Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2018:11) om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2020:131, som gäller från och med den 1 januari 2021. Kompensationen för skatteåren 2019 och 2020 fastställs dock enligt bestämmelserna i den upphävda lagen.

1 §.  Kompensation för förlust av skatteintäkter

Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för den förlust av skatteintäkter som orsakas av arbets- och pensionsinkomstavdraget som avses i 25a § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland.

2 §.  Kompensationsbelopp

Kompensationen för förlust av skatteintäkter betalas skatteårsvis och beloppet bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

3 §.  Förskott

Under skatteåret betalas kompensationen för förlust av skatteintäkter i förskott. Kommunens förskottsbelopp beräknas med utfallet av tidigare beskattning som grund, samt med beaktande av förändringar som skett därefter och som kan anses ha betydelse för den slutliga kompensationens storlek.

4 §.  Avräkning

Skillnaden mellan förskottsbelopp och kompensationsbelopp avräknas i samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

5 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018 och tillämpas från och med skatteåret 2018.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2018:11

  • LF 4/2017-2018
  • FNU bet. 3/2017-2018
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:33
Uppdaterad 18.2.2021 kl. 13:48