslagen efter att denna lag trätt ikraft ska tillämpas i landskapet om de berör de delar av lagen som gäller i landskapet.

2 §.  Skötseln av trafiksäkerhetsverkets uppgifter i landskapet

Uppgifter som enligt fordonslagen sköts av trafiksäkerhetsverket sköts i landskapet av landskapsregeringen eller motorfordonsbyrån till de delar uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

Motorfordonsbyrån är även tillsynsmyndighet vid installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt 87 § 1 mom. fordonslagen.

3 §.  Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller

Bestämmelsen i fordonslagens 74 § ska i landskapet ha följande lydelse:

Tekniska vägkontroller utförs av Ålands polismyndighet. Tullverket och gränsbevakningsväsendet utför också tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

Vid tekniska vägkontroller kan polisen och motorfordonsbyrån avtala om att besiktningsmän deltar i kontrollerna. Besiktningsmännen ska kunna visa sin behörighet att delta som sakkunniga i den tekniska vägkontrollen.

Besiktningsmän som deltar i tekniska vägkontroller utför en offentlig förvaltningsuppgift. Vid utförandet av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning. (2021/125)

I 68a § vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland finns bestämmelser om viktövervakningen i trafiken, vilken kan genomföras av polisen vid teknisk vägkontroll som avses i denna paragraf. (2018/47)

Bestämmelsens 1 och 2 mom. ska betraktas som ett moment, det vill säga 1 mom.

4 §.  Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

Bestämmelsen i fordonslagens 89 § 3 mom. om tillstånd att installera och reparera taxametrar ska i landskapet ha följande tillägg:

Motorfordonsbyrån kan dock bevilja installations- eller reparationstillstånd till en installatör eller reparatör för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt med begränsningen att motorfordonsbyrån ska kontrollera och plombera de installerade eller reparerade taxametrarna.

4a §.  (2012/28)  Definition av cykel

Fordonslagens 19 § 1 mom. ska i landskapet ha följande lydelse:

Med cykel avses ett fordon som har minst två hjul, pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. Till cyklar hänförs också fordon som har en elmotor med en effekt på högst 250 W, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 kilometer i timmen. Till cyklar hänförs även ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning vilket är avsett huvudsakligen för befordran av en person och avsett att föras av den åkande samt konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

4b §.

Upphävd (2021/30).

5 §.  (2021/30)  Avvikelser från fordonslagens terminologi

På Åland används orden begravningsbil, veteranfordon och färdtjänstbil istället för de i fordonslagen använda termerna likbil, museifordon och invalidtaxi.

6 §.  Hänvisningar

Vid tillämpningen av fordonslagen i landskapet ska även följande avvikelser beaktas:

1) Hänvisningen till förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. fordonslagen ska avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

2) (2021/125) Hänvisningen till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46 a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. fordonslagen ska avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland.

3) Hänvisningen till vägtrafiklagen (FFS 267/1981) i 1§ 1 mom., 71 § 3 mom., 72 § 1 mom. och 92 § 3 mom. fordonslagen ska avse vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland.

4) Hänvisningen till 23 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) i 96a § 1 mom. fordonslagen ska avse 2 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland.

5) Hänvisningen till viteslagen (FFS 1113/1990) i 42 § 2 mom., 81 § 3 mom. och 86 § 2 mom. fordonslagen ska avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

6) Hänvisningar i fordonslagen till landskapet Åland eller till god-kännandemyndigheten i landskapet Åland ska i landskapet avse riket respektive typgodkännandemyndigheten i riket.

7) Hänvisningar i fordonslagen till landet eller Finland ska i landskapet avse landskapet respektive Åland. Hänvisningar i fordonslagen till landsomfattande ska i landskapet avse landsomfattande eller landskapsomfattande.

7 §.  Bestämmelser som inte ska tillämpas

Fordonslagens sjätte, sjunde och åttonde kapitel som behandlar periodiska besiktningar, registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning samt bestämmelser om registrering av fordon och förhandsanmälan tillämpas inte i landskapet. Bestämmelser om detta finns i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

Fordonslagens bestämmelser om militärfordon tillämpas inte heller i landskapet.

Bestämmelsen i 96 § 4 mom. i fordonslagen ska inte tillämpas i landskapet. (2017/68)

8 §.  Förordningar

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

9 §.  Sökande av ändring

Ett beslut som motorfordonsbyrån eller polismyndigheten har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från att beslutet eller åtgärden delgivits överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas trots att ändring har sökts.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2011:36

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Verkstäder och personer som utför installationer och reparationer som kräver tillstånd enligt fordonslagen måste söka tillstånd senast den 1 juli 2012.

Genom denna lag upphävs landskapsförordningen (2004:46) om fordonsdefinitioner.

 • Fr. 7/2010-2011
 • Lu bet. 12/2010-2011

2012/28

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2012.

 • LF 8/2011-2012
 • FNU bet. 11/2011-2012

2017/68

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

 • LF 11/2016-2017
 • LKU bet. 9/2016-2017

2018/47

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 • LF 15/2017-2018
 • LKU bet. 14/2017-2018

2019/92

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 • LF 23/2018-2019
 • LKU bet. 17/2018-2019

2021/30

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 • LF 9/2020-2021
 • LKU bet. 13/2020-2021

2021/125

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021