Landskapslag (2018:11) om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2020:131, som gäller från och med den 1 januari 2021. Kompensationen för skatteåren 2019 och 2020 fastställs dock enligt bestämmelserna i den upphävda lagen.

1 §.  Kompensation för förlust av skatteintäkter

Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för den förlust av skatteintäkter som orsakas av arbets- och pensionsinkomstavdraget som avses i 25a § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland.

2 §.  Kompensationsbelopp

Kompensationen för förlust av skatteintäkter betalas skatteårsvis och beloppet bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

3 §.  Förskott

Under skatteåret betalas kompensationen för förlust av skatteintäkter i förskott. Kommunens förskottsbelopp beräknas med utfallet av tidigare beskattning som grund, samt med beaktande av förändringar som skett därefter och som kan anses ha betydelse för den slutliga kompensationens storlek.

4 §.  Avräkning

Skillnaden mellan förskottsbelopp och kompensationsbelopp avräknas i samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

5 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018 och tillämpas från och med skatteåret 2018.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2018:11

  • LF 4/2017-2018
  • FNU bet. 3/2017-2018