Landskapslag (2020:131) om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget

2 §.

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselag (1991:71) för Åland.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Kompensationen för skatteåren 2019 och 2020 fastställs dock enligt bestämmelserna i den upphävda lagen. Avräkningen för dessa år ska göras så snart som möjligt efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2020:131

  • LF 7/2020-2021
  • FNU bet. 1/2020-2021